Deces, pierderea întreținătorului, moștenire

Decesul unei persoane reprezintă un fapt juridic în urma căruia apar o serie de drepturi și obligații, supravegheate și garantate de autoritățile publice, legate de succesiunea patrimoniului persoanei decedate și de asistența socială a persoanelor care au rămas fără întreținător.

în eventualitatea survenirii decesului sau pierderii întreținătorului, membrii familiei sau rudele persoanei decedate cu reședința în Republica Moldova au obligația de a declara decesul, dar și posibilitatea de a beneficia de drepturile asigurate de stat.

în cazul în care condițiile de mai sus vi se aplică, trebuie să întreprindeți o serie de acțiuni și să depuneți o serie de documente, după cum urmează:

1.

Înregistrarea actului de deces cu eliberarea certificatului

înregistrarea actului de deces se face în două etape:

în dependență de unde a survenit decesul, atât declararea decesului cât și înregistrarea actului de deces se efectuează fie la oficiul stării civile, fie la misiunile diplomatice și oficiile consulare ale Republicii Moldova.

1.1.
Declararea decesului

Declarația de deces se face verbal în termen de 3 zile de la data producerii decesului, la organul de stare civilă în a cărui rază teritorială s-a produs decesul. Acest termen cuprinde atât ziua în care s-a produs decesul, cât și ziua în care se face declarația.

Aveți obligația de a declara decesul în cazul în care vă încadrați în una din următoarele categorii:

 • membrii familiei;

rudele decedatului;

 • în lipsa persoanelor enumerate mai sus, obligația de a declara decesul le revine colocatarilor, vecinilor, administrației imobilului, medicului sau unei alte persoane din unitatea sanitară unde s-a produs decesul;

în cazul decesului în penitenciar sau într-o instituție de protecție socială, obligația de a face declarația revine administrației instituției.

1.2.
Înregistrarea actului de deces

Certificatul de deces se eliberează în urma declarației verbale de către:

 • Agenția Servicii Publice (Centrele Multifuncționale ale ASP: http://www.asp.gov.md/en/cmf) sau primăria localității în a cărui rază teritorială, fie:
  • s-a produs decesul;
  • a avut ultimul domiciliu persoana decedată;
  • a fost găsit cadavrul persoanei decedate;
  • se află instituția care a eliberat actul constatator al decesului;

Misiunile diplomatice şi Oficiile consulare ale Republicii Moldova, în cazul când decesul s-a produs peste hotarele țării. Lista acestora se găsește accesând unul din următoarele linkuri: http://www.asp.gov.md/ro/node/1644; http://www.mfa.gov.md/misiunile-diplomatice-oficiile-consulare/

1.3.
Documente necesare

La momentul înregistrării decesului trebuie să prezentați următoarele documente:

în anumite cazuri, este posibil să fie solicitate și documente suplimentare, cum ar fi:

 • dovada eliberată de poliție sau procuratură când decesul a convenit în urma unei sinucideri, unui accident sau altor acțiuni violente, precum și în cazul  găsirii  unui  cadavru, din care să rezulte că una dintre aceste autorități a fost  sesizată despre deces;
 • comunicarea administrației penitenciarului în cazul când persoana a decedat în instituțiile penitenciare.

înregistrarea actului de deces, cu eliberarea certificatului, se efectuează în ziua adresării  gratuit. Mai multe detalii sunt disponibile accesând linkul: http://www.asp.gov.md/node/187

1.3.1.
Certificatul medical constatator al decesului

Puteți perfecta certificatul medical de deces la morga sau în policlinica la care persoana a fost înregistrată, după prezentarea următoarelor documente:

 • buletinului de identitate a decedatului;
 • cartela medicală a decedatului;
 • polița de asigurări medicale, pentru cazul în care persoana a fost înregistrată în sistemul de asigurări de sănătate;

buletinul de identitate a declarantului.

2.

Radierea din evidenţă a cetăţeanului Republicii Moldova

în cazul decesului, în scopul radierii din evidență de la locul de domiciliu și/sau reședință a cetățenilor Republicii Moldova, trebuie să prezentați la Agenția Servicii Publice (ASP) următoarele documente, după caz:

 • certificatul de deces;
 • actul ce atestă dreptul de proprietate sau de folosință asupra locuinței;
 • actul de identitate al locatorului / administratorului;
 • demersul locatorului/administratorului;
 • hotărârea instanței de judecată definitive, dacă este cazul.

Mai multe informații pot fi obținute la subdiviziunile teritoriale ASP care pot fi vizualizate accesând linkul: http://www.asp.gov.md/ro/node/1406

3.

Asigurarea serviciilor funerare

Serviciile funerare constituie o serie de proceduri necesare pentru ritualul înmormântării (înhumării sau incinerării defunctului), care în mare parte se obțin pe cale comercială, cu sau fără implicarea agențiilor de servicii funerare.

Obținerea locului în cimitir

Locul în cimitir se obține în baza de contract cu administrația unui cimitir, la cererea personală a cetățenilor ce doresc să obțină sau să rezerve locuri. Tarifele pentru rezervare, precum și pentru alte servicii funerare se aprobă și pot fi interogate la organele administrației publice locale.

înmormântările se efectuează numai pe baza adeverinței de deces eliberată de oficiul stării civile (în original, f-25) care a înregistrat decesul - în localitățile urbane, și de către primării - în localitățile rurale.

înmormântarea decedaților din alte localități se efectuează pe baza certificatului de la centrul de medicină preventivă teritorial (la locul decesului) și a adeverinței de deces.

4.

Moștenirea (succesiunea)

4.1.
Natura moștenirii și criterii de eligibilitate

Moștenirea este procedura de transmitere a patrimoniului unei persoane fizice decedate (care a lăsat moștenirea) către succesorii săi, și poate include:

 • bunuri mobile;
 • bunuri imobile;
 • datoriile pe care le avea defunctul la momentul decesului.

Moștenirea poate fi  realizată pe două căi:

 • conform testamentului, adică moștenire testamentară; sau
 • în temeiul legii, adică moștenire legală.

Moștenirea legală se aplică în următoarele cazuri:

 • defunctul nu a lăsat niciun testament;
 • a fost declarată nulitatea testamentului;
 • succesorul testamentar este declarat nedemn.

La moștenire pot pretinde următoarele categorii de beneficiari:

 • soțul supraviețuitor;
 • rudele defunctului, indiferent dacă legătura de rudenie rezultă din căsătorie, din afara căsătoriei, sau din adopție.

Ordinea de preferință pentru rudele defunctului este stabilită de Codul Civil al Republicii Moldova. în cazul în care nu sunt moștenitori succesibili și nici soț supraviețuitor, iar defunctul nu a dispus în mod valabil de bunurile sale prin testament, moștenirea e vacantă și revine statului.

4.2.
Realizarea dreptului la succesiune (deschiderea succesiunii)
Realizarea dreptului la succesiune se face prin intermediul unui notar și presupune o serie de etape care trebuie parcurse, așa cum este prezentat mai jos. Veți putea dispune de moștenire numai după obținerea certificatului de moștenitor, pe care îl eliberează notarul unde a fost deschisă succesiunea.
4.2.1.
Depunerea actelor la notar

în scopul emiterii certificatului de moștenitor trebuie să vă adresați la un notar în raza domiciliului decedatului și să prezentați următoarele documente:

 • buletinul, pașaportul sau orice alt act de identitate;
 • certificatul de deces, sau duplicatul acestuia;
 • documente privind dreptul de proprietate al decedatului asupra bunurilor;
 • documente cu privire la valoarea bunurilor asupra cărora se va stabili dreptul de succesiune;
 • documentele ce confirmă gradul de rudenie pentru moștenitori prin lege sau testament;
 • procura, dacă în numele moștenitorului acționează reprezentantul.

De asemenea, este recomandabil să obțineți și documentele cu privire la lipsa grevărilor la proprietatea care este supusă înregistrării și evidenței (de exemplu, un apartament sau un teren), care se pot obține de la serviciul cadastral teritorial. Unitățile cadastrale teritoriale pot fi găsite accesând linkul: http://www.asp.gov.md/ro/node/2491

4.2.2.
Deschiderea dosarului succesoral

Ulterior primirii documentelor, notarul deschide dosarul succesoral. Legislația în vigoare stabilește că pe teritoriul RM se deschide doar un singur dosar succesoral la toate bunurile defunctului, indiferent dacă o parte din acestea se afla în locuri diferite.

Notarul solicită și colectează toate documentele necesare și stabilește toate persoanele care pot pretinde la bunuri conform legii. Notarul notifică părțile care pot pretinde la bunuri conform legii cu privire la faptul că o moștenire a fost deschisă. Notarul este obligat să ia toate măsurile pentru conservarea bunurilor succesorale.

4.2.3.
Acceptarea succesiunii si eliberarea certificatului de moștenitor

Pentru primirea moștenirii, trebuie să vă exprimați dorința de a o accepta, atât în cazul moștenirii legale, cât și în al celei testamentare.

Succesiunea se consideră acceptată când depuneți la notarul de la locul deschiderii succesiunii o declarație de acceptare a succesiunii sau intrați în posesia patrimoniului succesoral.

în cazul în care ați intrat în posesia unei părți din patrimoniu, se consideră că ați acceptat întregul patrimoniu, oriunde s-ar afla și din orice ar consta, inclusiv datorii. Termenul de acceptare a succesiunii este de 6 luni de la data deschiderii ei. Termenul de 6 luni de zile poate fi prelungit de instanța de judecată cu cel mult 6 luni.

După ce succesiunea a fost acceptată de către dumneavoastră sau de mai mulți moștenitori, certificatul de moștenitor este eliberat de notarul unde a fost deschisă succesiunea. După aceasta, veți putea dispune de moștenire.

5.

Obținerea de plăți unice în caz de deces (ajutor de deces)

Ajutorul de deces se acordă de către Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) o singură dată, în sumă fixă, unei singure persoane, care poate fi, după caz, soțul/soția supraviețuitor/supraviețuitoare, copilul, părintele, tutore, curatorul, conform legislației în vigoare, sau, în lipsa acesteia, persoanei care dovedește că a suportat cheltuielile ocazionate de deces.

Cuantumul ajutorului de deces se stabilește anual prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat.

5.1.
Categoriile de ajutor de deces

În dependență de statutul pe care îl aveți și de cazul specific al persoanei decedate, puteți beneficia de una dintre următoarele categorii de ajutor de deces:

5.2.
Procesul de depunere

Pentru a beneficia de ajutorul de deces, trebuie să depuneți o cerere în termen de 12 luni de la data decesului, la Casa Teritorială de Asigurări Sociale în care s-a aflat la evidentă sau în raza căreia a domiciliat persoana decedată. Lista subdiviziunilor teritoriale CNAS poate fi vizualizată accesând linkul: http://www.cnas.md/regionmap.php?l=ro&idc=175&t=/Despre-CNAS/Subdiviziunile-teritoriale/CTAS.

Ajutorul de deces se stabilește în baza cererii depuse, însoțite de următoarele documente:

în cazul în care depuneți cererea în calitate de membru al familiei, aveți obligația să confirmați gradul de rudenie prin depunerea următoarelor documente:

în cazul în care depuneți cererea în calitate de persoană care a suportat cheltuielile ocazionate de deces, trebuie să depuneți acte care confirmă cheltuielile ocazionate de deces.

Ajutorul de deces se stabilește și se plătește în termen de 3 zile lucrătoare de la data depunerii tuturor actelor necesare.

Puteți obține mai multe informații accesând linkul: http://www.cnas.md/pageview.php?l=ro&idc=607&id=4213&t=/Alte-prestatii-sociale/Indemnizatii-de-deces/Ajutor-de-deces/Conditii-de-acordare/

6.

Obținerea de drepturi bănești din fondul de asigurări sociale, în legătură cu pierderea întreținătorului

Puteți beneficia de drepturi bănești sub formă de plăți lunare plătite de CNAS în urma pierderii întreținătorului, după cum urmează:

 • pensie de urmaș, dacă decedatul a fost asigurat în sistemul de asigurări sociale sau se califică pentru condițiile de obținere a pensiei,

alocație de stat pentru copii, dacă persoana decedată nu îndeplinea condițiile pentru obținerea dreptului la pensie de asigurări sociale de stat.

6.1.
Pensia de urmaș
6.1.1.
Categoriile de pensii

Pensia de urmaș este prestația socială care se acordă din bugetul asigurărilor sociale de stat persoanelor al căror întreținător a decedat şi era beneficiar de pensie sau îndeplinea condițiile pentru a primi o pensie. Astfel, dacă întreținătorul a decedat în urma unei boli profesionale sau accident de muncă, se stabilește pensia, indiferent de durata stagiului de cotizare. Dacă decedatul nu era pensionar, dar îndeplinea condițiile de pensionare, iar decesul a survenit în urma unei afecțiuni generale, pensia de urmaș se stabilește în raport cu pensia de dizabilitate de categoria I.

în funcție de statutul pe care îl aveți și de cazul specific al persoanei decedate, puteți beneficia de una dintre următoarele categorii de pensii:

6.1.2.
Condiții de eligibilitate

În cazul pierderii întreținătorului, puteți beneficia de pensie dacă vă încadrați într-una dintre următoarele categorii:

 • copii până la vârsta de 18 ani, care îşi realizează studiile la instituții de învățământ de zi (studii secundare, medii de specialitate şi superior) se acorda până la terminarea acestora, fără a depăși vârsta de 23 de ani;
 • soț supraviețuitor, dacă îndepliniți cumulativ următoarele condiții:
  • dacă pe parcursul a 5 ani după deces, ați împlinit vârsta de pensionare sau ați fost încadrat în grad de dizabilitate sever sau accentuat; și
  • ați avut cel puțin 15 ani de căsătorie cu persoana decedată și nu v-ați recăsătorit;
 • soț supraviețuitor sau tutore (curator), pe perioadele de neîncadrare în muncă sau de aflare în concediu pentru îngrijirea copilului până la vârsta de 3 ani, dacă aveți în îngrijire copii sub vârsta de 3 ani ai susținătorului decedat.

De asemenea, pensia de urmaș se acordă și copiilor adoptați. Atunci când decedează şi adoptatorul, copilul are dreptul la 2 categorii de pensii (de la părintele decedat și de la tutorele decedat), trebuind să aleagă una din ele.

Pensia de urmaș se stabilește de la data decesului, în măsura în care cererea și actele necesare au fost depuse în termen de 90 de zile de la data la care la care a survenit decesul. În cazurile în care a fost depășit termenul de depunere a cererii, pensia se acordă de la data prezentării ultimului act necesar. Durata pensiei se stabilește în funcție de statutul pe care îl aveți și de cazul specific al persoanei decedate.

De asemenea, trebuie să aveți în vedere următoarele aspecte ce țin de stabilirea şi plata pensiilor.

 • Pensiile se stabilesc şi se plătesc de către organele de asigurări sociale. Organele de asigurări sociale au dreptul de control asupra autenticității actelor ce confirmă stagiul de muncă şi venitul asigurat, eliberate de organele abilitate.
 • Pensia se acordă la cererea persoanei care a obținut dreptul la pensie, sau a tutorelui (curatorului) acesteia. Plata pensiei se face lunar pentru luna în curs în localitatea de domiciliu. Pensia se plătește personal titularului, tutorelui, curatorului, mandatarului acestora. Pensia se plătește mandatarului numai la prezentarea procurii, a cărei valabilitate nu poate fi mai mare de 6 luni consecutive.
 • Cererea de pensionare şi actele necesare se depun la organul teritorial de asigurări sociale de la domiciliul asiguratului, unde se înregistrează în mod obligatoriu. Nu se efectuează rețineri din pensia de urmaș pentru copii, cu excepția cazurilor de plată necuvenită.
 • Acordarea drepturilor la pensie sau respingerea cererii de pensionare se face prin decizie, emisă de organul teritorial de asigurări sociale şi semnată de conducătorul acestuia, în termen de 15 zile de la data depunerii cererii cu toate actele necesare.

Pentru stabilirea pensiei persoanelor deținute, instituția penitenciară este obligată să adune toate actele necesare, inclusiv cererea de pensionare, legalizând semnătura acestuia, şi, timp de 5 zile de la data indicată în cerere, să le depună la CTAS din raza penitenciarului.

6.1.3.
Modul de calcul al pensiei de urmaș

în cazul în care întreținătorul decedat era beneficiar al pensiei pentru limită de vârstă sau al pensiei de dizabilitate severă, pensia de urmaș se stabilește procentual din suma acesteia. Dacă decedatul nu era pensionar pentru limită de vârstă sau dizabilitatea era accentuată sau medie, atunci pensia se stabilește în raport cu pensia potențială de dizabilitate severă, în următoarele cuantumuri:

 • 1 urmaş – 50%;
 • 2 urmași – 75% (ea poate fi divizată, dacă între beneficiari există neînțelegeri);
 • 3 şi mai mulţi urmași – 100%.

Pentru copiii care sunt orfani de ambii părinți, cuantumul pensiei de urmaș este egală cu suma dreptului la pensie de urmaș după ambii părinți (50% de la mamă şi 50% de la tată).

Pentru copiii care se află în întreținerea statului, pensia se transferă în contul lor la banca de economii, urmând să o poată accesa la vârsta majoratului. Dacă aceștia sunt adoptați, pensia este preluată de către adoptatori.

6.1.4.
Acte necesare

Pentru a beneficia de pensia de urmaș, trebuie să vă adresați în termen de 90 de zile din ziua decesului întreținătorului la cel mai apropiat sediu CTAS și să prezentați următoarele acte:

 • buletinul de identitate (în original și copie);
 • certificatul de deces al întreținătorului (în original și copie);
 • certificatul de naștere al minorului care este (sau urmează să devină) beneficiarul pensiei de urmaș (în original și copie);
 • adeverința de studii al beneficiarul pensiei de urmaș în vârstă de la 18 la 23 de ani eliberat de instituția de învățământ;
 • certificatul de căsătorie cu întreținătorul, dacă este cazul (în original și copie);
 • acte justificative ce confirmă că soțul (soția) supraviețuitor sau tutorele nu lucrează și se ocupă de îngrijirea copiilor  întreținătorului decedat, ce nu au atins vârsta de trei ani;
 • carnetul de muncă (în original și copie) sau alte documente ce confirmă stagiul de cotizare ale întreținătorului decedat;
 • diploma de studii la secția de zi a instituțiilor superioare de învățământ (până la data de 01.01.1999) (în original și copie) ale întreținătorului decedat, dacă este cazul;
 • livretul militar (în original și copie) sau acte ce confirmă perioada de îndeplinire a serviciului militar ale întreținătorului decedat (link Pașaport ID 395), dacă este cazul.

Puteți obține mai multe informații accesând linkul: http://www.cnas.md/tabview.php?l=ro&idc=536&t=/Pensii/Pensie-de-urmas&

6.2.
Alocație socială de stat pentru copii în cazul pierderii întreținătorului
Alocația este dreptul bănesc achitat lunar copiilor în cazul pierderii întreținătorului, dacă persoana decedată nu îndeplinea condițiile pentru obținerea dreptului la pensie de asigurări sociale de stat (caz în care copiii beneficiază de pensie de urmaș – link la secțiunea 6.1.).
6.2.1.
Condiții de eligibilitate

Alocația socială de stat în cazul pierderii întreținătorului se stabilește copiilor în vârstă de până la 18 ani, elevilor și studenților instituțiilor de învățământ secundar, mediu de specialitate și superior, cu excepția învățământului fără frecvență. Copiii care și-au pierdut întreținătorul pot beneficia de alocația socială de stat până la absolvirea instituției de învățământ secundar, mediu de specialitate și superior, dar nu mai târziu de împlinirea vârstei de 23 de ani, cu excepția cazului în care se află în întreținerea deplină a statului.

6.2.2.
Acte necesare

Pentru a beneficia de alocația socială de stat, trebuie să depuneți o cerere la care să anexați următoarele acte: