Inițierea unei afaceri

În calitate de fondator, puteți iniția o afacere proprie prin constituirea uneia din următoarele tipuri de entități:

 • entitate cu statut de persoană juridică;
 • entitate cu statut de persoană fizică.

Pentru a constitui o entitate, trebuie să parcurgeți următorii pași:

1.

Înregistrarea afacerii

Trebuie să înregistrați entitatea la organul relevant al înregistrării de stat în conformitate cu legislația Republicii Moldova (RM).
1.1.
Entitate cu statut de persoană juridică

Puteți înregistra entitatea în calitate de fondator/co-fondator, în una din formele organizatorico-juridice prevăzute de legislația RM, și anume:

 • societate cu răspundere limitată (care poate fi constituită de o singură persoană fizică);
 • societate pe acțiuni (care poate fi constituită de o singură persoană fizică);
 • societate în comandită (care nu poate fi constituită de o singură persoană fizică);
 • societate în nume colectiv (care nu poate fi constituită de o singură persoană fizică);
 • cooperativă de producție (care nu poate fi constituită de o singura persoană fizică);
 • cooperativă de întreprinzător (care nu poate fi constituită de o singură persoană fizica).
1.1.1.
Procedura de înregistrare

În scopul înregistrării unei entități cu statut de persoană juridică, trebuie să depuneți la subdiviziunea teritorială de apartenență ale Instituției Publice “Agenția Servicii Publice' un set de documente, după cum urmează:

 • buletinele de identitate ale fondatorilor sau reprezentanților acestora, împuterniciți prin procură autentificată în modul stabilit de lege, precum și al administratorului persoanei juridice;
 • cererea de înregistrare conform modelului aprobat de organul înregistrării de stat, care poate fi descărcată electronic accesând link-ul
 • hotărârea de constituire și actele de constituire ale persoanei juridice, în funcție de forma juridică de organizare, în două exemplare;
 • documentul ce confirmă achitarea taxei de înregistrare.

Pentru persoanele juridice cu investiți străine, adițional la documentele de mai sus trebuie sa includeți următoarele:

 • extrasul din registrul în care este înregistrată persoana juridică cu investiții străine, tradus și legalizat notarial;
 • actele de constituire ale persoanei juridice străine.

Lista subdiviziunilor teritoriale ale Instituției Publice “Agenția Servicii Publice' poate fi găsită accesând link-ul

Ulterior verificării, organul competent eliberează următoarele:

1.1.2.
Termene și tarife

Înregistrarea de stat a persoanelor juridice se efectuează contra cost în termen de 24 de ore, care se calculează din ziua lucrătoare imediat următoare celei în care au fost prezentate documentele necesare înregistrării. La solicitarea dumneavoastră, înregistrarea poate fi efectuată în decurs de 4 ore, serviciu care este supus unui tarif mărit.

Puteți afla informații suplimentare în ceea ce privește procedura de înregistrare, termene și tarife accesând link-ul

1.2.
Entitate cu statut de persoană fizică

Puteți înregistra entitatea cu statut de persoană fizică în una din formele organizatoric-juridice prevăzute de legislația Republicii Moldova, și anume:

1.2.1.
Întreprindere individuală

În scopul înregistrării unei entități cu statut de persoană fizică, trebuie să depuneți la subdiviziunile teritoriale ale Instituției Publice “Agenția Servicii Publice' un set de documente și anume:

Termenul de înregistrare a întreprinderii individuale este de 24 de ore, și se calculează din ziua lucrătoare imediat următoare celei în care au fost prezentate documentele necesare înregistrării.

Puteți afla informații suplimentare în ceea ce privește procedura de înregistrare, termene și tarife accesând link-ul

1.2.2.
Gospodărie țărănească

În scopul înregistrării unei gospodării țărănești (de fermieri), trebuie să depuneți la primăria unității administrativ-teritoriale de nivelul întâi (sate, comune) în al cărei teritoriu este deținut terenul agricol, următoarele documente:

 • declarația de constituire a gospodării țărănești, care poate fi descărcată electronic accesând link-ul
 • copiile de pe documentele ce confirmă dreptul de proprietate privată al fondatorului și al membrilor gospodăriei asupra terenurilor;
 • copiile de pe contractele de arendă a terenurilor, după caz, autentificate de secretarul primăriei;
 • bonul de plată, in contul primăriei, a taxei de înregistrare a gospodăriei.

În decursul unei săptămâni din ziua prezentării documentelor menționate mai sus, primăria înregistrează gospodăria țărănească, efectuând înscrierile de rigoare în Registrul gospodăriilor țărănești (de fermier), și eliberează certificatul de înregistrare.

1.2.3.
Patenta de întreprinzător

Pentru a obține patenta de întreprinzător, trebuie să depuneți o cerere la subdiviziunea teritorială a Serviciului Fiscal de Stat în a cărui rază aveți domiciliul sau unde urmează să vă desfășurați activitatea. Lista subdiviziunilor teritoriale poate fi găsită accesând link-ul

În cererea pentru obținerea patentei de întreprinzător trebuie să includeți următoarele informații:

 • prenumele, numele si domiciliul solicitantului;
 • genul de activitate de întreprinzător pentru exercitarea căreia solicitați patenta;
 • durata patentei.

Împreună cu cererea, trebuie să depuneți următoarele documente:

 • actul care confirmă împuternicirile reprezentantului solicitantului/titularului patentei de întreprinzător – în cazul în care depuneți cererea prin intermediul unui reprezentant împuternicit prin lege;
 • documentul ce confirmă achitarea taxei pentru patentă, în cuantum corespunzător termenului de valabilitate a patentei (pe o durată nu mai mică de o lună și nu mai mare de 12 luni);
 • documentele confirmative de achitare a contribuției de asigurare socială de stat pentru întreaga perioadă solicitată de desfășurare a activității în baza patentei de întreprinzător, sau actele care confirmă scutirea de plata;
 • documentele ce confirmă statutul de persoană asigurată în sistemul asigurării obligatorii de asistenta medicală sau actele care confirmă scutirea de plata contribuției;
 • pentru anumite tipuri de activități trebuie să prezentați copia de pe diplomă eliberată de instituția de învățământ sau de pe alt act privind studiile și/sau activitatea de muncă anterioară, ce confirmă nivelul de calificare necesar desfășurării unor genuri specifice de activitate;
 • două fotografii de mărimea 3x4 ale solicitantului patentei.

Pentru informații generale legate de cerere și documentele necesare puteți accesa link-ul

2.

Deschiderea contului bancar

Deschiderea unui cont bancar este obligatorie atât pentru entitatea cu statut de persoană juridică, cât și pentru cea cu statut de persoană fizică. Deschiderea contului bancar se face după finalizarea procesului de înregistrare a entității nou formate.

Puteți deschide un cont bancar prin depunerea setului de documente la orice bancă comercială licențiată în conformitate cu legislația Republicii Moldova. Lista băncilor licențiate poate fi găsită accesând link-ul

Documentele necesare deschiderii unui cont bancar pentru persoanele juridice sunt:

 • cererea de deschidere a contului;
 • fișa cu specimene de semnături și amprenta ștampilei (dacă există) – în două exemplare;
 • copia actului de înregistrare;
 • copia extrasului din Registrul de stat/ I.P. “Agenția Servicii Publice', eliberat de către entitatea abilitată cu dreptul de înregistrare de stat;
 • copia actului de identitate al persoanei care prezintă documentele pentru deschiderea contului.

Contul bancar devine activ după luarea la evidență de către Serviciul Fiscal de Stat (SFS), ca urmare a schimbului automat de informație cu banca comercială pe care ați selectat-o.

3.

Luare în evidență

Entitatea nou formată este luată în evidența organelor de stat. Adițional, este necesară efectuarea unor proceduri specifice.
3.1.
Entitate cu statut de persoană juridică

Ulterior finalizării procedurilor de înregistrare, prin intermediul schimbului electronic de date între instituțiile de stat, entitatea nou formată este înregistrata la evidența fiscală și statistică. Adițional, entitatea este înregistrată în mod automat în calitate de plătitor al contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii și în calitate de plătitor al primelor de asigurare de asistență medicală.

Aveți obligația să încheiați cu Direcția deservire fiscală relevantă a Serviciului Fiscal de Stat următoarele aranjamente:

Lista și datele de contact a subdiviziunilor teritoriale a SFS pot fi găsite accesând link-ul

Ulterior, în funcție de specificul activității comerciale care urmează să fie derulată de entitatea nou formată este posibil să fie necesar să obțineți suplimentar acte permisive necesare acestei activități, cum ar fi licențe, autorizații, certificate (detaliate in Legea 160, care poate fi accesată la adresa: http://lex.justice.md/md/340497/). Detalii despre acestea se pot găsi de asemenea în scenariul de desfășurare a afacerii.

3.2.
Entitate cu statut de persoană fizică

Aveți obligația să asigurați următoarele aranjamente:

 • înregistrarea entității la Direcția deservire fiscală relevantă a SFS în scopul luării acesteia la evidență fiscală. Pentru a vizualiza datele de contact, accesînd link-ul
 • obținerea codurilor statistice pentru entitatea respectivă de la Direcțiile (secțiile) pentru statistică municipale și raionale. Informații suplimentare pot fi obținute accesând link-ul
 • înregistrarea entității în calitate de plătitor al contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii la Casele Teritoriale de Asigurări Sociale, a căror listă poate fi găsită accesând link-ul

Înregistrarea entității în calitate de plătitor al primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală la Agențiile Teritoriale ale Companiei Naționale de Asigurări în Medicină, a căror listă poate fi găsită accesând link-ul