Închiderea unei afaceri

Cerințe specifice închiderii unei afaceri

În capacitatea de întreprinzător aveți dreptul să încetați activitatea antreprenorială și să lichidați, benevol, afacerea dumneavoastră.

Procedura lichidării benevole a unei afaceri (cunoscută ca dizolvare), variază în funcție de statutul entității, precum și forma organizatorică-juridică a acesteia.

1.

Lichidarea benevolă (dizolvarea)

1.1.
Dizolvarea unei entități cu statut de persoană juridică
1.1.1.
Temeiurile dizolvării

Persoana juridică se dizolvă în următoarele cazuri:

 • expirarea termenului stabilit pentru durata ei;
 • atingerea scopului pentru care a fost constituită sau imposibilitatea atingerii lui;
 • adoptarea hotărârii de către organul ei competent;
 • cooperativa nu mai are nici un participant;
 • în alte cazuri prevăzute de lege sau de actul de constituire.
1.1.2.
Inițierea procedurii dizolvării

În scopul inițierii procedurii de dizolvare, organul competent al persoanei juridice va întreprinde următoarele măsuri:

 • aprobă hotărârea cu privire la inițierea dizolvării;
 • numește un lichidator sau o comisie de lichidare care va fi responsabil pentru procesul de dizolvare, care poate fi orice cetățean al Republicii Moldova care a împlinit vârsta de 18 ani; și
 • depune la subdiviziunea teritorială de apartenență a Instituției Publice “Agenția Servicii Publice' (ASP) hotărârea cu privire la inițierea procesului de dizolvare și de numirea lichidatorului. Lista subdiviziunilor ASP poate fi găsită accesând link-ul

Organul competent diferă în funcție de tipul societății și poate fi constituit din:

 • adunarea generală a asociaților pentru societate cu răspundere limitată;
 • adunarea generală a acționarilor pentru societate pe acțiuni;
 • altă componență, conform legislației în vigoare.

Vă atenționam că de la data inițierii procedurii dizolvării, în furnizarea de documente și informații din partea persoanei juridice, este obligatoriu de a include la denumirea societății sintagma “în lichidare'.

Modelul cererii pentru înregistrarea inițierii procedurii de dizolvare poate fi descărcat electronic accesând link-ul

1.1.3.
Informarea creditorilor și soluționarea cererilor lor

Lichidatorul este obligat să publice în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și în mod gratuit pe pagina web oficială a ASP avizul despre lichidarea persoanei juridice. Adițional, în decurs de 15 zile, lichidatorul trebuie să informeze fiecare creditor de care are cunoștință despre lichidare și despre termenul de înaintare a creanțelor.

Creditorii au dreptul să înainteze direct lichidatorului, la adresa indicată de acesta, cererile de admitere a creanțelor împreună cu documentele justificative privind creanțele și cu actele de constituire de garanții. Termenul limită pentru depunerea de către creditori a setului de documente este de 2 luni de la data publicării avizului.

Ulterior analizei, lichidatorul poate accepta sau respinge creanțele. În acest caz, creditorul are dreptul ca în termen de 30 de zile de la data la care a fost informat despre respingerea creanţei, să înainteze o acţiune în instanţa de judecată.

1.1.4.
Finalizarea procedurii

La expirarea termenului de 2 luni din data publicării avizului de lichidare a persoanei juridice în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, lichidatorul trebuie să determine îndeplinirea următoarelor condiții:

 • toate cererile de admitere a creanțelor primite din partea creditorilor au fost soluționate; sau
 • nu au fost înaintate cereri de admitere a creanțelor din partea creditorilor.

Ulterior finalizării procedurilor legate de creditorii persoanei juridice în lichidare, lichidatorul trebuie să se adrese la subdiviziunea teritorială aferentă a Serviciului Fiscal de Stat (SFS) și să solicite efectuarea ultimului control fiscal în privința persoanei juridice respective. Lista și datele de contact a subdiviziunilor teritoriale a SFS pot fi găsite accesând link-ul

În urma efectuării ultimului control fiscal, lichidatorul trebuie să determine îndeplinirea următoarelor condiții:

 • SFS nu a depistat încălcări de ordin fiscal; sau
 • încălcările de ordin fiscale depistate au fost achitate, inclusiv amenzile aplicate.

Ulterior finalizării cu succes a controlului fiscal, lichidatorul trebuie să întreprindă următoarele acțiuni:

 • să închidă conturile bancare ale persoanei juridice, obținând un certificat privind închiderea conturilor bancare de la banca comercială la care s-a deservit persoana juridică;
 • să obțină certificatul privind lipsa datoriilor față de bugetul Serviciului Vamal; mai mult informații pot fi obținute accesând link-ul sau contactând Serviciul Vamal al Republicii Moldova
 • să obțină certificatul privind lipsa datoriilor față de bugetul de stat al asigurări sociale de stat;
 • să obțină certificatul privind numărul și tipul documentelor contabile de strictă evidență de la Întreprindere de Stat “Editura Statistica' pe care îl poate solicita la subdiviziunea teritorială de apartenență, care poate fi găsită accesând link-ul
 • să radieze înregistrarea persoanei juridice din baza de date a Companiei Naționale de Asigurări în Medicină pe care o poate solicita la subdiviziune teritorială de apartenență care poate fi vizualizată accesând link-ul și
 • să predea ștampila pentru distrugere subdiviziunii teritoriale de apartenență a ASP care poate fi găsită accesând link-ul

Lichidatorul trebuie să întocmească bilanțul de lichidare, să-l înregistreze la organele statisticii de stat și, împreună cu documentele obținute de la organele de stat, să le depună la subdiviziunea teritorială respectivă a SFS.

Informații cu privire la organele statisticii de stat pot fi găsite accesând link-ul

După analiza setului de documente, SFS va elibera lichidatorului ultimul certificat privind radierea și închiderea persoanei juridice.

1.1.5.
Radierea persoanei juridice

În urma obținerii certificatului privind radierea și închiderea persoanei juridice eliberat de SFS, organul competent al persoanei juridice aprobă bilanțul de lichidare și actul de repartizare a activelor rămase, prezentate de lichidator.

Hotărârea organului competent, împreună cu bilanțul de lichidare și actul de repartizare aprobate, se depun de către lichidator la subdiviziunile teritoriale ale ASP.

1.2.
Dizolvarea unei entități cu statut de persoană fizică
1.2.1.
Întreprindere individuală

Puteți încheia activitatea de întreprinzător individual prin depunerea unei cereri la subdiviziunea teritorială de apartenență ale ASP. Modelul cererii pentru radierea din registrul de stat poate fi descărcat electronic accesând link-ul

Ulterior depunerii cererii, angajații ASP vor efectua proceduri interne, fără implicarea dumneavoastră, pentru a determina prezența datoriilor față de bugetul public național.

În măsura în care se determină că nu aveți datorii la bugetul public național, cererea privind încetarea activității se soluționează de către registratorul de stat în termen de 3 zile din data depunerii, fără perceperea unui tarif.

În cazul în care aveți datorii la bugetul de stat, procesul de dizolvare se suspendă până la achitarea tuturor datoriilor.

1.2.2.
Gospodărie țărănească (de fermieri)

Gospodăria țărănească se lichidează prin hotărâre a membrilor ei , în cazul lipsei datoriilor fată de bugetul public național. Procedura lichidării unei gospodării țărănești este similară procedurii de încetare activității unei întreprinderi individuale.

1.2.3.
Patenta de întreprinzător

Puteți renunța benevol la patenta de întreprinzător prin depunerea unei cereri la subdiviziunea teritorială a SFS unde aveți domiciliu, sau unde se desfășoară activitatea de afaceri supusă patentei de întreprinzător. Decizia privind încetarea valabilității patentei se aduce la cunoștință titularului de patentă în termen de 3 zile lucrătoare de la data emiterii ei.

Pentru mai multe detalii, vă puteți adresa la subdiviziune teritorială relevantă a SFS sau online accesând link-ul

2.

Insolvabilitate

În cazul în care o persoană juridică este în incapacitate de plată, organul competent al acesteia este obligat să inițieze procesul de insolvabilitate a acestei persoane juridice. Procesul de insolvabilitate se intentează doar în temeiul unei cereri de intentare a procesului de insolvabilitate la Curtea de Apel din circumscripția căreia își are sediul debitorul.

Cererea introductivă de intentare a insolvabilității poate fi depusă atât de către debitori, cât și de către creditori.

La depunerea cererii trebuie achitată o taxă de stat în valoare de 400 de lei.

Participanții la procesul de insolvabilitate sunt:

 • administratorul provizoriu;
 • administratorul insolvabilității;
 • lichidatorul;
 • creditorii;
 • adunarea creditorilor;
 • comitetul creditorilor;
 • debitorul sau, după caz, reprezentantul debitorului, alte organe şi persoane stabilite în lege.

Instanța de insolvabilitate va cita participanţii la proces, iar administratorul (provizoriu sau cel de insolvabilitate), sau lichidatorul (după caz), vor transmite notificările și înștiințările prin scrisori recomandate, sau prin publicare în Monitorul Oficial al Republicii Moldova (în cazurile expres prevăzute de lege).

Hotărârile instanţei de insolvabilitate sunt publicate în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în cazurile expres prevăzute de lege. În plus, instanţa de insolvabilitate poate dispune publicarea dispozitivului hotărârilor şi în ziarele locale din zonele în care debitorul îşi are sediul ori sunt concentrate sediile celor mai mulţi creditori, precum şi prin internet sau prin alt sistem electronic. Instanţa de insolvabilitate ţine registrul public al debitorilor insolvabili şi îl afişează pe pagina sa web.

Hotărârile instanţei de insolvabilitate pot fi atacate cu recurs în termen de 15 zile calendaristice din data pronunţării şi numai în cazurile prevăzute de lege. Recursul va fi judecat în termen de 60 de zile de la înregistrarea dosarului în instanța de recurs.

3.

Dizolvarea în baza unei hotărâri judecătorești

Atât entitățile cu statut de persoana juridică, cât și cele cu statut de persoană fizică pot fi dizolvate pe baza unei hotărâri judecătorești, în cazurile prevăzute de legislația Republicii Moldova.

Aceste cazuri includ atât încălcarea normelor imperative relevante activității antreprenoriale, cât și în baza altor prevederi legislative prevăzut de legislație, cum ar fi:

 • persoana juridică nu se încadrează în prevederile legale referitoare la forma ei juridică de organizare;
 • activitatea persoanei juridice contravine ordinii publice;
 • persoana juridică nu a depus, în decurs de 12 luni de la expirarea termenelor stabilite de lege, dări de seamă contabile, fiscale și statistice;
 • capitalul social al persoanei juridice este sub mărimea minimă obligatorie mai mult de 6 luni;

alte prevederi legislative.