Șomaj, căutarea/obținerea unui loc de muncă

Puteți beneficia de suport din partea statului atât la angajarea în câmpul muncii, cât și la protecția socială în cazul în care sunteți o persoană în căutarea unui loc de muncă (șomer).

Acest suport din partea statutului se realizează prin măsuri active, numite măsuri de stimulare a ocupării forței de muncă dar și prin măsuri pasive, care includ plata unor indemnizații bănești pe perioade limitatesau acordarea uneialocații de integrare sau reintegrare profesională.

Adițional puteți beneficia de asistență și suport în legătură cu lucrul peste hotarele Republicii Moldova

1.

Servicii de ocupare a forței de muncă

în scopul prevenirii șomajului, creșterii șanselor de ocupare a unui loc de muncă, Agenția Națională de Ocupare a Forței de Muncă, împreună cu subdiviziunile teritoriale (AOFM) implementează măsuri de ocupare a forței de muncă. Lista subdiviziunilor teritoriale AOFM poate fi găsită accesând linkul: http://anofm.md/network/agency

.
Condiții de eligibilitate

Puteți beneficia de servicii de ocupare a forței de muncă în măsura în care vă încadrați în una din următoarele categorii:

 • tinerii cu vârstă cuprinsă între 16 și 24 de ani;
 • persoanele care nu dețin o profesie/meserie;
 • persoanele cu dizabilități;
 • șomerii de lungă durată;
 • persoanele cu vârstă de 50 de ani și peste;
 • persoanele eliberate din locurile de detenție;
 • victimele traficului de ființe umane, după reabilitarea psihologică și socială;
 • persoanele care se luptă cu consumul de substanțe stupefiante ori psihotrope, după reabilitarea socială și psihologică;
 • victimele violenței în familie;
 • alte categorii supuse riscului de excluziune socială stabilite prin lege sau de către Guvern.
1.1.
Informarea privind piața muncii

În cazul în care sunteți în căutarea unui noi loc de muncă puteți beneficia de informații furnizate de AOFM cu privire la:

 • serviciile și măsurile care vă sunt puse la dispoziție în vederea plasării în câmpul muncii;
 • condițiile de acces la serviciile și măsurile de ocupare a forței de muncă;
 • locurile de muncă vacante înregistrate la Agenția Națională și condițiile de ocupare a acestora;
 • metodele de căutare a unui loc de muncă;
 • situația și tendințele ocupaționale pe piața muncii.
1.3.
Servicii de preconcediere

În cazul în care ați fost preavizat despre lichidarea angajatorului, reducerea numărului sau a statelor de personal, puteți beneficia de serviciile de preconcediere, și anume:

 • furnizarea de informații cu privire la prevederile legale referitoare la asigurare de șomaj, locurile de muncă vacante și alte servicii și măsuri aferente ocupării forței de muncă;
 • instruirea în modalitățile de căutare a unui loc de muncă;
 • oferirea posibilitățile de formare profesională.
1.4.

Cursuri de formare profesională

Puteți beneficia de cursuri de calificare, recalificare, perfecționare sau specializare în cazul în care nu puteți fi încadrat în câmpul muncii din lipsa locurilor de muncă corespunzătoare.

Pentru a urma cursurile de formare profesională, trebuie să vă adresați la AOFM în a cărei rază teritorială aveți domiciliul și să încheiați un contract de instruire. Mai multe informații cu privire la cursurile pe care le puteți urma pot fi obținute adresându-vă la AOFM.

În cazul în care ați fost înmatriculat într-un curs de formare profesională beneficiați de o bursă lunară neimpozabilă, în cuantum de 15% din salariul mediu lunar pe economie pentru anul precedent, care se acordă proporțional frecvenței la cursurile de formare profesională.

Adițional, următoarelor cheltuieli aferente cursurilor de formare profesională sunt acoperite:

 • cursul de instruire;
 • costurile de cazare, în proporție de 20% din salariul mediu lunar pe economie pentru anul precedent, pentru fiecare lună de închiriere;
 • de transport, în cazul în care ați fost direcționat la cursuri de formare profesională în altă localitate decât cea în care vă aveți domiciliul.
2.

Ajutor de șomaj

Pentru a beneficia de ajutorul de șomaj trebuie să întreprindeți următoarele acțiuni:

2.1.
Înregistrare oficială în calitate de șomer
2.1.1.
Condiții de eligibilitate

Pentru a obține statutul de șomer, dumneavoastră trebuie să îndepliniți, cumulativ, următoarele condiții:

 • aveți vârsta cuprinsă între 16 ani și vârsta stabilită pentru obținerea dreptului la pensie pentru limită de vârstă sau la o altă categorie de pensie, cu excepția persoanelor care exercită dreptul la pensie de urmaș și la pensie de dizabilitate, cărora li se recomandă încadrarea în câmpul muncii în baza programului individual de reabilitare și incluziune socială;
 • sunteți apt pentru prestarea unei munci;
 • nu aveți un loc de muncă;
 • nu sunteți înmatriculat într-o instituție de învățământ cu frecvență;
 • căutați activ un loc de muncă atât în mod individual, cât și prin intermediul subdiviziunii teritoriale, și sunteți disponibil să începeți activitatea de muncă;
 • sunteți înregistrat cu statut de șomer la Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă ('AOFM'), în a cărei rază teritorială aveți domiciliul; lista subdiviziunilor teritoriale poate fi găsită accesând linkul: http://anofm.md/network/agency

În cazul în care nu v-ați găsit un loc de muncă în primele 12 luni de la înregistrarea statutului de șomer, sunteți șomer de lungă durată și beneficiați de suport pentru identificarea și ocuparea unui loc de muncă, suport acordat de AOFM.

2.1.2.
Menținerea statutului de șomer

Pentru a vă menține statutul de șomer, trebuie să respectați următoarele condiții:

 • vă prezentați lunar, conform programării, la subdiviziunea teritorială la care sunteți înregistrat, precum și la solicitarea acesteia, pentru a primi sprijin în vederea încadrării în muncă;
 • să participați la interviuri cu angajatorii în legătură cu perspectivele de angajare, organizate de subdiviziunea teritorială sau din propria inițiativă;
 • să participați la măsurile active de ocupare a forței de muncă;
 • să informați subdiviziunea teritorială la care sunteți înregistrat despre orice schimbare a condițiilor ce au determinat acordarea statutului de șomer, în termen de 3 zile lucrătoare de la apariția schimbării.
2.2.

Acordarea ajutorului de șomaj

2.2.1.
Depunerea cererii

Pentru a beneficia de ajutorul de șomaj, trebuie să vă prezentați la AOFM în a cărei rază teritorială domiciliați, unde o să completați o cerere la care trebuie să anexați următoarele acte:

 • buletinul de identitate;
 • actele de studii/calificare eliberat de instituțiile de învățământ;
 • extrasul de cont al asiguratului în original sau alte documente care confirmă stagiul de cotizare;
 • declarația, în formă scrisă, pe propria răspundere, că nu dispuneți de un loc de muncă, nu învățați la secția de zi într-o instituție de învățământ, nu beneficiați de pensie pentru limită de vârstă sau de altă categorie de pensie, cu excepția pensiei de urmaș și a pensiei de dizabilitate a persoanelor cu dizabilități cărora, în baza concluziei Consiliului de expertiză medicală a vitalității, li se recomandă încadrarea în câmpul muncii, conform modelului aprobat de AOFM;
 • certificat ce consemnează lipsa activității în scopul obținerii de venituri.
 • certificatul de căsătorie, pentru persoanele care şi-au schimbat numele de familie (original şi copie).

Lista subdiviziunilor teritoriale AOFM poate fi găsită accesând linkul: http://anofm.md/network/agency

În cazul în care se constată că întruniți toate condițiile necesare, vă va fi atribuită categoria de beneficiar al ajutorului de șomaj.

2.2.2.
Data începerii ajutorului de șomaj

Ajutorul de șomaj este acordat în funcție de categoria în care vă încadrați, așa cum este prezentat mai jos:

 • persoanele care au încetat activitatea de muncă ca urmare a lichidării angajatorului și reducerii personalului, și:
  • s-au înregistrat la subdiviziunea teritorială AOFM până la expirarea a 3 luni calendaristice de la data concedierii – beneficiază de ajutorul de șomaj imediat după expirarea a 3 luni calendaristice de la data concedierii;
  • s-au înregistrat la subdiviziunea teritorială AOFM după expirarea a 3 luni calendaristice de la data concedierii – beneficiază de ajutor de șomaj începând cu a 8-a zi de la data înregistrării la subdiviziunea teritorială AOFM a statutului de șomer;
 • persoane care au pierdut locul de muncă din motive altele decât cele legate de lichidarea întreprinderii și reducerii personalului – beneficiază de ajutor de șomaj începând cu a 8-a zi de la data înregistrării la subdiviziunea teritorială AOFM a statutului de șomer.
 • șomerilor beneficiari de indemnizație de îngrijire a copilului, stabilită anterior înregistrării la subdiviziunea teritorială, li se acordă ajutorul de șomaj după expirarea perioadei în care beneficiază de indemnizația indicată.
2.2.3.
Cuantumul ajutorului de șomaj

Cuantumul ajutorului de șomaj se stabilește în funcție de circumstanțele în care a încetat activitatea dumneavoastră de muncă, și anume:

 • 50% din venitul mediu lunar asigurat realizat în ultimele 12 luni din ultimele 24 de luni calendaristice premergătoare datei înregistrării, dacă încetarea activității de muncă a survenit ca rezultat al următoarelor:
  • lichidarea sau încetarea activității angajatorului;
  • reducerea numărului sau a statelor de personal;
  • decesul angajatorului persoană fizică;
 • 40% din venitul mediu lunar asigurat realizat în ultimele 12 luni din ultimele 24 de luni calendaristice premergătoare datei înregistrării, dacă încetarea activității de muncă a survenit în alte circumstanțe decât cele specificate la primul subpunct.

Totodată, cuantumul lunar al ajutorului de șomaj nu poate depăși cuantumul salariului mediu lunar pe economie pentru anul precedent, care poate fi găsit accesând linkul: http://www.legis.md/cautare/rezultate/102006

2.2.4.
Perioada de plată a ajutorului de șomaj

Perioada de plată a ajutorului de șomaj se stabilește diferențiat, în funcție de stagiul de cotizare, după cum urmează:

 • 5 luni calendaristice, în cazul unui stagiu de cotizare cuprins între cel puțin 12 luni și până la 10 ani;
 • 7 luni calendaristice, în cazul unui stagiu de cotizare cuprins între 10 și 15 ani;
 • 9 luni calendaristice, în cazul unui stagiu de cotizare de peste 15 ani.
3.

Obținerea alocației de integrare sau reintegrare profesională

Dacă sunteți înregistrat în calitate de șomer puteți obține de la Agenția Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă ajutor financiar neimpozabil (alocație) în valoare de 15% din salariul mediu pe economie pe o perioadă de cel mult 9 luni, în cazul în care vă aflați în următoarele situații:

 • a expirat perioada de încadrare în grad de dizabilitate severă sau accentuată;
 • a încetat perioada de îngrijire a copilului în intervalul de vârstă a copilului de la 1,5 ani până la 6 ani, la momentul naşterii copilului nefiind încadraţi în muncă;
 • a încetat perioada de îngrijire a unui membru de familie persoană cu dizabilități severe sau a unui copil cu dizabilități în vârstă de până la 18 ani, sau a unei  persoane de vârstă  înaintată  (75 de ani şi mai mult);
 • nu va-ți putut angaja în câmpul  muncii la trecerea în rezervă după satisfacerea serviciului militar în termen, serviciului militar cu termen redus sau serviciului de alternativă;
 • nu va-ți putut angaja în câmpul  muncii după eliberare din locuri de detenţie sau din instituţii de reabilitare socială;
 • sunteți victimă al traficului de fiinţe umane cu statut confirmat de autorităţile competente şi nu va-ți putut angaja în câmpul  muncii.
4.

Asistență privind contracte de muncă peste hotarele Republicii Moldova

Puteți încheia contracte de muncă în alte state în mod individual, prin intermediul agențiilor private licențiate în Moldova, sau în baza acordurilor bilaterale interguvernamentale.

În acest sens, AOFM oferă sprijin informativ pentru angajarea temporară a cetățenilor moldoveni în străinătate și înregistrează contractele individuale de muncă în baza Sistemului Informațional 'Evidența Migrației Forței de Muncă', astfel fiind legalizate raporturile de muncă în cauză și supravegheate/contabilizate de AOFM și alte autorități publice naționale. 

4.1.
Înregistrarea contractelor individuale de muncă a emigranților

Puteți înregistra contractul la una din agențiile AOFM în raza căreia vă aveți domiciliul prin prezentare și depunerea următoarelor documente:

Pentru mai mult detalii și informații, puteți consulta următoarele pagini electronice: