Căsătoria. Divorțul. Schimbarea stării civile

Etapele evenimentului de viață

1.

Căsătoria

1.1.
Condiții de eligibilitate

Pentru încheierea căsătoriei este necesar consimțământul reciproc, neviciat, exprimat personal și necondiționat, al soților care se căsătoresc, precum și atingerea de către ambii a vârstei de 18 ani.

Dacă doriți să vă căsătoriți, trebuie să cunoașteți că acest lucru poate fi făcut la organele de stare civilă, precum și la alte organe abilitate prin lege.

Vârsta matrimonială minimă este de 18 ani.

Ca excepție de la această regulă, pentru motive întemeiate' se poate încuviința încheierea căsătoriei cu reducerea vârstei matrimoniale cu maximum doi ani. Reducerea vârstei matrimoniale va fi încuviințată de autoritatea tutelară locală în a cărei rază teritorială își au domiciliul persoanele care doresc să se căsătorească, în baza cererii acestora şi acordului părinților minorului.

Nu este permisă încheierea căsătoriei în care dumneavoastră și/sau partenerul vă încadrați în unul din următoarele cazuri:

 • sunteți deja căsătorit;
 • sunteți rude în linie dreaptă până la al IV-lea grad inclusiv, frați și surori, inclusiv cei care au un părinte comun;
 • sunteți în relație de adoptator și adoptat;
 • sunteți în relație de adoptat și rudă a adoptatorului în linie dreaptă, până la al II-lea grad inclusiv;
 • sunteți în relație de tutore și persoană minoră aflată sub tutela acestuia, în perioada tutelei;
 • cel puțin una din persoane a fost lipsită de capacitatea de exercițiu;
 • sunteți persoane condamnate la privare de libertate în perioada când ambele își ispășesc pedeapsa;
 • sunteți persoane de același sex.

Pentru informații suplimentare cu privire la procedura de înregistrare a căsătoriei, puteți accesa link-ul: http://www.asp.gov.md/ro/node/1368

1.2.
Înregistrarea căsătoriei
1.2.1.
Înregistrarea căsătoriei între cetățenii Republicii Moldova

Viitorii soți depun declarația de căsătorie, prin care indică că nu există nici un impediment legal la căsătorie. Declarația se depune personal la Oficiul Stării Civile teritorial sau primăria localității în a cărei rază teritorială domiciliați dumneavoastră, părinții sau rudele apropiate (în cazul în care dumneavoastră și/sau partenerul sunteți orfani).

Formularul tipizat pentru depunerea cererii (F-14CS) poate fi preluat accesând link-ul: http://www.stare-civila.gov.md/userFiles/file/2015/F-14CS.pdf

În cazul în care locuiți peste hotarele Republicii Moldova, declarația de căsătorie poate fi depusă la Misiunile diplomatice şi Oficiile consulare ale Republicii Moldova.

Lista centrelor multifuncționale ale ASP unde puteți să depuneți setul de documente necesar pentru înregistrarea căsătoriei poate fi găsită accesând link-ul: http://www.asp.gov.md/en/cmf 

Lista Misiunilor diplomatice și a Oficiilor consulare ale Republicii Moldova poate fi găsită accesând http://www.asp.gov.md/ro/node/1644

De asemenea, există primării pe teritoriul Republicii Moldova care înregistrează căsătoria, cu eliberarea certificatului de căsătorie. Astfel, în cazul în care sunteți domiciliat într-o localitate unde nu este prezent un centru multifuncțional al ASP, recomandăm să verificați dacă puteți beneficia de înregistrarea căsătoriei la primăria localității unde sunteți domiciliat/ă.

Odată cu depunerea declarației de căsătorie, trebuie să prezentați următoarele acte:

 • anexă la declarația de căsătorie;
 • actele de identitate ale viitorilor soți;
 • certificatele de naștere ale viitorilor soți;
 • în cazuri specifice, pot fi solicitate și documente adiționale, cum ar fi:
  • dovada privind desfacerea sau încetarea căsătoriei anterioare;
  • decizia autorității administrației publice locale, în cazul reducerii vârstei matrimoniale.
1.2.2.
Înregistrarea căsătoriei cu cetățeni străini

În cazul căsătoriei pe teritoriul Republicii Moldova cu un cetățean străin sau între cetățenii străini, pe lângă actele solicitate în mod general pentru căsătorie, trebuie să prezentați următoarele acte:

 • copia pașaportului, inclusiv copia paginii pe care este aplicată viza de intrare-ieșire în Republica Moldova [link Pașaport ID 332]. Informația privind modul de obținere a vizei o găsiți aici: http://www.mfa.gov.md/vize-intrare-rm/cetatenii-straini-nevoie/
 • certificatul privind starea civilă (certificatul de capacitate matrimonială, după caz) și dovada, eliberată de autoritățile competente ale statelor ai căror cetățeni sunt, din care să rezulte că sunt îndeplinite condițiile de fond, cerute de legislația Republicii Moldova, pentru căsătorie.

Informații suplimentare cu privire la înregistrarea căsătoriei cu cetățeni străini și cerințele de documentare pot fi obținute accesând linkul: http://www.asp.gov.md/ro/node/1368

1.3.
Încheierea căsătoriei cu eliberarea certificatului de căsătorie

Încheierea căsătoriei se efectuează în termen de o lună de la data depunerii declarației de căsătorie. Dacă aveți motive temeinice, puteți solicita reducerea termenului de o lună, iar în cazuri excepționale (pericol pentru viață, graviditate, nașterea copilului etc.), căsătoria poate fi încheiată în ziua depunerii declarației.

În cazul în care optați pentru înregistrarea căsătoriei fără solemnitate cu eliberarea certificatului de căsătorie nu este nevoie de achitarea unei taxe.

La solicitarea dumneavoastră, înregistrarea căsătoriei poate fi efectuată și în alte modalități cum ar fi:

 • în mod solemn;
 • în afara oficiului stare civilă;
 • în afara programului de lucru;
 • în zile de repaus/zile de sărbătoare nelucrătoare cu excepția hramului bisericii localității respective.

Pentru acest tip de ceremonii, veți achita o taxă suplimentară. Detalii suplimentare pot fi obținute accesând linkul: http://www.asp.gov.md/ro/node/190

2.

Divorțul

2.1.
Înregistrarea actului de divorț în baza declarației comune a soților
2.1.1.
Condiții necesare

Aveți dreptul de a înregistra actul de divorț în baza declarației comune în cazul împlinirii condițiilor mai jos:

 • nu aveți copii minori comuni (inclusiv adoptați în comun);
 • nu aveți litigii referitoare la partajul bunurilor comune sau ce țin de întreținerea soțului/soției inapt/e de muncă.
2.1.2.
Depunerea declarației comune

Declarația comună privind solicitarea desfacerii căsătoriei se depune de ambii soți. În cazul în care unul din soți nu are posibilitatea de a se prezenta personal la OSC, acesta poate depune o declarație separată, iar semnătura acestuia va fi autentificată în modul stabilit de legislație. Informația privind modul de autentificare o găsiți accesând linkul: http://www.asp.gov.md/ro/node/212

Declarația comună a soților privind desfacerea căsătoriei se depune la OSC:

 • în a cărui rază teritorială sunt domiciliați;
 • unde a fost înregistrat actul de căsătorie.

Lista centrelor multifuncționale ale ASP, unde puteți să depuneți setul de documente necesar pentru înregistrarea actului de divorț poate fi găsită accesând: http://www.asp.gov.md/en/cmf

2.1.3.
Documente necesare

La depunerea declarației comune privind desfacerea căsătoriei urmează să prezentați următoarele documente:

 • cerere privind desfacerea căsătoriei în baza declarației comune a soților (F-19D) care poate fi descărcată electronic accesând linkul: https://servicii.gov.md/_STORAGE/Services/F-19D.pdf
 • actele de identitate;
 • certificatul de căsătorie;
 • certificatul eliberat de una din instituțiile de exploatare a locuințelor (cooperativa de construcție a locuințelor, asociația de proprietari ai locuințelor privatizate sau întreprinderea municipală de gestionare a fondului locativ) sau de primăria satului, comunei sau orașului - prin care se confirmă că nu aveți împreună cu soțul copii minori comuni și/sau declarația pe proprie răspundere că nu aveți copii minori comuni;
 • confirmarea achitării taxei de stat – 100 lei (se prezintă în ziua înregistrării divorțului si poate fi achitată prin MPay);
 • confirmarea achitării serviciilor prestate de oficiu stare civilă – 100 lei separat pentru fiecare din soți.
2.1.4.
Înregistrarea divorțului

Divorțul se înregistrează în prezența ambilor sau a unuia dintre soți, la expirarea termenului de 1 lună de la data depunerii declarației. Absența nemotivată a unuia dintre soți la înregistrarea divorțului nu împiedică desfacerea căsătoriei.

Căsătoria se consideră desfăcută la data înregistrării actului de divorț.

2.2.
Înregistrarea actului de divorț în baza declarației unuia dintre soți
2.2.1.
Condiții necesare

Puteți să înregistrați actul de divorț în unul din următoarele cazuri:

 • Există hotărârea judecătorească pe numele celuilalt soț care confirma că acesta a fost declarat incapabil sau declarat dispărut.
 • Sentința judecătorească (emisă ulterior datei încheierii căsătoriei) pe numele celuilalt soț care confirmă că acesta este condamnat la privare de libertate pe un termen mai mare de 3 ani.
2.2.2.
Depunerea declarației

Trebuie să depuneți declarația privind desfacerea căsătoriei la sediul serviciului stării civile:

 • în a cărui rază teritorială sunteți domiciliat;
 • unde a fost înregistrat actul de căsătorie.
2.2.3.
Documente necesare:

La depunerea declarației, dumneavoastră trebuie să prezentați următoarele documente:

 • declarația privind desfacerea căsătoriei;
 • actul de identitate;
 • hotărârea (sentința) judecătorească – prin care celălalt soț este declarat incapabil, dispărut sau condamnat la privare de libertate pe un termen mai mare de 3 ani;
 • certificatul de căsătorie sau extrasul de pe actul de căsătorie - pentru cazurile când certificatul este pierdut.
2.2.4.
Înregistrarea divorțului
Înregistrarea actului de divorț se efectuează la expirarea termenului de 1 lună de la data depunerii declarației respective. Căsătoria se consideră desfăcută la data înregistrării actului de divorț.
2.3.
Înregistrarea actului de divorț în temeiul hotărârii judecătorești
Înregistrarea actului de divorț în baza hotărârii judecătorești constituie o modalitate de desfacere a căsătoriei pe calea judecătorească, cu înregistrarea ulterioară a actului de divorț la ASP.
2.3.1.
Cazurile când se desface căsătoria pe cale judiciară

Instanța judecătorească examinează cererea de desfacere a căsătoriei în următoarele cazuri:

 • există copii minori comuni (inclusiv adoptați);
 • există litigii referitoare la partaj sau la întreținerea soțului/soției inapt/e de muncă.
2.3.2.
Documente necesare

Pentru completarea actului de divorț este necesar să prezentați următoarele acte:

 • cerere privind desfacerea căsătoriei în baza hotărârii judecătorești;
 • hotărârea instanței judecătorești cu privire la desfacerea căsătoriei, în cazul în care actul de divorț nu a fost întocmit anterior;
 • actul de identitate;
 • confirmarea achitării taxei de stat, stabilită de instanța de judecată pentru fiecare soț;
 • confirmarea achitării serviciilor pentru completarea actului.
2.3.3.
Înregistrarea divorțului în temeiul hotărârii judecătorești

Înregistrarea actului de divorț sau completarea acestuia o puteți face la Centrul Multifuncțional al ASP (http://www.asp.gov.md/en/cmf) în a cărui rază teritorială se află instanța de judecată care a emis hotărârea privind desfacerea căsătoriei. Căsătoria se consideră desfăcută la data la care hotărârea judecătorească a devenit definitivă și irevocabilă.

2.3.4.
Termene și tarife
Înregistrarea actului de divorț se va efectua gratuit în termen de 3 zile de la data primirii copiei hotărârii judecătorești de către Centrul Multifuncțional al ASP. Completarea actului de divorț în temeiul hotărârii judecătorești se va efectua în ziua adresării și costă câte 100 lei pentru fiecare dintre soți.
3.

Schimbare date stare civilă

3.1.
Circumstanțele de schimbare date stare civilă

Puteți depune o cerere către oficiul de stare civilă cu privire la rectificarea, modificarea și completarea datelor înscrise în actul de stare civilă. Puteți depune această solicitare în următoarele cazuri:

 • lipsa unor date în actele de stare civilă (numele, prenumele, data și locul nașterii, datele despre părinți, etc.);
 • existenta inexactităților în datele înscrise în actul de stare civilă;
 • prezența greșelilor comise la înregistrarea actelor de stare civilă (omisiuni de date și cuvinte, denaturări etc.);
 • au avut loc neglijențe în regulile stabilite pentru înregistrarea actelor respective;
 • doriți schimbarea numelui și/sau a prenumelui copilului minor;
 • se dorește completarea rubricii privind tatăl din actul de naștere al copilului, modificări sau omiteri a datelor respective, în cazul în care rubrica respectivă a fost completată la indicația mamei solitare;
 • rectificări în numele și/sau prenumele în legătură cu schimbarea sexului (în caz de hermafroditism);

în alte cazuri prevăzute de legislație.

3.2.
Procedura de examinare și modificare
3.2.1.
Depunerea cererii

Se depune cererea de completare, modificare sau rectificare a actului de stare civilă în următoarele locații, după caz:

 • Centrul Multifuncțional al ASP în a cărui rază teritorială sunteți domiciliați;
 • Centrul Multifuncțional al ASP care deține actul respectiv;

Centrul Multifuncțional al ASP pe a cărui rază se află instituția medicală care a eliberat certificatul de schimbare a sexului.

3.2.2.
Examinarea cererii și contestarea
ASP examinează cererea depusă și emite decizia privind solicitarea pe care ați depus-o. În cazul respingerii cererii privind rectificarea sau completarea actului de stare civilă, ASP va elibera un răspuns argumentat pe care îl puteți contesta în instanța judecătorească.
3.2.3.
Operarea modificărilor

Centrul Multifuncțional al ASP care deține actul va opera modificările necesare și va elibera certificatul sau extrasul de pe actul de stare civilă modificat.

Cererea privind rectificarea sau completarea actului de stare civilă urmează a fi soluționată în termen de 2 luni din ziua depunerii. În cazuri excepționale, în cazul existenței motivelor temeinice, acest termen poate fi prelungit până la 3 luni.

3.3.
Categorii de solicitanți

Puteți solicita modificarea, rectificarea sau completarea actului de stare civilă numai dacă vă încadrați în una din următoarele categorii de solicitanți:

 • titular al actului de stare civilă;
 • membru al familiei, ruda decedatului, în cazul când titularul actului de stare civilă a decedat;
 • reprezentantul legal al minorului, persoanei limitate în capacitatea de exercițiu sau declarate incapabile prin hotărârea instanței judecătorești, părinții, tutorii sau curatorii, reprezentantul autorității tutelare;
 • reprezentantul contractual (împuternicit prin contract de mandat, procură).
3.4.
Depunerea cererii privind modificarea, rectificarea sau completarea actului de stare civilă, inclusiv schimbarea prenumelui copilului până la vârsta de 16 ani

La depunerea cererii privind modificarea, rectificarea sau completarea actului de stare civilă urmează să prezentați următoarele acte:

 • cererea privind modificarea, rectificarea sau completarea actului (F-11) care poate fi descărcată electronic accesând linkul: http://starecivila.gov.md/userFiles/file/modelecereri/F-11.pdf;
 • actul de identitate (original și copie) al titularului actului și/sau al persoanei îndreptățite;
 • documentul ce confirmă dreptul dumneavoastră de a beneficia de serviciul respectiv:
  • certificatul de stare civilă, în cazul în care solicitați operarea modificărilor în actul de deces al unei rude sau pentru confirmarea gradului de rudenie;
  • documentul ce vă conferă titlul de persoană îndreptățită;
 • procura specială sau legitimația de serviciu ce confirmă reprezentarea autorității tutelare sau a altui organ abilitat;
 • actul de stare civilă care urmează a fi modificat;
 • actele de stare civilă (original și copie) constatatoare privind datele ce urmează a fi modificate;
 • bonul privind achitarea taxei pentru servicii;
 • bonul privind achitarea taxei de stat – 10 lei (la eliberarea certificatului sau extrasului de pe actul de stare civilă);
 • Alte documente, după caz, cum ar fi:
  • cererea comună a părinților (sau a unuia dintre ei) privind schimbarea numelui și/sau prenumelui a copilului;
  • acordul copilului care a atins vârsta de 10 ani la schimbarea numelui și/sau prenumelui său;
  • avizul autorității tutelare privind schimbarea numelui și/sau prenumelui a copilului;
  • act medical cu privire la schimbarea sexului,

alte documente doveditoare (la necesitate).