Căsătoria. Divorțul. Schimbarea stării civile

Etapele evenimentului de viață

1.

Căsătoria

1.1.
Condiții de eligibilitate

Pentru încheierea căsătoriei este necesar consimțământul reciproc, neviciat, exprimat personal și necondiționat, al soților care se căsătoresc, precum și atingerea de către ambii a vârstei de 18 ani.

Dacă doriți să vă căsătoriți, trebuie să cunoașteți că acest lucru poate fi făcut la organele de stare civilă, precum și la alte organe abilitate prin lege.

Vârsta matrimonială minimă este de 18 ani.

Ca excepție de la această regulă, pentru motive întemeiate' se poate încuviința încheierea căsătoriei cu reducerea vârstei matrimoniale cu maximum doi ani. Reducerea vârstei matrimoniale va fi încuviințată de autoritatea tutelară locală în a cărei rază teritorială își au domiciliul persoanele care doresc să se căsătorească, în baza cererii acestora şi acordului părinților minorului.

Nu este permisă încheierea căsătoriei în care dumneavoastră și/sau partenerul vă încadrați în unul din următoarele cazuri:

 • sunteți deja căsătorit;
 • sunteți rude în linie dreaptă până la al IV-lea grad inclusiv, frați și surori, inclusiv cei care au un părinte comun;
 • sunteți în relație de adoptator și adoptat;
 • sunteți în relație de adoptat și rudă a adoptatorului în linie dreaptă, până la al II-lea grad inclusiv;
 • sunteți în relație de tutore și persoană minoră aflată sub tutela acestuia, în perioada tutelei;
 • cel puțin una din persoane a fost lipsită de capacitatea de exercițiu;
 • sunteți persoane condamnate la privare de libertate în perioada când ambele își ispășesc pedeapsa;
 • sunteți persoane de același sex.

Pentru informații suplimentare cu privire la procedura de înregistrare a căsătoriei, puteți accesa link-ul: https://www.asp.gov.md/en/servicii/persoane-fizice/11/113

1.2.
Înregistrarea căsătoriei
1.3.
Încheierea căsătoriei cu eliberarea certificatului de căsătorie

Încheierea căsătoriei se efectuează în termen de o lună de la data depunerii declarației de căsătorie. Dacă aveți motive temeinice, puteți solicita reducerea termenului de o lună, iar în cazuri excepționale (pericol pentru viață, graviditate, nașterea copilului etc.), căsătoria poate fi încheiată în ziua depunerii declarației.

În cazul în care optați pentru înregistrarea căsătoriei fără solemnitate cu eliberarea certificatului de căsătorie nu este nevoie de achitarea unei taxe.

La solicitarea dumneavoastră, înregistrarea căsătoriei poate fi efectuată și în alte modalități cum ar fi:

 • în mod solemn;
 • în afara oficiului stare civilă;
 • în afara programului de lucru;
 • în zile de repaus/zile de sărbătoare nelucrătoare cu excepția hramului bisericii localității respective.

Pentru acest tip de ceremonii, veți achita o taxă suplimentară. Detalii suplimentare pot fi obținute accesând linkul: https://www.asp.gov.md/ro/servicii/persoane-fizice/11/114

2.

Divorțul

2.1.
Înregistrarea actului de divorț în baza declarației comune a soților

Înregistrarea divorțului în baza acordului comun al soţilor se realizează în cazurile în care între aceștia nu există neînțelegeri referitoare la partajul proprietății comune în devălmășie, la întreținerea, educația și domiciliul copiilor minori comuni sau la întreținerea unuia dintre soți.

Detalii suplimentare pot fi obținute accesând linkul: https://www.asp.gov.md/ro/servicii/persoane-fizice/11/116


2.2.
Înregistrarea actului de divorț în baza declarației unuia dintre soți

Înregistrarea actului de divorț în baza declarației unuia dintre soți.

Înregistrarea divorţului va avea loc în prezenţa solicitantului, la expirarea termenului de o lună de la data depunerii declaraţiei de divorţ, în cazurile prevăzute legal.

Detalii suplimentare pot fi obținute accesând linkul: https://www.asp.gov.md/ro/servicii/persoane-fizice/11/116

2.3.
Înregistrarea actului de divorț în temeiul hotărârii judecătorești

Înregistrarea actului de divorț în baza hotărârii judecătorești constituie o modalitate de desfacere a căsătoriei pe calea judecătorească, cu înregistrarea ulterioară a actului de divorț la ASP.

Detalii suplimentare pot fi obținute accesând linkul: https://www.asp.gov.md/ro/servicii/persoane-fizice/11/116

3.

Schimbare date stare civilă

3.1.
Circumstanțele de schimbare date stare civilă

Puteți depune o cerere către oficiul de stare civilă cu privire la rectificarea, modificarea și completarea datelor înscrise în actul de stare civilă. Puteți depune această solicitare în următoarele cazuri:

 • lipsa unor date în actele de stare civilă (numele, prenumele, data și locul nașterii, datele despre părinți, etc.);
 • existenta inexactităților în datele înscrise în actul de stare civilă;
 • prezența greșelilor comise la înregistrarea actelor de stare civilă (omisiuni de date și cuvinte, denaturări etc.);
 • au avut loc neglijențe în regulile stabilite pentru înregistrarea actelor respective;
 • doriți schimbarea numelui și/sau a prenumelui copilului minor;
 • se dorește completarea rubricii privind tatăl din actul de naștere al copilului, modificări sau omiteri a datelor respective, în cazul în care rubrica respectivă a fost completată la indicația mamei solitare;
 • rectificări în numele și/sau prenumele în legătură cu schimbarea sexului (în caz de hermafroditism);

în alte cazuri prevăzute de legislație.

3.2.
Procedura de examinare și modificare
3.3.
Categorii de solicitanți

Puteți solicita modificarea, rectificarea sau completarea actului de stare civilă numai dacă vă încadrați în una din următoarele categorii de solicitanți:

 • titular al actului de stare civilă;
 • membru al familiei, ruda decedatului, în cazul când titularul actului de stare civilă a decedat;
 • reprezentantul legal al minorului, persoanei limitate în capacitatea de exercițiu sau declarate incapabile prin hotărârea instanței judecătorești, părinții, tutorii sau curatorii, reprezentantul autorității tutelare;
 • reprezentantul contractual (împuternicit prin contract de mandat, procură).
3.4.
Depunerea cererii privind modificarea, rectificarea sau completarea actului de stare civilă, inclusiv schimbarea prenumelui copilului până la vârsta de 16 ani

La depunerea cererii privind modificarea, rectificarea sau completarea actului de stare civilă urmează să prezentați următoarele acte:

 • cererea privind modificarea, rectificarea sau completarea actului;
 • actul de identitate (original și copie) al titularului actului și/sau al persoanei îndreptățite;
 • documentul ce confirmă dreptul dumneavoastră de a beneficia de serviciul respectiv:
 • certificatul de stare civilă, în cazul în care solicitați operarea modificărilor în actul de deces al unei rude sau pentru confirmarea gradului de rudenie;
 • documentul ce vă conferă titlul de persoană îndreptățită;
 • procura specială sau legitimația de serviciu ce confirmă reprezentarea autorității tutelare sau a altui organ abilitat;
 • actul de stare civilă care urmează a fi modificat;
 • actele de stare civilă (original și copie) constatatoare privind datele ce urmează a fi modificate;
 • bonul privind achitarea taxei pentru servicii;
 • bonul privind achitarea taxei de stat – 10 lei (la eliberarea certificatului sau extrasului de pe actul de stare civilă);
 • Alte documente, după caz, cum ar fi:
 • cererea comună a părinților (sau a unuia dintre ei) privind schimbarea numelui și/sau prenumelui a copilului;
 • acordul copilului care a atins vârsta de 10 ani la schimbarea numelui și/sau prenumelui său;
 • avizul autorității tutelare privind schimbarea numelui și/sau prenumelui a copilului;
 • act medical cu privire la schimbarea sexului,

alte documente doveditoare (la necesitate).