Obținerea actelor de identitate (buletin, pașaport)

1.

Cadrul normativ și legislativ

Potrivit art. 1 alin. (1) din Legea nr.273/1994 privind actele de identitate din sistemul naţional de paşapoarte, actele de identitate din sistemul național de pașapoarte sunt toate tipurile de pașapoarte, de buletine de identitate, permisele de ședere, documentele de călătorie ale apatrizilor (Convenția privind statutul apatrizilor din 28 septembrie 1954), ale refugiaților (Convenția cu privire la statutul refugiaților din 28 iulie 1951) și ale beneficiarilor de protecție umanitară.

Tipurile de acte de identitate ale cetățeanului Republicii Moldova sunt următoarele:

Serviciul dat poate fi accesat la următorul link: https://servicii.gov.md/ro/service/015000163

Serviciul dat poate fi accesat la următorul link: https://servicii.gov.md/ro/service/015000192

Serviciul dat poate fi accesat la următorul link: https://servicii.gov.md/ro/service/015000189

Serviciul dat poate fi accesat la următorul link: https://servicii.gov.md/ro/service/014000010

2.

Buletinul de identitate

2.1.
Termenele de valabilitate

Buletinul de identitate al cetăţeanului Republicii Moldova reprezintă actul de identitate care se eliberează cetățenilor pentru întrebuinţare pe teritoriul republicii sau peste hotarele ei, în conformitate cu acordurile internaționale, pe termen de valabilitate: de la naștere până la 10 ani de la 10 până la 16 ani; de la 16 până la 25 ani; de la 25 până la 45 ani; de la 45 ani – pe viață.

Cetățenii Republicii Moldova cu domiciliul în Republica Moldova sunt obligați să dețină buletin de identitate de la vârsta de 16 ani.

În cazul adresării persoanei pentru obținerea buletinului de identitate în perioada de până la un an înainte de atingerea vârstei de 10, 16, 25 și 45 de ani, buletinul de identitate se eliberează pe perioada imediat următoare vârstei respective.2.2.
Cum puteți să solicitați buletinul de identitate

Procedura de prestare a serviciului de eliberare a buletinului de identitate variază în funcție de motivul solicitării:

 • dacă buletinul  de identitate se eliberează pentru prima dată sau în schimbul celui declarat pierdut, furat , sau
 • dacă buletinul de identitate  este preschimbat în legătura cu expirarea termenului de valabilitate, sau dacă buletinul de identitate  este preschimbat în legătură cu schimbarea numelui și/sau prenumelui sau modificarea, rectificarea sau completarea datelor cu caracter personal.
2.3.
Tarife și termene de prestare

Buletinul de identitate se eliberează în termen de 20 de zile lucrătoare din data depunerii documentelor necesare. Totodată, puteți solicita eliberarea buletinului de identitate în termene restrânse, achitând tariful respectiv (intre 260 si 650 lei).

Pentru mai multe detalii, puteți accesa următorul link: https://www.asp.gov.md/ro/servicii/persoane-fizice/15/1512.4.
Alte tipuri de buletine de identitate

Cetățeanul Republicii Moldova poate solicita eliberarea buletinului de identitate electronic

În situații speciale (lipsa documentelor de stare civilă, situații de maximă urgență etc.) poate fi eliberat buletin de identitate provizoriu. 


3.

Obținerea pașaportului

3.1.
Condițiile de vârstă

Pașaportul se eliberează cetățenilor Republicii Moldova, indiferent de vârstă, care întrunesc condițiile legale și nu se află în una dintre situațiile de suspendare a dreptului la libera circulație în străinătate.

Începând cu 1 ianuarie 2011, în Republica Moldova se eliberează, în exclusivitate, pașapoarte cu date biometrice (fotografia titularului, imaginea facială digitală, amprentele digitale, semnătura personală a titularului care se aplică de la vârsta de 14 ani) și în pașapoartele părinților nu se includ datele despre copii.


3.2.
Termenele de valabilitate

Termenul de valabilitate a unui pașaport poate varia în funcție de vârsta dumneavoastră, în calitate de solicitant, după cum urmează:

 • persoanelor cu vârsta sub 7 ani pașaportul se eliberează pe termen de 4 ani;
 • persoanelor cu vârsta de la 7 până la 16 ani pașaportul se eliberează pe termen de 7 ani;
 • persoanelor cu vârsta peste 16 ani pașaportul se eliberează pe termen de 10 ani;
 • pentru cetățenii Republicii Moldova, ale căror amprente digitale nu pot fi prelevate temporar, pașaportul se eliberează pe termen de 12 luni.

Pentru mai multe detalii, puteți accesa următorul link: https://www.asp.gov.md/ro/servicii/persoane-fizice/15/155


3.3.
Procedura solicitării

În scopul solicitării pașaportului urmează să vă adresați la subdiviziunile teritoriale (serviciile eliberare a actelor de identitate, inclusiv din cadrul centrelor multifuncționale) ale Instituției Publice “Agenția Servicii Publice' și să prezentați următoarele documente:

 • buletinul de identitate sau, după, buletinul de identitate provizoriu, aflate în termen de valabilitate – obligatoriu pentru persoanele cu vârsta peste 16 ani, cu domiciliul și/sau reședința temporară în Republica Moldova; Paşaportul se eliberează în baza buletinului de identitate provizoriu doar în cazul în care acesta a fost eliberat pe perioada confecţionării buletinului de identitate sau în cazul în care persoana solicită concomitent și autorizarea emigrării.
 • pașaportul anterior, dacă acesta există (în cazul în care au intervenit schimbări în starea civilă și în datele cu caracter personal, de expirare a termenului de valabilitate, de deteriorare, etc.); sau
 • declarația de pierdere sau furt al pașaportului, dacă este cazul;
 • documente de stare civilă. Prezentarea documentelor de stare civilă nu este obligatorie în următoarele situaţii: a) dacă nu au intervenit schimbări în starea civilă şi în datele cu caracter personal ale solicitantului de la eliberarea ultimului act de identitate al cetățeanului Republicii Moldova. Suplimentar la cerere, solicitantul sau reprezentantul legal, sau persoana care îl reprezintă, sau persoana care acţionează în interesul acestuia depune în scris o declaraţie pe proprie răspundere în acest sens; b) dacă informația despre schimbările intervenite în starea civilă și în datele cu caracter personal ale solicitantului este actualizată în Registrul de stat al populației; c) dacă informația cu privire la actele și documentele de stare civilă a fost actualizată în Registrul de stat al populației la examinarea cererii de dobândire sau redobândire a cetățeniei Republicii Moldova, ori la întocmirea actelor de stare civilă respective;
 • paşaportul cetăţeanului străin - în cazul persoanei care declară apartenenţa la cetăţenia şi a altui stat şi informaţia despre acesta nu a fost anterior actualizată în Registrul de stat al populaţiei;
 • dovada achitării taxelor și a tarifelor stabilite la reprezentanța locală a Agenției Servicii Publice

Totodată, în cazul în care la data depunerii cererii pentru eliberarea paşaportului persoana cu domiciliul și/sau reședința temporară în Republica Moldova nu are asupra sa buletinul de identitate, prezentarea acestuia nu este obligatorie cu condiţia că buletinul de identitate nu a fost pierdut, furat sau deteriorat şi se află în termen de valabilitate. Identitatea solicitantului, precum şi valabilitatea buletinului de identitate se confirmă prin informaţia din Registrul de stat al populaţiei.

Dacă buletinul de identitate al solicitantului cu domiciliul și/sau reședința temporară în Republica Moldova este nevalabil sau declarat pierdut ori furat, sau solicitantul cu vârsta peste 16 ani nu a obţinut buletinul de identitate, cererea pentru eliberarea paşaportului se admite numai în cazul în care acesta depune concomitent și cererea pentru eliberarea buletinului de identitate, cu condiţia că termenul comenzii serviciului de eliberare a buletinului de identitate să nu depăşească termenul comenzii serviciului de eliberare a paşaportului.

Persoanele stabilite cu domiciliu în străinătate, pot solicita eliberarea pașaportului , depunând o cerere la misiunea diplomatică sau oficiul consular al Republicii Moldova (https://www.asp.gov.md/ro/informatii-utile/misiunile-diplomatice).


3.4.
Tarife și termenele de prestare

Paşaportul se eliberează în termen de 20 de zile lucrătoare din data depunerii documentelor necesare. Totodată, puteți solicita eliberarea paşaportului în termene restrânse, achitând tariful respectiv (între 650 si 2080 lei).