Obținerea actelor de identitate (buletin, pașaport)

1.

Cadrul normativ și legislativ

În conformitate cu prevederile legislației Republicii Moldova actele de identitate din sistemul național de pașapoarte sunt toate tipurile de pașapoarte, de buletine de identitate, permisele de ședere, documentele de călătorie ale apatrizilor (Convenția privind statutul apatrizilor din 28 septembrie 1954), ale refugiaților (Convenția cu privire la statutul refugiaților din 28 iulie 1951) și ale beneficiarilor de protecție umanitară.

Tipurile de acte de identitate ale unui cetățean al Republicii Moldova sunt următoarele:

2.

Buletinul de identitate

2.1.
Condiții de vârstă și valabilitate

Buletinele de identitate ale cetățenilor Republicii Moldova pot fi solicitate chiar din prima zi de naștere a cetățeanului, având următoarele termene de valabilitate

 • de la naștere până la 10 ani;
 • de la 10 până la 16 ani;
 • de la 16 până la 25 ani;
 • de la 25 până la 45 ani;
 • de la 45 - pe viață.

Totodată, în cazul adresării persoanei pentru obținerea buletinului de identitate în perioada de până la un an înainte de atingerea vârstei de 10, 16, 25 și 45 de ani,  buletinul de identitate se eliberează pe perioada imediat următoare vârstei respective.

2.2.
Cum puteți să solicitați buletinul de identitate
2.2.1.
Solicitarea buletinului pentru prima dată sau în caz de furt/deteriorare

În scopul solicitării buletinului de identitate, în calitate de solicitant care reprezintă minorul sau persoana asupra căruia a fost instituită tutela sau curatela, trebuie să vă adresați la subdiviziunile teritoriale (Centrele Multifuncționale) ale Instituției Publice “Agenția Servicii Publice'. Mai multe detalii se găsesc accesând linkul: http://asp.gov.md/ro/node/2376

Este necesar să depuneți următorul set de documente:

 • certificatul de naștere;
 • actul de identitate al reprezentantului legal (părinte, tutore, curator);
 • documentele ce confirmă împuternicirile de reprezentare, după cum urmează:
  • În cazul minorului asupra căruia a fost instituită tutela sau curatela:
   • decizia autorității tutelare;
   • hotărârea instanței de judecată definitivă;
   • decizia consiliului de familie.
  • În cazul copilului separat de părinți, asupra căruia nu este instituită tutela sau curatela ori în cazul copilului separat de părinți, asupra căruia nu este instituită sau a fost revocată tutela sau curatela:
   • dispoziția autorității tutelare cu privire la stabilirea statutului de copil rămas temporar fără ocrotirea părintească sau de copil rămas fără ocrotirea părintească;
   • dispoziția autorității tutelare privind plasarea copilului în instituția respectivă;
   • documentul ce confirmă funcția ocupată de conducătorul instituției sau documentul ce confirmă împuternicirile de a reprezenta minorul, eliberat de autoritatea tutelară;
   • legitimația de serviciu sau actul de identitate al reprezentantului autorității tutelare ori al reprezentantului instituției în cauză.

În cazul în care solicitați emiterea buletinului ca urmare a pierderii sau a furtului celui existent, trebuie sa depuneți setul de documente de mai sus cu excepția celor de stare civilă. Adițional, trebuie depuneți o declarație de pierdere sau furt a actului de identitate de uz intern.

2.2.2.
Preschimbarea buletinului de identitate în legătură cu expirarea termenului de valabilitate a acestuia

În cazul în care termenul de valabilitate al buletinului de identitate a expirat sau va expira în curând, urmează să vă adresați la subdiviziunile teritoriale (Centrele Multifuncționale) ale Instituției Publice “Agenția Servicii Publice' (http://asp.gov.md/ro/node/2376) și să depuneți buletinul cu termenul expirat (sau buletinul valabil, dar pe cale de expirare) pentru a fi preschimbat.

2.2.3.
Preschimbarea buletinului de identitate în legătură cu schimbarea numelui și/sau prenumelui sau modificarea, rectificarea sau completarea datelor cu caracter personal

În cazul în care unele date cu caracter personal au fost schimbate/modificate (căsătoria, divorț, schimbarea numelui), urmează să vă adresați la subdiviziunile teritoriale ale Instituției Publice “Agenția Servicii Publice' (http://asp.gov.md/ro/node/2376) și să depuneți următoarele documente necesare preschimbării buletinului de identitate:

 • buletinul de identitate; și
 • documentul de stare civilă ce atestă schimbarea numelui și /sau prenumelui, modificarea /rectificarea/completarea datelor personale (certificatul de căsătorie, certificatul de schimbare a numelui și/sau prenumelui, certificatul de divorț, avizul cu privire la anularea, modificarea, rectificarea și/sau completarea actului de stare civilă).
2.3.
Tarife și termenul de eliberare

Buletinul de identitate se eliberează în termen de 30 de zile calendaristice din data depunerii setului de acte necesare. Totodată, puteți solicita eliberarea în regim de urgență a buletinului de identitate, achitând taxa de urgență respectivă (intre 200 si 780 lei).

Pentru mai multe detalii, puteți accesa următorul link: http://asp.gov.md/ro/node/1381

2.4.
Buletine de identitate specifice

Legislația Republicii Moldova permite solicitarea și eliberarea unor buletine de identitate specifice, la dorința și solicitarea cetățeanului sau în funcție de situația specifică a acestora.

Astfel, în funcția de necesitățile și intenția dumneavoastră, puteți solicita următoarele acte de identitate:

3.

Obținerea pașaportului

3.1.
Condițiile de vârstă

Pașaportul se eliberează, la cerere, indiferent de vârstă, cetățenilor Republicii Moldova care întrunesc condițiile prevăzute de legislația națională în vigoare și nu se află în una dintre situațiile de suspendare a dreptului la libera circulație în străinătate.

Începând cu 1 ianuarie 2011, în Republica Moldova se eliberează, în exclusivitate, pașapoarte cu date biometrice (fotografia titularului, imaginea facială digitală, amprentele digitale, semnătura personală a titularului care se aplică de la vârsta de 14 ani) și în pașapoartele părinților nu se includ datele despre copii.

3.2.
Termenele de valabilitate

Termenul de valabilitate a unui pașaport poate varia în funcție de vârsta dumneavoastră, în calitate de solicitant, după cum urmează:

 • persoanelor cu vârsta sub 7 ani pașaportul se eliberează pe termen de 4 ani;
 • persoanelor cu vârsta de la 7 până la 16 ani pașaportul se eliberează pe termen de 7 ani;
 • persoanelor cu vârsta peste 16 ani pașaportul se eliberează pe termen de 10 ani;
 • pentru cetățenii Republicii Moldova, ale căror amprente digitale nu pot fi prelevate temporar, pașaportul se eliberează pe termen de 12 luni.
3.3.
Procedura solicitării

În scopul solicitării pașaportului urmează să vă adresați la subdiviziunile teritoriale (centrele multifuncționale) ale Instituției Publice “Agenția Servicii Publice' (http://asp.gov.md/ro/node/2376) și să prezentați următoarele documente:

 • buletinul de identitate;
 • pașaportul anterior, dacă acesta există (în cazul în care au intervenit schimbări în starea civilă și în datele cu caracter personal, de expirare a termenului de valabilitate, de deteriorare, etc.);
 • declarația de pierdere sau furt al pașaportului, dacă este cazul;
 • documente de stare civilă (numai în cazul în care au intervenit schimbări în starea civilă și în datele cu caracter personal ale solicitantului de la data eliberării ultimului buletin de identitate sau pașaport). Prezentarea documentelor de stare civilă nu este obligatorie dacă informația despre schimbările intervenite în starea civilă și în datele cu caracter personal ale solicitantului este actualizată în Registrul de stat al populației. În aceste situații, suplimentar la cerere, persoana depune în scris o declarație pe proprie răspundere în acest sens;
 • dovada achitării taxelor și a tarifelor stabilite la reprezentanța locală a Agenției Servicii Publice (intre 850 si 2980 lei, in funcție de urgență)

Totodată, dacă la momentul depunerii cererii, solicitantul este în imposibilitate de a prezenta buletinul de identitate, acesta urmează să declare pe proprie răspundere că buletinul de identitate nu a fost pierdut și se află în termen de valabilitate, iar datele buletinului de identitate se vor confirma prin informația din Registrul de stat al populației.

Persoanele cu domiciliul permanent sau temporar în străinătate, pot solicita perfectarea pașaportului național, depunând o cerere la misiunea diplomatică sau oficiul consular al Republicii Moldova (http://asp.gov.md/ro/node/1644).

3.3.1.
Procedura solicitării în cazul minorului solicitant, inclusiv minorului asupra cărora este instituită tutela sau curatela

Dacă sunteți o persoană minoră, inclusiv asupra căreia este instituită tutela sau curatela, trebuie să depuneți următoarele documente:

 • actul de identitate de uz intern valabil al reprezentantului legal;
 • actul de identitate de uz intern valabil al minorului, obligatoriu pentru persoanele care au atins vârsta de 16 ani;
 • actul juridic încheiat în formă autentică, care confirmă instituirea tutelei sau curatelei (decizia autorității tutelare, decizia consiliului de familie, precum și alte acte juridice);
 • în cazul mamei se solicita documentul ce atestă acest statut eliberat de organele de stare civilă;
 • documentele de stare civilă (certificatul de naștere a minorului; certificatul de schimbare a numelui și/sau prenumelui minorului sau avizul cu privire la anularea, rectificarea și/sau completarea actului de stare civilă; certificatul de căsătorie al părinților, certificatele de divorț sau deces ale părinților, precum și alte documente de stare civilă);
 • dovada achitării taxelor și a tarifelor stabilite la reprezentanța locală a Agenției Servicii Publice (intre 850 si 2980 lei, in funcție de urgență);
 • pașaportul anterior nevalabil, dacă acesta există;
 • declarația de pierdere sau furt al pașaportului;
 • cerere pentru deținere a două pașapoarte valabile, după caz;
 • documentele ce atestă dreptul la înlesniri, în original, după caz (pentru beneficiarii de înlesniri la eliberarea pașaportului, în condițiile prevederilor legale);
 • declarația unuia dintre reprezentanții legali, depusă în scris în fața persoanei responsabile din cadrul subdiviziunii sau autentificată de notar sau de alte persoane abilitate prin lege cu astfel de funcție, din care să rezulte acordul pentru eliberarea pașaportului persoanei reprezentate, în cazul părinților aflați în căsătorie, în afara căsătoriei sau divorțați, dacă în hotărârea instanței de judecată nu este stabilit părintele căruia i-a fost încredințată întreținerea minorului.
 • hotărârea instanței de judecată cu privire la divorț definitivă și irevocabilă. Prezentarea hotărârii menționate nu este obligatorie în cazul în care se prezintă acordul ambilor părinți privind eliberarea pașaportului minorului, autentificat de notar sau de alte persoane abilitate prin lege cu astfel de funcție ori declarat în scris în fața persoanei responsabile din cadrul subdiviziunii.
 • declarația în scris a părintelui căruia i-a fost încredințat minorul prin hotărârea instanței de judecată definitivă și irevocabilă, depusă în scris în fața persoanei responsabile din cadrul Serviciului de Eliberare a Actelor de Identitate/ Centrelor Multifuncționale sau autentificată de notar sau de alte persoane abilitate prin lege cu astfel de funcție, din care să rezulte acordul acestui părinte privind eliberarea pașaportului persoanei reprezentate.
3.3.2.
Procedura solicitării în cazul minorului separat de părinți asupra căruia nu a fost instituită tutela sau curatela

Dacă copilul este separat de părinți, și asupra lui este instituită tutela sau curatela, sau dacă copilul este separat de părinți dar asupra lui nu este instituită sau a fost revocată tutela sau curatela și el este plasat în serviciul de plasament de tip familial sau de tip rezidențial ori în instituția de asistență socială publică, de educație, de învățământ, de tratament, ori într-o altă instituție similară, reprezentantul acestuia se prezintă suplimentar, după caz:

 • dispoziția autorității tutelare cu privire la stabilirea statutului de copil rămas temporar fără ocrotire părintească sau de copil rămas fără ocrotire părintească;
 • dispoziția autorității tutelare privind plasarea copilului în instituția respectivă;
 • documentul ce confirmă funcția ocupată de conducătorul instituției sau documentul ce confirmă împuternicirile de a reprezenta minorul, eliberat de autoritatea tutelară;
 • declarația în scris a reprezentantului autorității tutelare sau a reprezentantului instituției în cauză din care să rezulte acordul pentru eliberarea pașaportului;
 • legitimația de serviciu sau actul de identitate al reprezentantului autorității tutelare sau al reprezentantului instituției în cauză.
3.3.3.
Procedura solicitării pentru persoanele imobilizate și/sau aflate în stare gravă într-o instituție medicală și pentru care prelevarea amprentelor digitale nu este posibilă

În acest caz se depun următoarele documente:

 • actul de identitate de uz intern valabil al reprezentantului;
 • actul de identitate de uz intern valabil al persoanei reprezentate;
 • 2 fotografii 10×15 cm color, mat, pe fond alb. Pe partea verso a uneia din fotografii reprezentantul identifică în scris persoana reprezentată;
 • documentul ce confirmă împuternicirile de reprezentare (procura autentificată de notar sau de misiunile diplomatice sau de oficiile consulare ale Republicii Moldova);
 • certificatul medical care atestă starea și imposibilitatea prelevării amprentelor digitale (temporar sau permanent) sau, respectiv, demersul instituției medicale ori al autorității administrației publice locale și certificatul medical care atestă starea gravă a sănătății persoanei, eliberat de instituția medicală respectivă;
 • declarația reprezentantului, depusă în scris în fața persoanei responsabile din cadrul SEAI/CM sau autentificată de notar sau de alte persoane abilitate prin lege cu astfel de funcție, din care să rezulte acordul pentru eliberarea pașaportului persoanei reprezentate;
 • documentele de stare civilă (certificatul de naștere, certificatul de schimbare a numelui și/sau a prenumelui sau avizul cu privire la anularea, rectificarea și/sau completarea actului de stare civilă), în cazul când solicitantul deține buletin de identitate provizoriu;
 • pașaportul anterior nevalabil, dacă acesta există;
 • declarația de pierdere sau furt al pașaportului, dacă este cazul;
 • cerere pentru deținere a două pașapoarte valabile, dacă este cazul;
 • dovada achitării taxelor și a tarifelor stabilite pentru eliberarea pașaportului;
 • documentele ce atestă dreptul la înlesniri, în original (pentru beneficiarii de înlesniri la eliberarea pașaportului, în condițiile prevederilor legale). 

În cazul persoanei supuse măsurii de ocrotire judiciară sub forma tutelei se prezinta și actul juridic încheiat în formă autentică, care confirmă instituirea măsurii de ocrotire judiciară sub forma tutelei (hotărârea instanței de judecată definitivă, precum și alte acte juridice).

3.3.4.
Procedura solicitării în cazul autorizării emigrării

În cazul în care solicitați autorizarea emigrării la autoritățile competente ale Republicii Moldova trebuie să solicitați emiterea pașaportului cetățeanului Republicii Moldova dacă vă încadrați în una din categoriile de mai jos,:

 • nu dețineți deja un pașaport, sau acesta are termenul de valabilitate mai mic de 6 luni;
 • aveți nevoie și solicitați al doilea pașaport.

Având în vedere faptul ca după finalizarea procedurii de emigrare veți pierde statutul de rezident (cu predarea actului de uz intern), obținând statutul de nerezident al Republicii Moldova, cererea pentru eliberarea pașaportului trebuie să fie depusă concomitent cu cererea privind autorizarea emigrării.

În primul caz – când nu dețineți deja un pașaport, sau acesta este pe cale să expire – veți depune următoarele documente:

În cel de-al doilea caz – când depuneți cererea de eliberare a celui de-al doilea pașaport – trebuie să prezentați următorul set de documente:

 • declarația de pierdere sau furt a pașaportului, după caz;
 • pașaportul cetățeanului străin (în cazul persoanei care declară că deține cetățenia altui stat);
 • documentele de stare civilă, după caz, (certificatul de naștere, certificatul de căsătorie și/sau divorț, certificatul de schimbare a numelui și/sau prenumelui, certificatele de naștere ale copiilor minori, certificatul de deces al soțului sau soției, avizul cu privire la anularea, rectificarea și/sau completarea actului de stare civilă, extrasul de pe actul de căsătorie pentru a confirma înregistrarea căsătoriei sau desfacerea căsătoriei în străinătate și în statul respectiv nu este prevăzută eliberarea certificatului de divorț, precum și alte documente de stare civilă);
 • documentul ce atestă evidența militară sau, după caz, excluderea din această evidență: adeverința de recrut, livretul militar, certificatul privind excluderea din evidența militară;
 • document ce atestă gradul de dizabilitate, dacă este cazul;
 • carnetul de pensionar, dacă este cazul;
 • documentul eliberat de organele de stare civilă ce atestă statutul de mamă solitară, dacă este cazul;
 • pentru minorul care emigrează cu unul din părinți - declarația autentificată de notar sau de alte persoane abilitate prin lege cu astfel de funcție a celuilalt părinte al minorului, din care să rezulte acordul privind emigrarea minorului împreună cu solicitantul, dacă declarantul rămâne cu domiciliul sau cu reședința pe teritoriul Republicii Moldova;
 • pentru minorul care rămâne cu unul din părinți - declarația autentificată de notar sau de alte persoane abilitate prin lege cu astfel de funcție a celuilalt părinte al minorului, care rămâne cu domiciliul sau cu reședința în Republica Moldova împreună cu acesta, din care să rezulte clar lipsa obligațiilor legale neonorate de către solicitant față de minor. În cazul existenței unor asemenea obligații din declarație trebuie să rezulte și acordul acestui părinte pentru emigrarea solicitantului;
 • declarația minorului cu vârsta cuprinsă între 10 și 18 ani, care emigrează cu unul din părinți, autentificată de notar, sau de alte persoane abilitate prin lege cu astfel de funcție cu astfel de funcție, din care să rezulte acordul la emigrare cu părintele respectiv;
 • hotărârea privind decăderea din drepturile părintești definitivă și irevocabilă – în cazul când unul din părinții minorului este decăzut din drepturile părintești;
 • în cazul în care persoana reprezentată emigrează cu unul din reprezentanții legali - declarația autentificată de notar sau de alte persoane abilitate prin lege cu astfel de funcție a reprezentantului legal, care rămâne cu domiciliul sau cu reședința în Republica Moldova, din care să rezulte acordul la emigrarea persoanei reprezentate la un alt reprezentant legal stabilit cu domiciliul în străinătate. În asemenea caz, se prezintă și declarația din care să rezulte că reprezentantul legal la care se stabilește persoana reprezentată acordă spațiul locativ și întreținere
 • acordul autorității tutelare cu privire la autorizarea emigrării minorului
 • actul juridic încheiat în formă autentică care confirmă instituirea tutelei ori curatelei (decizia autorității tutelare, hotărârea instanței de judecată definitivă, decizia consiliului de familie, precum și alte acte juridice)
 • dovada achitării taxelor și tarifelor stabilite pentru serviciul prestat.