Agenția Națională a Arhivelor

Agenția Națională a Arhivelor are următoarele funcții de bază: 1) implementează documentele de politici în domeniul arhivistic; 2) asigură, în condiţiile legii, organizarea şi funcţionarea sistemului arhivistic, precum şi implementează cadrul normativ pentru funcţionarea acestuia; 3) participă la determinarea direcţiilor prioritare în dezvoltarea sistemului arhivistic, la elaborarea proiectelor de acte normative în domeniul arhivistic, precum şi asigură respectarea şi realizarea prevederilor acestora; 4) asigură completarea Fondului arhivistic de stat cu documente de valoare cultural-istorică și ştiinţifică, inclusiv cu cele aflate în posesia persoanelor fizice, şi păstrarea, conservarea, utilizarea şi securizarea acestor documente; 5) ţine evidenţa de stat centralizată a documentelor Fondului arhivistic de stat care se păstrează în arhivele de stat, în depozitele de arhivă speciale de stat şi în cele departamentale, a documentelor Fondului arhivistic obştesc, care se păstrează în arhivele persoanelor juridice, fondurilor şi colecţiilor de documente ale persoanelor fizice, precum şi exercită controlul de stat asupra asigurării integrităţii lor, întreprinde măsurile de contracarare a încălcărilor, în conformitate cu legislația; 6) coordonează şi asigură, din punct de vedere metodologic, în condițiile legii, serviciile de arhivă municipale, raionale şi din unitatea teritorială autonomă Găgăuzia, precum şi arhivele departamentale care asigură păstrarea provizorie a documentelor Fondului Arhivistic al Republicii Moldova; 7) exercită funcţiile de organizare, supraveghere şi control asupra Fondului Arhivistic al Republicii Moldova; 8) determină şi aprobă lista instituţiilor-surse de completare a Fondului arhivistic de stat şi cea a Fondului arhivistic obştesc; 9) elaborează şi aprobă Indicatorul documentelor-tip şi termenele lor de păstrare pentru autorități publice, întreprinderi, instituţii și organizaţii, indiferent de tipul de proprietate și forma de organizare juridică, și aprobă indicatoarele documentelor ramurale şi termenele lor de păstrare; 10) coordonează nomenclatoarele-tip ale documentelor şi termenele lor de păstrare şi instrucţiunile cu privire la efectuarea lucrărilor de secretariat în autorităţile publice; 11) monitorizează modul de realizare a lucrărilor de secretariat în autorităţile publice, precum şi în întreprinderi, instituţii şi organizaţii, indiferent de tipul de proprietate și forma de organizare juridică; 12) asigură elaborarea, utilizarea şi perfecţionarea instrumentariului ştiinţific de informare asupra documentelor Fondului Arhivistic al Republicii Moldova care se păstrează în arhivele de stat, în depozitele de arhivă speciale de stat şi în cele departamentale; 13) monitorizează activitatea instituţiilor arhivistice în vederea valorificării documentelor de arhivă; 14) organizează activitatea cercetărilor ştiinţifico-metodice în domeniul arhivologiei, documentologiei şi arheografiei; 15) întreprinde, în comun cu autorităţile publice, cu persoanele juridice, măsuri pentru eficientizarea activităţii arhivelor departamentale şi arhivelor persoanelor juridice, ale căror documente sunt parte componentă a Fondului arhivistic obştesc; 16) reprezintă interesele statului în diferite organisme internaţionale în conformitate cu prevederile acordurilor de colaborare în domeniul arhivistic, în condiţiile legii; 17) prestează servicii fără/contra plată conform nomenclatorului și metodologiei aprobate de Guvern.
Contacte detaliate