Licență pentru activitatea de protecție a informației: importul, exportul, proiectarea, producerea şi comercializarea mijloacelor tehnice speciale destinate pentru obținerea ascunsă a informației (cu excepția activității desfășurate de autoritățile publice învestite cu acest drept prin lege); și/sau prestarea serviciilor în domeniul protecției criptografice a informației (cu excepția activității de protecție a secretului de stat); și/sau prestarea serviciilor în domeniul protecției tehnice a informației (cu excepția activității de protecție a secretului de stat).

Act permisiv, ce confirmă dreptul titularului de a întreprinde activități de import, export, proiectare, producere și comercializarea mijloacelor tehnice speciale destinate pentru obținerea ascunsă a informației (cu excepția activității desfășurate de autoritățile publice învestite cu acest drept prin lege); și/sau prestarea serviciilor în domeniul protecției criptografice a informației (cu excepția activității de protecție a secretului de stat); și/sau prestarea serviciilor în domeniul protecției tehnice a informației (cu excepția activității de protecție a secretului de stat).

Cerințe față de solicitant:

 • Dispunerea în proprietate sau în locațiune a unui imobil, unde se va desfășura activitatea licențiată, înzestrat cu mijloace de pază tehnică şi de păstrare a mijloacelor tehnice speciale, inclusiv a documentaţiei tehnice;
 • Dispunerea de încăperi separate destinate pentru oficiu, atelier de producţie, depozit etc.;
 • Dispunerea, după caz, de echipamente moderne pentru proiectarea şi producerea mijloacelor tehnice speciale;
 • Dispunerea de cel puţin 2 colaboratori angajaţi permanenţi cu studii tehnice superioare sau speciale, competenți în domeniul vizat;
 • Elaborarea de către titularul de licenţă, în termen de o lună de la eliberarea licenţei, a Regulamentul intern, care va stabili condițiile organizatorice ale activităţii în domeniul licențiat, modul de evidenţă, păstrare, comercializare, transmitere şi distrugere a mijloacelor tehnice speciale şi a documentaţiei tehnice;
 • Organizarea regimului intern într-un mod care să excludă posibilitatea accesului fizic neautorizat la mijloacele tehnice speciale;
 • Ținerea de către titularul de licenţă a evidenţei mijloacelor tehnice speciale, la etapa proiectării, producerii, păstrării, precum şi în timpul efectuării testărilor. Comercializarea sau predarea acestor mijloace beneficiarului, precum şi distrugerea lor, va fi documentată;
 • Asigurarea regimului de confidențialitate în activitatea licențiată. Informația privind importul, exportul, proiectarea, producerea şi comercializarea mijloacelor tehnice speciale poate fi prezentată doar organelor abilitate să exercite activitate operativă de investigaţii, Comisiei republicane de expertiză a mijloacelor tehnice speciale, precum şi organelor de control împuternicite în temeiul punctului 5 din prezentul Regulament;
 • Stabilirea, în mod expres, de către titularul de licenţă, prin act intern, a subdiviziunii şi a persoanelor antrenate nemijlocit în activitatea licenţiată;
 • Reflectarea încadrării personalului în structura organizatorică şi în nomenclatorul de funcţii, aprobate de conducătorul persoanei juridice. Titularul de licenţă va stabili pentru fiecare specialist condiţiile concrete privind nivelul de studii, de cunoștințe tehnice şi experienţă de lucru, precum şi atribuţiile de serviciu, drepturile, responsabilitățile şi cerinţele faţă de regimul de confidenţialitate;
 • Asigurarea perfecţionării periodice a persoanelor antrenate nemijlocit în activitatea licenţiată;
 • Corespunderea încăperilor destinate pentru proiectarea, producerea sau păstrarea mijloacelor tehnice speciale cerinţelor privind asigurarea regimului de confidenţialitate;
 • Dotarea cu safeuri a încăperilor destinate pentru păstrarea documentaţiei ce ţine de mijloacele tehnice speciale;
 • Corespunderea încăperilor deţinute cerinţelor normelor de igienă, securitate a muncii şi protecţie a mediului înconjurător, stabilite de legislaţia în vigoare;
 • Dotarea încăperilor deţinute cu sisteme automate de semnalizare pentru situaţii excepționale şi anti incendiu;
 • Deţinerea de către titularul de licenţă a aparatajului şi utilajului necesare pentru asigurarea procesului tehnologic la proiectarea şi producerea mijloacelor tehnice speciale, în caz că licenţa prevede activitatea respectivă;
 • Proiectarea mijloacelor tehnice speciale în conformitate cu sarcina tehnică, coordonată cu beneficiarul (subiect al activităţii operative de investigaţii);
 • Producerea mijloacelor tehnice speciale în bază de contract (acord) cu organele abilitate să exercite activitate operativă de investigaţii, în conformitate cu documentaţia tehnică, normativele tehnice şi alte documente de reglementare a activităţii în cauză;
 • Efectuarea importului mijloacelor tehnice speciale în bază de contract (acord) cu organele abilitate să exercite activitate operativă de investigaţii;
 • Efectuarea exportului mijloacelor tehnice speciale pentru organele abilitate să exercite activitate operativă de investigaţii, după coordonare cu Serviciul de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova. În acest caz, exportul mijloacelor tehnice speciale se poate efectua şi prin intermediul titularilor de licenţă străini, la prezentarea documentelor justificative;
 • Punerea de către titularul de licenţă la dispoziţia beneficiarului a documentaţiei tehnice şi a informaţiei necesare privind utilizarea mijloacelor tehnice speciale; 
 • Prezentarea semestrială de către titularul de licenţă Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova a informaţiei statistice privind importul, exportul, proiectarea, producerea şi comercializarea mijloacelor tehnice speciale;
 • Prezentarea, la solicitarea Serviciului de Informații şi Securitate al Republicii Moldova, de către titularul de licenţă a datelor tehnice şi a mostrelor mijloacelor tehnice speciale;
 • Asigurarea de către titularul de licenţă a condiţiilor necesare pentru efectuarea de către autoritățile competente a controlului asupra desfășurării genului de activitate pentru care i s-a eliberat licenţă.

Descrierea procesului de obținere a serviciului în cauză

 • 1
  Pas 1. Înregistrarea în sistem

  Solicitantul (sau reprezentantul său legal) depune cererea personal sau cu ajutorul recepționarului de la ghișeu prin accesarea butonului Solicită și autentificarea în SIA GEAP https://actpermisiv.gov.md

  Solicită

 • 2
  Pas 2. Procesarea cererii

  În cazul când Solicitantul (sau reprezentantul său legal): a) depune cererea și documentele necesare cu ajutorul recepționarului de la ghișeu, recepționarul: - va primi și va înregistra corespunzător cererea (declaraţia) pentru obţinerea licenţeiși va primi documentele prezentate de solicitant; - va elibera imediat și necondiționat solicitantului certificatul constatator conform modelului indicat în anexa nr. 3 la Legea 160 din 22.07.2011; - va expedia cazul (copiile electronice ale cererii și a documentelor însoțitoare) autorității emitente pentru revizuire. Cererea poate fi returnată solicitantului doar în cazul când cererea nu conține informația necesară pentru identificarea solicitantului; b) depune cererea și încarcă documentele personal direct în sistem, sistemul: - va genera automat documentul în format electronic de confirmare a primirii cererii și documentelor ('certificatul constatator'); - în mod automat va direcționa cererea și setul de documente autorității emitente (șefului direcției).

 • 3
  Pas 3. Examinarea cererii

  Autoritatea emitentă (șeful direcției) remite cererea și setul de documente specialistului din direcție pentru executare. Specialistul deschide cazul, examinează cererea și documentele însoțitoare, verifică respectarea condițiilor. În cazul constatării lipsei documentelor /informației necesare prevăzute expres de legislație, specialistul va sista termenul de examinare a cererii și va informa imediat despre acest fapt solicitantul cu specificarea și descrierea temeiului suspendării, termenului și acțiunilor de remediere pentru a iniția examinarea cererii. În baza setului complet de documente specialistul examinează cazul și organizează examinările suplimentare pe interior pentru luarea deciziei de eliberare a licenței și scrie proiectul deciziei de eliberare a Licenței, care este aprobată si semnată (sau respinsă) de șeful direcției.

 • 4
  Pas 4. Notificarea și achitarea taxei

  Dacă eliberarea actului permisiv este acceptată, solicitantul (sau reprezentantul său legal) primește o notificare electronică și achită taxa stabilită prin serviciul MPay sau la bancă. În cazul în care taxa se achită la bancă, solicitantul prezintă bonul de plată în original cu semnătură/ștampilă umedă.

 • 5
  Pas 5. Perfectarea sau refuzul de a perfecta actul permisiv

  După prezentarea documentului care confirmă achitarea taxei pentru eliberarea/prelungirea sau reperfectarea acesteia, specialistul perfectează actul permisiv care va fi semnat de conducătorul autorității de licențiere sau de adjunctul acestuia. În cazul refuzului cererii specialistul informează solicitantul despre refuz, cu o justificare corespunzătoare în temeiul prevederilor legii, și doar în cazul în care solicitantul nu întrunește condițiile expres specificate în lege sau, după caz, nu demonstrează întrunirea acestor condiții în decursul suspendării termenului de examinare a solicitării.

 • 6
  Pas 6. Livrarea actului permisiv

  Specialistul/ recepționarul livrează actul permisiv solicitantului (sau reprezentantului său legal), care confirmă recepționarea prin depunerea semnăturii în Registru. În cazul când actul permisiv se eliberează pe hârtie (la solicitare sau conform cerințelor autorității emitente), recepționarul/specialistul tipărește actul permisiv, îl livrează solicitantului (sau reprezentantului său legal) și confirmă recepționarea.

Informația din această pagină este oferită de către Agenția Servicii Publice. În cazul în care considerați că informația este incompletă sau incorectă, vă rugăm să contactați reprezentanțiiAgenția Servicii Publice
Agenția Servicii Publice
Mai multe
Acest serviciu poate fi solicitat și prin intermediul CUPS
Vezi lista CUPS
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.