Catalogul Serviciilor Publice

Desfășurarea unei afaceri. Liber profesioniști

Un set de servicii sau evenimente de viață legate de procedura de licențiere, oferirea suportul pentru entitățile de business, promovarea și dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii, consultații pentru entitățile de business

Licenţă pentru colectarea, păstrarea, prelucrarea, comercializarea; exportul resturilor şi deşeurilo...
Act permisiv emis în condițiile legii de autoritatea competentă, prin care se atestă dreptul la colectarea, păstrarea, prelucrarea, comercializarea, p...
Acordarea Autorizației de Agent Economic Autorizat
Statutul de AEO se acordă de către Serviciul Vamal prin eliberarea unei autorizaţii, după o consultare cu alte autorităţi competente, dacă este cazul,...
Acordarea statutului de exportator aprobat
Statutul de exportator aprobat se aplică în comerțul preferențial cu țările Uniunii Europene, țările CEFTA și Republica Turcia conform Convenției regi...
Acordarea statutului de exportator înregistrat
Statutul de exportator înregistrat se aplică cu țările care aplică sistemul REX în raport cu Republica Moldova – la moment Confederația Elvețiană și R...
Acordarea statutului de titular al procedurii simplificate de vămuire
Acordarea statutului de titular al procedurilor simplificate are ca scop facilitarea traficului internaţional de mărfuri conform principiului selectiv...
Act de constatare a gradului de pregătire tehnică pentru funcționare sezonieră/permanentă a sistemul...
La inițierea activității de punere în funcţiune a instalaţiilor tehnice și/sau sistemelor tehnologice cu program sezonier, inclusiv a cazanelor de înc...
Agrearea vehiculelor rutiere pentru transportarea mărfurilor sub sigiliul vamal
Procedura de agreare a vehiculelor rutiere reprezintă totalitatea acţiunilor întreprinse de către autoritatea competentă în scopul asigurării corespun...
Aprobarea programelor de pregătire pentru organizații
Aprobarea programelor de pregătire pentru organizațiile de pregătire aprobate (ATO - Organizație de pregătire aprobată, DTO - Organizație de pregătire...
Aprobarea programelor/procedurilor de securitate aeronautică
Serviciul presupune : examinarea și aprobarea de către AAC a programelor de securitate ale operatorilor aeroportuari, ale transportatorilor aerieni na...
Atestat de colecționar
Obținerea atestatului de colecționar
Atestat de mediator
Obținerea atestatului de mediator
Atribuirea statutului de instituție-gazdă a activității de voluntariat persoanelor juridice de drept...
Persoanele juridice înregistrate în Republica Moldova care desfășoară activități de voluntariat și doresc să asigure voluntarilor beneficiile garantat...
Autentificarea datelor din situațiile financiare
Autentificarea datelor din situațiile financiare
Autorizare generală de furnizare a serviciilor poștale
Autorizarea generală de furnizare a serviciilor poștale reprezintă regimul juridic care conferă persoanelor fizice și juridice, înregistrate în calita...
Autorizare sanitar-veterinară de funcţionare
Autorizația sanitar-veterinară de funcționare permite solicitantului să opereze exploataţiile de animale, fermele de carantină, cele cu animale de vîn...
Autorizare sanitar-veterinară pentru mijloacele de transport
Document oficial, emis de autoritatea sanitar-veterinară competentă (ANSA), care atestă respectarea cerințelor sanitar-veterinare în mijloacele de tra...
Autorizarea accesului la transportarea internațională a mărfurilor sub acoperirea carnetelor T.I.R.
Autorizarea accesului la transportarea internaţională a mărfurilor sub acoperirea carnetelor T.I.R. reprezintă totalitatea acţiunilor întreprinse...
Autorizarea de funcționare a tirului de trageri
Autorizarea de funcționare a tirului de trageri - document, emis în condițiile legii de autoritatea competentă, prin care se atestă dreptul funcționăr...
Autorizarea produselor medicamentoase de uz uman
Autorizarea produselor medicamentoase de uz uman
Autorizarea radiologică
Actul permisiv prin care persoanele juridice și fizice sunt autorizate să desfășoare activități nucleare și radiologice cu surse de radiație ionizantă...
Autorizarea radiologică parțială
Document ce permite desfășurarea activităților nucleare și radiologice numai pentru fazele pentru care a fost eliberată, cu respectarea limitelor și a...
Autorizarea transportului bunurilor periculoase la bordul aeronavei
Autorizarea, redactarea textelor, sloganurilor de publicitate exterioară
Serviciul este prestat persoanelor juridice – furnizori de publicitate pentru a asigura o corectitudine lingvistică maximă (ortografică, terminologică...
Autorizația de exploatare a emițătoarelor radio
Autorizaţia de exploatare a emiţătoarelor radio este un act permisiv, emis în condițiile legii de autoritatea competentă, ce confirmă dreptul pentru e...
Autorizația pentru activitatea de administrator autorizat
Obținerea autorizației pentru activitatea de administrator autorizat
Autorizaţia pentru Operațiuni Comerciale Specializate (Lucru Aerian)
Act permisiv, emis în condițiile legii de autoritatea competentă, care atestă capacitatea și dreptul operatorului aerian de a efectua operațiuni de lu...
Autorizație de activitate pentru utilizarea obiectivelor și încăperilor destinate activităților lega...
Obținerea autorizației de activitate pentru utilizarea obiectivelor și încăperilor destinate activităților legate de circulația substanțelor stupefian...
Autorizație de antrepozit vamal (administrarea și gestionarea antrepozitului)
Act permisiv, ce confirmă dreptul titularului de a întreprinde activități de administrare și gestionare a antrepozitului vamal și operațiuni cu mărfur...
Autorizaţie de import în regim preferenţial al unor tipuri de zahăr
Permisiunea de a desfăşura activităţi de import al zahărului şi produselor zaharoase originare din ţările care nu sunt membre ale Organizației Mondial...
Autorizaţie de import/export al substanţelor stupefiante, psihotrope şi al precursorilor
Obținerea autorizaţiei de import/export al substanţelor stupefiante, psihotrope şi al precursorilor
Autorizație individuală de export al mărfurilor strategice (cu dublă destinație)
Permisiune unică de transfer al mărfurilor strategice supuse controlului, care se află pe teritoriul vamal al Republicii Moldova, spre a fi amplasate ...
Autorizație individuală de import al mărfurilor strategice (cu dublă destinație)
Permisiune unică de a importa mărfuri strategice pe teritoriul vamal al Republicii Moldova. Solicitantul (sau reprezentantul său legal) depune o cerer...
Autorizație individuală de reexport al mărfurilor strategice (cu dublă destinație)
Permisiune unică de transfer al mărfurilor strategice, provenite din alte ţări, de pe teritoriul vamal al Republicii Moldova sau de export de pe terit...
Autorizație individuală de tranzit al mărfurilor strategice (cu dublă destinație)
Permisiune unică de transportare a mărfurilor strategice prin teritoriul Republicii Moldova Cerințe față de solicitantsă supravegheze ca mărfurile str...
Autorizație pentru activitatea particulară de pază.
Document emis în condițiile legii de autoritatea competentă, prin care atestă dreptul funcționării persoanelor juridice în domeniu de prestare servici...
Autorizație pentru efectuarea testărilor clinice pentru medicamente
Obținerea autorizației pentru efectuarea testărilor clinice pentru medicamente
Autorizaţie pentru exercitarea activității de interpret şi/sau traducător
Obținerea autorizației pentru exercitarea activității de interpret şi/sau traducător
Autorizaţie pentru fabricarea medicamentelor
Permisiunea pentru fabricația medicamentelor /substanțelor medicamentoase, ținându-se cont de condițiile indicate de solicitant în cerere...
Autorizație pentru importul medicamentelor înregistrate și/sau neînregistrate, cu scopul înregistrăr...
Obținerea autorizaţiei pentru importul medicamentelor înregistrate și/sau neînregistrate, cu scopul înregistrării
Autorizaţie pentru zboruri neregulate
Act permisiv, emis în condițiile legii de Autoritatea Aeronautică Civilă, prin care se atestă dreptul operatorului aerian de a efectua zboruri ne...
Autorizație pentru zboruri regulate: 1.pentru operatori aerieni naționali; 2. pentru operatorii aeri...
Act permisiv, emis în condițiile legii de autoritatea competentă, prin care se atestă dreptul operatorului aerian de a efectua zboruri regulate &...
Aviz de atestare a impedimentului justificator de neexecutare a obligației contractuale
Obținerea Avizului de atestare a impedimentului justificator de neexecutare a obligației contractuale 
Avizarea construcţiei şi reconstrucţiei aerodromurilor/aeroporturilor/heliporturilor şi a obiectelor...
Documentele de construcţie sau reconstrucţie a aerodromurilor/aeroporturilor/heliporturilor şi a obiectelor speciale sunt examinate şi avizate de cătr...
Avizarea construcţiilor, instalaţiilor şi echipamentelor în zonele supuse servituţii aeronautice
Servitute aeronautică – condiţii, restricţii naţionale şi/sau internaţionale în interesul siguranţei zborului. În zonele supuse servituţii aeronautic...
Avizarea proiectelor sistemelor de alarmare
Avizarea proiectelor sistemelor de alarmare Deținătorul autorizației pentru activitatea particulară de pază poate acorda serviciile de proiectare, ins...
Avizarea şi înregistrarea preţurilor de producător la medicamente
Avizarea şi înregistrarea preţurilor de producător la medicamente
Buletin de verificare metrologică
Verificare metrologică – modalitate de control metrologic legal, executat prin procedura de evaluare a conformității (alta decât examinarea de tip), c...
Calificarea auditorilor energetici
Calificarea și înregistrarea în Registrul electronic al auditorilor energetici. Persoanele fizice pot obține autorizația de auditor energetic pentru c...
Calificarea instalatorilor de cazane, furnale sau sobe pe bază de biomasă, de sisteme fotovoltaice ș...
Calificarea și înregistrarea instalatorilor de cazane, furnale sau sobe pe bază de biomasă, de sisteme fotovoltaice și termice solare, de sisteme geot...
Carnet ATA pentru admitere temporara a marfurilor
Obținerea carnetului ATA pentru admitere temporara a marfurilor. Pentru a obţine carnetul ATA, solicitantul sau reprezentantul său legal se va informa...
Certificare sanitar-veterinara
Obținerea certificatului sanitar-veterinar
Certificarea evaluatorilor bunurilor imobile
Certificarea evaluatorilor bunurilor imobile
Certificarea fitosanitara pentru export sau reexport
Obținerea certificatului fitosanitar pentru export sau reexport
Certificarea inginerilor cadastrali
Confirmă că deținătorul certificatului posedă cunoștințele și abilitățile necesare pentru desfășurarea activității în domeniul lucrărilor cadastrale d...
Certificarea specialiștilor în domeniul geodeziei, cartografiei, prospecțiunilor topografice și geoi...
Certificat eliberat de către Comisia de certificare a specialiștilor în domeniul geodeziei, cartografiei, prospecțiunilor topografice și geoinformatic...
Certificat acustic (de zgomot)
Certificatul de zgomot se emite pentru aeronavele înmatriculate în Registrul Aerian al Republicii Moldova: (a) care corespund cerinţelor prevăzute în ...
Certificat al întreprinderii de deservire la sol
Act permisiv, emis în condițiile legii de autoritatea competentă, care atestă dreptul și capacitatea întreprinderii de deservire la sol pentru desfășu...
Certificat al întreprinderii de întreţinere tehnică
Act permisiv, emis în condițiile legii de autoritatea competentă, care atestă dreptul și capacitatea întreprinderii de întreținere de a întreprinde un...
Certificat al personalului aeronautic
Certificat al personalului aeronautic, este documentul oficial individual cu termen de valabilitate, emis de către Autoritatea Aeronautică Civilă prin...
Certificat al utilizatorului final
Document care garantează că mărfurile strategice exportate, reexportate sau importate vor fi utilizate conform destinaţiei stipulate în autorizaţia de...
Certificat de aprobare de model pentru mijloacele de măsurare (inclusiv pentru loturi mici și exempl...
Aprobarea de model a mijloacelor de măsurare utilizate în domeniile de interes public este una din modalitățile de exercitare a controlului metrologic...
Certificat de bună practică de distribuție a medicamentelor (GDP)
Obținerea certificatului de bună practică de distribuție a medicamentelor (GDP)
Certificat de bună practică de fabricație a medicamentelor de uz uman (GMP)
Obținerea certificatului de bună practică de fabricație a medicamentelor de uz uman (GMP)
Certificat de calificare a echipamentelor de pregătire sintetică pentru zbor (FSTD)
Echipament de pregătire sintetică pentru zbor (Flight Simulation Training Device – FSTD) – echipament de pregătire a piloţilor, care este: 1.în cazul...
Certificat de calitate al medicamentului
Obținerea certificatului de calitate al medicamentului
Certificat de calitate la exportul materialului de înmulțire și a celui săditor
Certificat de calitate la exportul materialului de înmulțire și al celui săditor – document tipizat ce confirmă autenticitatea și corespunderea materi...
Certificat de confirmare a statutului întreprinderilor mici și mijlocii
Certificat de confirmare a statutului întreprinderilor mici și mijlocii
Certificat de conformitate a calității fructelor și legumelor proaspete
ln cadrut cerințelor de calitate și comercializare a fructelor și legumetor proaspete conceptul de calitate este determinat de aspectul comercial al p...
Certificat de desemnare a persoanelor juridice pentru efectuarea verificărilor metrologice ale mijlo...
Persoanele juridice care efectuează verificări metrologice ale mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal prin verificare metrologică...
Certificat de deținător de armă care face obiectul declarării pentru persoana juridică
Obținerea certificatului de deținător de armă care face obiectul declarării pentru persoana juridică
Certificat de furnizor de servicii de navigaţie aeriană
Certificatul de furnizor de servicii de navigaţie aeriană constituie un act permisiv, emis în condițiile legii de Autoritatea Aeronautică Civilă, care...
Certificat de inofensivitate
Obținerea certificatului de inofensivitate privind respectarea limitelor maxime admise (LMA) de reziduuri de pesticide şi ale conținutului de nitraţi ...
Certificat de înmatriculare a aeronavei
Certificatul de înmatriculare este documentul care se emite pentru fiecare aeronavă civilă în parte, prin care se certifică înscrierea acesteia în Reg...
Certificat de înregistrare a medicamentului de uz veterinar
Document oficial, emis de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, în baza căruia se permite producerea, comercializarea, utilizarea în practic...
Certificat de înregistrare a utilajului tehnologic în Registrul de Stat al utilajului tehnologic pri...
Se supun înregistrării oficiale utilajul tehnologic principal utilizat la practicarea următoarele genuri de activitate: a)   &nbsp...
Certificat de înregistrare oficială în domeniul siguranței alimentelor
Obținerea certificatului de înregistrare oficială în domeniul siguranței alimentelor se efectuează la solicitarea operatorului din domeniul alimentar....
Certificat de navigabilitate pentru aeronavă
Certificat de navigabilitate - act permisiv, emis în condițiile legii de autoritatea competentă, care confirmă în urma unei inspecții, revizii, repara...
Certificat de operator aerian
Certificatul de operator aerian este un act permisiv care atestă certificarea unui operator aerian în scopul de a efectua activităţi de transport aeri...
Certificat de operator de aerodrom/heliport
Act permisiv, emis în condițiile legii de autoritatea competentă, care atestă dreptul și capacitatea operatorului de aerodrom să desfășoare toate lucr...
Certificat de operator de aerodrom/heliport (eliberat conform Regulamentului privind cerinţele admin...
Act permisiv, emis de AAC în condițiile legii, care atestă dreptul unei persoane juridice de a opera un aerodrom deschis pentru uz public, inclusiv ec...
Certificat de origine nepreferențiala a marfurilor
Obținerea certificatului de origine nepreferențiala a marfurilor Notă: Tarife se majorează cu 20% TVA  Certificate de origine nepreferențiale se...
Certificat de rasă al mătcii de albine
Obținerea certificatului de rasă al mătcii de albine. Certificarea materialului genitor apicol (-certificate de rasă al mătcii de albine) destina...
Certificat de securitate în domeniul nuclear și radiologic
Permisiunea care atestă corespunderea instalației (utilajului) ce are surse de radiații ionizante, a mijlocului de transport al surselor radioactive, ...
Certificat de valoare biologica
Certificat de valoare biologică – act care confirmă că, cel puțin pe segmentul verificat de către inspectori, originea soiului este cunoscută și că id...
Certificat de verificare a livrării
Document care certifică faptul că mărfurile strategice controlate, specificate în autorizație, au fost legal importate pe teritoriul vamal al țării im...
Certificat internațional de import
Document care certifică faptul că importatorul dispune de autorizație de import al mărfurilor strategice și care urmează a fi prezentat instituțiilor ...
Certificat pentru centrele de medicină aeronautică
Autorizaţia instituţiei medicale este documentul care oferă instituţia medicale dreptul la examinarea şi evaluarea medicală a personalului aeronautic ...
Certificat pentru centrele de pregătire a personalului aeronautic
Organizaţia de pregătire aprobată (Approved training organization) - organizaţia aprobată de către un stat contractant conform cerinţelor p. 1.2.8.2 ş...
Certificat privind înregistrarea în calitate de plătitor la bugetul asigurărilor sociale de stat pen...
Eliberarea certificatului privind înregistrarea în calitate de plătitor la bugetul asigurărilor sociale de stat unităţilor, care nu cad sub incidenţa ...
Certificatul de înregistrare a agenților economici pentru producerea și/sau prelucrarea și/sau comer...
Obținerea dreptului de a produce, prelucra și realiza semințe cu respectarea cerințelor stabilite în legislație
Clasificarea structurilor de primire turistică cu funcțiuni de cazare și de servire a mesei
Document emis în baza clasificării, care conține serie, număr, categorie de clasificare (pe stele), data eliberării, denumirea și adresa structurii cl...
Controlul de stat al calității medicamentului
Medicamentele fabricate în Republica Moldova, cât şi cele de import autorizate de către Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, medicamente...
Difuzarea, la solicitare, a buletinelor de avertizare (pentru un obiect nociv)
Elaborarea și aprobarea unui program de prevenirea, combaterea, lichidarea focarelor de organisme dăunătoare și de organisme de carantină. ...
Duplicatul certificatului fitosanitar pentru export sau reexport
Obținerea duplicatului certificatului fitosanitar pentru export sau reexport
Duplicatul licenței, atestatului, autorizației persoanei autorizate
Obținerea duplicatului licenței, atestatului, autorizației persoanei autorizate
Efectuarea verificărilor din domeniul protecția plantelor
Controlul plantelor, al produselor vegetale supuse regimului de carantină fitosanitară, la orice etapă a producerii, a comercializării, precum și oric...
Elaborarea, verificarea, redactarea și aprobarea denumirilor persoanelor juridice
Serviciul este prestat persoanelor juridice care intenționează să înregistreze oficial o întreprindere, instituție, organizație  pentru a as...
Eliberarea avizului privind constituirea structurilor sportului
Pentru înregistrarea organizațiilor necomerciale cu profil sportiv, este necesar avizul organului de specialitate al autorității administrației public...
Eliberarea certificatelor de origine preferențială
Originea mărfurilor se confirmă prin dovada originii sub formă de: certificat de origine eliberat de autoritatea competentă a țării de export, sau dec...
Eliberarea certificatului privind lipsa sau existența datoriilor la bugetul de stat, compartimentul ...
Oferirea informţiilor privind lipsa sau existenţa datoriilor la bugetul de stat a plătitorilor vamali....
Emiterea Deciziei tarifare prealabile privind clasificarea mărfurilor
Decizie tarifară prealabilă – decizie privind clasificarea mărfurilor emisă de către Serviciul Vamal prealabil vămuirii acestora, obligatorie pentru o...
Examinarea notificărilor și înregistrarea agenților economici care prestează activitate de reparare,...
Persoanele fizice sau juridice care repară, montează şi pun în funcțiune mijloacele de măsurare supuse controlului metrologic legal, precum şi persoan...
Expertiza stării fitosanitare a loturilor de producere
Cercetarea sistematică a suprafețelor agricole prin observarea permanentă asupra dezvoltării organismelor dăunătoare....
Extras din registrele de stat ce conțin date despre profesiile juridice coordonate sau supravegheate...
Obținerea extrasului din registrele de stat ce conțin date despre profesiile juridice coordonate sau supravegheate de minister
Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice și al întreprinzătorilor individuali
Extras din Registrul de stat conține date privind denumirea  persoanei juridice, numele și prenumele persoanei fizice întreprinzător individ...
Informație vizând genul principal de activitate, conform Clasificatorului Activităților din Economia...
Prezentarea informației vizând genul principal de activitate, conform Clasificatorului Activităților din Economia Moldovei (CAEM-2), declarat de către...
Înregistrarea de stat a gospodăriilor ţărăneşti (de fermier)
Gospodăria ţărănească (de fermier) se înregistrează de către fondatorul ei la structura teritorială a organului înregistrării de stat în a cărei rază ...
Înregistrarea de stat a întreprinzătorilor individuali
Pentru înregistrarea de stat a întreprinzătorilor individuali se depun următoarele documente:cererea de înregistrare, conform modelului aprobat de org...
Înregistrarea de stat a persoanelor juridice, a filialelor şi a reprezentanţelor acestora
Decizia privind înregistrarea de stat a persoanei juridice, emisă în condițiile legii de autoritatea competentă, prin care se certifică faptul constit...
Înregistrarea depozitului pentru păstrarea produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor
Înregistrarea depozitului pentru păstrarea produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor
Înregistrarea dispozitivelor medicale în Registrul oficial
Înregistrarea dispozitivelor medicale în Registrul oficial
Înregistrarea în calitate de rezident al Portului Internaţional Liber Giurgiuleşti
Persoana fizică sau juridică a Republicii Moldova sau dintr-un alt stat, înregistrată în Republica Moldova în calitate de subiect al activității de an...
Înregistrarea mișcării animalelor
Document oficial, eliberat de autoritatea competentă, care permite mișcarea și însoțește toate animalele în timpul mișcării acestora pe teritoriul Rep...
Înregistrarea operatorului din domeniul fitosanitar
Evidența operatorilor și înregistrarea lor în SIA RSF - Sistemul Informațional Automatizat Registrul de stat fitosanitar.
Legitimație de expert judiciar, interpret şi/sau traducător
Obținerea legitimației de expert judiciar, interpret şi/sau traducător
Licența pentru activitatea cu metale prețioase și pietre prețioase; funcționarea caselor de amanet
Act permisiv, ce confirmă dreptul titularului de a întreprinde activități cu metale prețioase și pietre prețioase, care au ca obiect: prelucrarea indu...
Licența pentru activitatea de broker vamal
Document, emis în condițiile legii de autoritatea competentă, prin care se atestă dreptul la activitatea de broker vamal. Cerințe față de solicitant:D...
Licență pentru activitate de întreținere a cazinoului
Act permisiv, ce confirmă dreptul titularului de a întreprinde activități de întreținere a cazinoului. Cerințe față de solicitant:Desfăşurarea activit...
Licență pentru activitatea de operare cu tichetele de masă, inclusiv de emitere şi rambursare a valo...
Act permisiv, emis în condițiile legii de autoritatea competentă, prin care se atestă dreptul la activitatea de operare cu tichete de masă, inclusiv d...
Licență pentru activitatea de protecție a informației: importul, exportul, proiectarea, producerea s...
Act permisiv, ce confirmă dreptul titularului de a întreprinde activități de import, export, proiectare, producere și comercializarea mijloacelor tehn...
Licenţă pentru activitatea legată de plasarea în câmpul muncii a cetăţenilor în ţară şi/sau în străi...
Act permisiv, ce confirmă dreptul titularului de a întreprinde activități de plasare în câmpul muncii a cetăţenilor în ţară şi/sau în străinătate, act...
Licenţă pentru desfășurarea activității de notar
Obținerea licenței pentru desfășurarea activității de notar
Licență pentru desfășurarea activității farmaceutice
Obținerea licenței pentru activitățile farmaceutice, inclusiv cu folosirea preparatelor stupefiante, psihotrope și/sau precursori, desfășurată de într...
Licenţă pentru exercitarea activității de executor judecătoresc
Obținerea licenței pentru exercitarea activității de executor judecătoresc
Licenţă pentru exercitarea profesiei de avocat
Obținerea licenței pentru exercitarea activității de avocat
Licență pentru fabricarea alcoolului etilic, a berii și a producției alcoolice, cu excepția vinului,...
Document, emis în condițiile legii de autoritatea competentă, prin care se atestă dreptul la fabricarea alcoolului etilic, a berii și a producției alc...
Licență pentru importul produselor din tutun; importul şi/sau prelucrarea industrială a tutunului; f...
Act permisiv, emis în condițiile legii de autoritatea competentă, prin care se atestă dreptul la importul produselor din tutun; importul şi/sau preluc...
Licență pentru importul şi păstrarea alcoolului etilic; importul, păstrarea şi comercializarea angro...
Document, emis în condițiile legii de autoritatea competentă, prin care se atestă dreptul la importul şi păstrarea alcoolului etilic; importul, păstra...
Licență pentru producerea, asamblarea, importul şi/sau exportul, reexportul, comercializarea armelor...
Act permisiv, ce confirmă dreptul titularului de a întreprinde activități cu armele și munițiile cu destinație civilă, cum ar fi producerea, asamblare...
Licență pentru producerea, asamblarea, importul, exportul, reexportul, depozitarea, comercializarea ...
Document, emis în condițiile legii de autoritatea competentă, prin care se atestă dreptul la producerea, asamblarea, importul, exportul, reexportul, d...
Licenţă pentru producerea, importul, exportul, reexportul, comercializarea, depozitarea materialelor...
Act permisiv, ce confirmă dreptul titularului de a întreprinde activități de producere, import, export, reexport, comercializare, depozitare a materia...
Modificarea certificatului de inregistrare a medicamentului
Obținerea certificatului modificat de inregistrare a medicamentului
Modificarea postautorizare a produselor medicamentoase de uz uman
Modificarea postautorizare a produselor medicamentoase de uz uman
Notificare pentru activitatea de detectiv particular
Activitate particulară de detectiv este un gen de activitate care constă în acordarea serviciilor de investigare, desfăşurat de către persoane special...
Notificare privind desfășurarea activităților de întreprinzător în domeniul securității industriale ...
Notificarea este prevăzută de Legea nr.116 din 18.05.2012 ,,privind securitatea industrială a obiectelor industrial periculoase*” (Legea nr.116/2012) ...
Notificare privind desfășurarea activităților de plasare pe piață și comercializarea a materialelor ...
La inițierea activității de plasare pe piață și comercializarea a materialelor și produselor pentru construcții, agentul economic va notifica Agenția ...
Notificare privind desfășurarea activităților de producere a materialelor și produselor pentru const...
La inițierea activității de producere a materialelor și produselor pentru construcții, agentul economic va notifica Agenția pentru Supraveghere Tehnic...
Notificare privind importul semințelor neînregistrate în Catalogul soiurilor de plante
Notificarea importulului semințelor neînregistrate în Catalogul soiurilor de plante
Notificare privind importul, exportul sau tranzitul produselor supuse supravegherii și controlului s...
Notificare privind importul, exportul sau tranzitul produselor supuse supravegherii și controlului sanitar-veterinar, fitosanitar și de siguranță a al...
Notificare privind importul/producerea produselor de uz fitosanitar și fertilizanților
Notificare privind importul/producerea produselor de uz fitosanitar și fertilizanților
Notificarea privind introducerea pe piață a dispozitivelor medicale
Notificarea privind introducerea pe piață a dispozitivelor medicale Pentru depunerea cererii se efectuează programarea online accesând linkul: https...
Obținerea certificatului de calificare al auditorului
Obținerea certificatului de calificare al auditorului.
Pașaport al stupinei
Obținerea pașaportului stupinei (prisăcii). Paşaport al stupinei este un act (formular nr. 2-Ap), eliberat de Agenția Națională pentru Siguranța Alime...
Pașaport pentru animalul de companie
Obținerea pașaportului pentru animalul de companie
Perfecționarea profesională a unui utilizator profesionist de produse de uz fitosanitar din categori...
Perfecționarea profesională a unui utilizator profesionist de produse de uz fitosanitar din categoriile de pericol 1 și 2 de toxicitate acută orală/de...
Permis de armă, valabil numai în exercițiul atribuțiilor de serviciu
Document, emis în condițiile legii de autoritatea competentă, prin care o persoană fizică dovedește dreptul de a purta și folosi arme letale sau arme ...
Permis de dezactivare a armei
Obținerea permisului de dezactivare a armei
Permis de exercitare pentru personalul care activează în domeniul nuclear și radiologic
Permis de exercitare pentru personalul care activează în domeniul nuclear și radiologic. Document eliberat în baza unei examinări şi evaluări a cunoşt...
Permis de procurare a armei de către persoane juridice
Document, emis în condițiile legii de autoritatea competentă, prin care se atestă dreptul titularului de a cumpăra și deține armă....
Permis de reparare a armei
Act permisiv, ce confirmă dreptul titularului de a întreprinde activități cu armele și munițiile cu destinație civilă, cum ar fi producerea, asamblare...
Permis de transfer pentru scoaterea definitivă de pe teritoriul Republicii Moldova a armelor și muni...
Document, eliberat de autoritățile competente, prin care se permite efectuarea unei operațiuni de transfer de arme şi muniții de pe teritoriul Republi...
Permis de transport al armelor și al munițiilor pentru scoatere temporară din țară pentru persoană j...
Document, emis în condițiile legii de autoritatea competentă, prin care se atestă dreptul titularului de a transporta arme și muniții dintr-un loc de ...
Permis de zbor
Permisul de zbor se emite pentru aeronave care nu îndeplinesc sau pentru care nu s-a demonstrat că îndeplinesc cerinţele de navigabilitate aplicabile,...
Permisiune pentru obţinerea şi depozitarea materialelor explozive
Obținerea permisiunei pentru obţinerea şi depozitarea materialelor explozive
Raportarea financiară
Raportarea statistică
Recepționarea comunicatelor despre producerea accidentelor tehnice la obiectele aflate la etapa de c...
Serviciul de recepționare a comunicatelor despre producerea accidentelor tehnice la obiectele aflate la etapa de construcție sau în exploatare stabile...
Vizarea/prelungirea, o dată la 3 ani, a permisului de armă, valabil numai în exercițiul atribuțiilor...
Vizarea/prelungirea, o dată la 3 ani, a permisului de armă, valabil numai în exercițiul atribuțiilor de serviciu...