Imigrare și obținerea cetățeniei Republicii Moldova

1.

Condiții de eligibilitate

Imigrarea este intrarea cetățenilor străini sau a persoanelor fără cetățenie (apatrizi) într-un anumit stat (în speță Republica Moldova), în scopul de a se stabili definitiv sau temporar pe teritoriul acestuia. Prin urmare acest pașaport este pentru cetățenii străini sau apatrizi care doresc să obțină drept de ședere provizorie sau permanentă.

Pentru a imigra, în funcție de situația specifică, poate fi necesară parcurgerea a o parte sau a tuturor pașilor incluși mai jos:

2.

Obținerea/prelungirea vizei de intrare pe teritoriul Republicii Moldova

2.1.
Obținerea vizei

înainte de obținerea dreptului de ședere aveți nevoie de a obține dreptul de a intra pe teritoriul Republicii Moldova solicitând și obținând viză de intrare în Republica Moldova.

Viza se obține la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale Republicii Moldova sau prin intermediul portalului Viza electronică (http://evisa.gov.md/), destinat doar pentru viza de scurtă ședere – tip C.

Pentru cetățenii anumitor țări (lista acestora disponibilă la linkul următor: http://www.mfa.gov.md/vize-intrare-rm/citizens-need-entry-visa-invitations-ro/#link) este nevoie de o invitație pentru perfectarea vizei de intrare în Republica Moldova. Pentru obținerea invitației, aveți nevoie de următoarele documente:

 • cererea tip privind eliberarea invitației completată la calculator, semnată de solicitant;
 • declarația scrisă în formă liberă – privind scopul intrării pe teritoriul Republicii Moldova, semnată de solicitant;
 • copia documentului de trecere a frontierei de stat a străinului, al cărui termen de valabilitate este nu mai puțin de șase luni, copiile vizelor anterioare obținute pentru Republica Moldova şi/sau alte state;
 • dovada existenței mijloacelor de întreținere (30 euro/zi) pentru întreaga perioadă solicitată, dar nu mai puțin de 300 euro, sau echivalentul în altă valută străină, în cazul unei șederi mai scurte de 10 zile, din partea solicitantului sau a persoanei invitate;
 • buletinul de identitate/permisul de ședere valabil a persoanei care invită, în original şi copie;
 • achitarea taxei de stat şi a serviciilor prestate.

Pentru mai multe detalii privind modul de obținere a vizei de intrare accesați linkul http://www.mfa.gov.md/vize-intrare-rm/cetatenii-straini-nevoie/

2.2.
Prelungirea vizelor

Viza care s-a acordat pe un termen de ședere mai mic de 90 de zile poate fi prelungită cu noi termene, astfel încât durata totală a șederii acordate să nu depășească 90 de zile calendaristice în decursul oricărei perioade de 180 zile calendaristice, ceea ce implică luarea în considerare a ultimei perioade de 180 zile precedente fiecărei zile de ședere.

Prelungirea vizei poate avea loc doar în același scop pentru care a fost acordată. Prelungirea vizelor se face printr-un consemn aplicat în documentul de trecere a frontierei de stat, indiferent de modul de depunere a cererii de viză pentru intrarea pe teritoriul Republicii Moldova.

Solicitarea de prelungire a vizei se depune la autoritatea competentă pentru străini cu cel puțin 3 zile lucrătoare înainte de expirarea termenului stabilit de viză.

Detalii privind actele necesare a fi prezentate le găsiți aici: http://bma.gov.md/ro/content/prelungirea-vizelor

Pentru prelungirea vizei oferite în scop de muncă sunteți obligați să obțineți avizul favorabil al Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă.

3.

Obținerea dreptului de ședere

Dacă sunteți cetățean străin (apatrid) care dorește să se stabilească cu reședința în Republica Moldova trebuie sa obțineți dreptul de ședere. Ulterior momentului îndeplinirii cerințelor si depunerii actelor necesare pentru dobândirea dreptului de ședere, puteți solicita permisele de ședere care atestă identitatea şi statutul juridic al străinului, dreptul de ședere al titularului în Republica Moldova, precum și durata și scopul pentru care vi s-a acordat acest drept, și care sunt valabile doar pe acest teritoriu.

Puteți solicita unul din următoarele tipuri de permise de ședere:

 • permisul de ședere provizorie, pe care îl puteți obține în cazul când s-a acordat sau s-a prelungit dreptul de ședere provizorie, pe perioada de valabilitate a dreptului de ședere, dar care nu poate depăși termenul de valabilitate a actului de identitate național;
 • permis de ședere provizorie pentru apatrizi dacă sunteți apatrid și vi s-a asigurat dreptul de ședere legală pe teritoriul Republicii Moldova;

permisul de ședere permanentă în cazul în care nu sunteți apatrid și în cazul dobândirii dreptului de ședere permanentă, pe perioada valabilității pașaportului cetățeanului străin.

3.1.
Dreptul de ședere provizorie

Dacă sunteți cetățean străin (apatrid) care dorește să se stabilească cu reședința în Republica Moldova pe un termen mai mare de 90 de zile puteți solicita acordarea dreptului de ședere provizorie.

Dreptul de ședere provizorie poate fi acordat în scop de:

investitorilor străini. Pentru mai multe detalii accesați linkul: http://bma.gov.md/ro/content/dreptul-de-%C5%9Federe-provizorie-asociatuluiac%C5%A3ionarului-persoanei-juridice-cu-investi%C5%A3ii)

3.1.1.
Locul și modul de depunere

Pentru obținerea dreptului de şedere, sunteți obligat să vă prezentați personal la Ghişeul unic de documentare a străinilor (or. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare 124), sau la unul din serviciile regionale de documentare a străinilor (or. Bălţi, str. Dostoevschii 12; or. Comrat str. Comsomolului 22) cu cererea de solicitare a dreptului de ședere completată și semnată și setul corespunzător de acte justificative (în original și copie), cu cel puțin 30 de zile înainte de expirarea termenului de aflare legală în Republica Moldova. Lista documentelor necesare pentru depunere poate fi consultată la linkul următor: http://bma.gov.md/ro/content/dreptul-de-%C8%99edere-permanent%C4%83.

3.1.2.
Termenul de examinare

Termenul de examinare a cererii depuse pentru acordarea/prelungirea dreptului de şedere provizorie este de 30 zile. Acest termen poate fi redus până la 10 zile, la solicitarea dumneavoastră cu achitarea taxelor stabilite pentru urgentarea examinării cererii în acest sens.

în baza deciziei de acordare a dreptului de ședere, o să vi se perfecteze permisul de şedere provizorie ce este un act de identitate pentru străinii stabiliți cu reședința în Republica Moldova.

3.2.
Dreptul de ședere permanentă

Puteți solicita dreptul de ședere permanentă dacă sunteți străin și aveți dreptul/permis de ședere provizorie (3 ani dacă sunteți căsătorit cu un cetățean al Republicii Moldova sau 5 ani – din alte considerente).

3.2.1.
Condițiile și actele necesare pentru acordarea dreptului de ședere permanentă:
 • dețineți permisul de ședere provizorie sau beneficiați de dreptul la dobândirea cetățeniei Republicii Moldova prin recunoaștere;
 • dispuneți de spațiu de locuit;
 • vorbiți limba de stat la un nivel satisfăcător (certificat de cunoaștere a limbii de stat eliberat de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării). Detalii privind obținerea acestui certificat le găsiți aici: http://www.aee.edu.md/content/examen-cet%C4%83%C8%9Benie;
 • în ultimii 3 ani nu ați avut antecedente penale.

Pentru informații suplimentare accesați linkul: http://bma.gov.md/ro/content/dreptul-de-%C8%99edere-permanent%C4%83.

4.

Obținerea cetățeniei Republicii Moldova

4.1.
De către persoanele domiciliate pe teritoriul Republicii Moldova
4.1.1.
Dobândirea prin recunoaștere

Dacă sunteți cetățean străin născut pe teritoriul Republicii Moldova (sau aveți unul dintre părinți, bunici născut pe teritoriul statului) şi domiciliați legal în străinătate, puteți dobândi cetățenia Republicii Moldova prin recunoaștere.

Dumneavoastră solicitați și depuneți cererea  la misiunea diplomatică sau oficiul consular în circumscripția consulară unde aveți domiciliu, iar în cazul în care pentru tara unde aveți domiciliul nu sunt acreditate misiuni diplomatice sau oficii consulare, cererea se depune la orice misiune diplomatică sau oficiul consular sau la Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene.

Respectiv, dacă locuiți în Republica Moldova, urmează să depuneți la Agenția Servicii Publice cererea mai sus menționata, alături de următoarele acte (valabile și pentru depunerea la oficiul consular):

 • cerere (se completează şi se semnează în prezența funcționarului de la ghișeu);
 • autobiografia (va conține informații despre data şi locul nașterii, data părăsirii Republicii Moldova, ocupația şi locul de trai);
 • două fotografii color, 35 x 45 mm;
 • certificatul de naștere;
 • pașaportul național (buletinul de identitate) şi pașaportul pentru călătorii în străinătate, în original şi 2 copii;
 • certificatul de căsătorie şi/sau de divorț, dacă este cazul; în cazul divorțului, doamnele prezintă extrasul din Registrul de căsătorie;
 • certificatul de naștere al copiilor (în cazul copiilor cu vârsta de până la 18 ani), dacă este cazul;
 • certificatul de naștere al părinților sau bunicilor; în cazul persoanelor decedate se prezintă şi certificatul de deces;
 • cazierul judiciar din țara de domiciliu şi din Republica Moldova (cazierul judiciar pentru Republica Moldova se eliberează de către Ministerul Afacerilor Interne, biroul din str. Iacob Hîncu, nr. 3, tel. 25-51-55);

bonul de plată a taxei de stat în sumă de 150 lei achitat la MAEIE sau 10 Euro în misiunea diplomatică a Republicii Moldova peste hotare.

4.1.2.
Dobândirea prin naturalizare

Daca sunteți o persoana care solicită dobândirea cetățeniei Republicii Moldova prin naturalizare având domiciliul legal pe teritoriul Republicii Moldova, trebuie să solicitați și să depuneți la subdiviziunea competentă a Agenției Servicii Publice în a cărui rază vă aveți domiciliul, o cerere în două exemplare, cu anexarea în fiecare caz aparte a următoarelor documente:

 • autobiografia, în care se indică data şi temeiul stabilirii cu domiciliul în Republica Moldova, date despre starea civilă, locul domiciliului, activitatea de muncă, date despre rudele apropiate: părinți, soț (soție), copii;
 • adeverința de la domiciliu despre componența familiei;
 • bonul de plată a taxei de stat (150 de lei sau 10 euro);
 • patru fotografii de mărimea 45 x 35 mm;
 • adeverința privind termenul de ședere legală şi continuă pe teritoriul Republicii Moldova, eliberată de autoritățile competente sau un alt document doveditor în acest sens, dacă informația respectivă nu se regăsește în Registrul de stat al populației;
 • adeverința de la locul de muncă sau de studii. Persoanele care nu sunt plasate în câmpul muncii prezintă o adeverință de la autoritatea administrației publice locale despre sursele sale legale de existență (venit obținut în urma activității comerciale sau particulare, pensie, bursă, pensie alimentară, ajutor de șomaj şi indemnizație pentru copii, întreținere materială de la membrii familiei, economii financiare şi depozite);
 • adeverința despre susținerea examenului de cunoaștere a limbii de stat şi a prevederilor Constituției Republicii Moldova (mai multe detalii de obținere găsiți aici: http://www.legis.md/cautare/rezultate/111698)
 • copia de pe actul de identitate, după caz:
  • pașaportul cetățeanului străin şi permisul de ședere – pentru cetățenii străini;
  • buletinul de identitate pentru apatrizi;
  • buletinul de identitate pentru refugiați sau buletinul de identitate pentru beneficiarii de protecție umanitară;
  • actul eliberat de autoritatea competentă pentru străini din Republica Moldova care identifică persoana și confirmă domiciliul acesteia pe teritoriul Republicii Moldova – pentru solicitantul statutului de apatrid;
 • cazier judiciar din ultima țară unde ați domiciliat anterior stabilirii șederii legale pe teritoriul Republicii Moldova şi din țara (țările) al cărei cetățean sunteți;

copia de pe certificatul de căsătorie, în cazul în care solicitați acordarea cetățeniei Republicii Moldova în temeiul căsătoriei înregistrate cu un cetățean al Republicii Moldova. Certificatul de căsătorie se prezintă împreună cu alte documente necesare.

4.1.3.
Solicitarea de redobândire a cetățeniei

Dacă sunteți o persoană care solicită redobândirea cetățeniei Republicii Moldova, trebuie să solicitați și să depuneți o cerere după cum urmează:

 • în cazul în care aveți domiciliul în străinătate, dumneavoastră depuneți cererea la misiunea diplomatică sau oficiul consular în circumscripția consulară a căreia vă aveți domiciliul. în cazul în care pentru țara unde vă aveți domiciliul nu sunt acreditate misiuni diplomatice sau oficii consulare, dumneavoastră depuneți cererea la orice misiunea diplomatică sau oficiu consular.
 • în cazul în care aveți domiciliul în Republica Moldova, dumneavoastră depuneți cererea la Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, respectiv la subdiviziunea competentă a Agenției Servicii Publice.

împreună cu cererea, dumneavoastră anexați următoarele documente:

 • autobiografia, în care se indică data şi temeiul stabilirii cu domiciliul în Republica Moldova, date despre starea civilă, locul domiciliului, activitatea de muncă, date despre rudele apropiate: părinți, soț (soție), copii, motivul pierderii cetățeniei;
 • adeverința de la locul de domiciliu (asociație de locatari sau echivalent, după caz) despre componența familiei;
 • adeverința privind renunțarea la cetățenie sau copia hotărârii privind retragerea cetățeniei Republicii Moldova;
 • copia de pe actul de identitate, după caz: pașaportul cetățeanului străin şi permisul de ședere – pentru cetățenii străini; buletinul de identitate pentru apatrizi, buletinul de identitate pentru refugiați sau buletinul de identitate pentru beneficiarii de protecție umanitară; actul eliberat de autoritatea competentă pentru străini din Republica Moldova care identifică persoana şi confirmă domiciliul acesteia pe teritoriul Republicii Moldova – pentru solicitantul statutului de apatrid;
 • bonul de plată a taxei de stat de 150 de lei sau dovada achitării a taxei consulare în sumă de 10 euro;
 • patru fotografii de mărimea 4,5 x 3,5 cm.
 • cazier judiciar din ultima țară unde ați domiciliat anterior stabilirii șederii legale pe teritoriul Republicii Moldova şi din țara (țările) al cărei cetățean este solicitantul. La necesitate pot fi solicitate și alte acte, pe care le găsiți accesând linkul: http://www.asp.gov.md/ro/node/1669
5.

Dobândirea cetățeniei Republicii Moldova prin investiție

Apatrizi sau cetățenii străini (în continuare – solicitant sau solicitanți) pot dobândi cetățenia Republicii Moldova prin participarea în programul de investiții în Republica Moldova.

Procesul este reglementat de Legea cetățeniei Republicii Moldova nr.1024-XIV din 2 iunie 2000 (http://www.legis.md/cautare/rezultate/108502 ) și Regulamentul cu privire la dobândirea cetățeniei prin investiție (aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.786/2017: http://www.legis.md/cautare/rezultate/110571 )

Programul MCBI (dobândirea cetățeniei prin investiție) presupune efectuarea unei contribuții economice în Republica Moldova, prin intermediul Fondului de Dezvoltare Durabilă din Moldova (http://www.sda.gov.md/).

în schimbul acestei investiții, dar și exclusiv în urma unui proces riguros de verificări (link la secțiunea 5.3) și/sau a unei analize de investigație (inclusiv cazierele de pe teritoriile altor state), solicitanții și familiilor acestora li se acordă cetățenia Republicii Moldova.

Pentru instrucțiuni specifice în ceea ce privește participarea la Program, în limba română, vedeți: http://cbi.gov.md/img/dl/mcbi-instructiuni-de-aplicare-181121.pdf

5.1.
Condiții de eligibilitate
Pentru a fi calificat în calitate de participant la program, trebuie să fi împlinit vârsta de 18 ani și să efectuați contribuția cerută.
5.1.1.
Plățile aferente procedurii de dobândire a cetățeniei prin investiții

Este necesară o contribuție minimă, nerambursabilă la Fondul pentru Dezvoltare Durabilă, după cum urmează:

 • 100.000 euro pentru un singur solicitant
 • 115.000 euro pentru doi solicitanți (cuplu)
 • 145.000 euro pentru o familie alcătuită din 4 membri
 • 155.000 euro pentru o familie alcătuită din 5 și/sau mai mulți membri

Adițional,  trebuie să achitați o taxă de procesare a cererii după cum urmează:

 • solicitant principal: 5.000 euro;
 • soț/soție: 2.500 euro;
 • copil aflat la întreținere (cu vârsta de până la 16 ani): 1.000 euro;
 • copil aflat la întreținere (cu vârsta cuprinsă între 16 și 29 ani sau care suferă de dizabilitate fizică sau mentală și se află la întreținerea solicitantului principal): 2.500 euro;
 • părinte aflat la întreținere (în vârstă de 55 ani sau mai mare): 5.000 euro.

Taxa se achită către Agenția de Servicii Publice în calitate de unitate de implementare a Programului la momentul depunerii cererii.

5.2.
Procesul de dobândire a cetățeniei prin investiție
5.2.1.
Prezentarea setului de documente cerute de Guvern și formularele/ documentele personale solicitate

Pentru dobândirea cetățeniei prin investiție trebuie să depuneți un dosar care să conțină următoarele documente:

 • fotografii de mărimea 3x4;
 • M1 – formularul de cerere;
 • M2 – formularul cu privire la informațiile personale;
 • M3 – formularul cu privire la informațiile financiare;
 • M4 – formularul cu privire la informațiile medicale;
 • M5 – formularul cu privire la preluarea amprentelor;
 • dovada cu privire la sursa fondurilor;
 • certificatul/certificatele de cazier judiciar;
 • copia legalizată a certificatului de naștere;
 • copia legalizată a pașaportului/pașapoartelor cetățeanului străin sau a documentului de călătorie (Convenția din 28 septembrie 1954);
 • copia legalizată a cărții/cărților de identitate naționale;
 • copia legalizată a înregistrărilor privind adopția;
 • copia legalizată a certificatului/certificatelor de schimbare a numelui și/sau prenumelui; 
 • copia legalizată a certificatului/certificatelor de căsătorie;
 • copia legalizată a certificatului/certificatelor de divorț;
 • documentul/documentele de evidență militară;
 • dovada adresei de reședință;
 • declarația privind aflarea la întreținere a părinților și copiilor;
 • declarația de consimțământ al soțului/soției care nu este solicitant privind minorii aflați la întreținere;
 • certificatul medical care confirmă dizabilitatea psihică sau mentală a copilului cu vârsta de cel puțin 16 ani;
 • dovada plății taxelor de procesare și dedue diligence la contul bancar al Agenției Servicii Publice în calitate de unitate de implementare a Programului.
 • alte documente pe care Comisia de examinare a dosarului pentru obținerea cetățeniei prin participare la programul de investiții în Republica Moldova le consideră relevante și/sau aplicabile conform procedurilor aprobate și care sunt strict necesare în acest scop.

Pentru a descărca formularele solicitate, accesați acest link: http://cbi.gov.md/agents.php

5.3.
Due diligence/ investigația asupra antecedentelor solicitantului/ solicitanților

Această investigație este făcută de către Comisia de examinare a dosarului pentru obținerea cetățeniei prin participare la programul de investiții în Republica Moldova.

în această etapă are loc procesul de examinare a corectitudinii și plenitudinii Documentelor din dosarul depus. Secretariatul va examina fiecare document și formular de aplicare pentru a se asigura că toată documentația a fost depusă în conformitate cu toate obligațiile legale și de aplicare relevante. Odată ce cererea este acceptată, Secretariatul va expedia o scrisoare oficială Agentului Acreditat sau Solicitantului Principal (în cazul solicitării individuale), indicând faptul că dosarul de solicitare este complet și urmează procedura de procesare al acestuia și verificarea de due diligence, și este necesară efectuarea plăților prevăzute de Program.

în cazul în care Secretariatul constată că dosarul a fost prezentat incomplet sau lipsesc careva informații relevante pentru examinarea cererii, acesta va notifica Agentul Acreditat sau Solicitantul Principal (în cazul solicitării individuale) despre necesitatea prezentării acestora în termeni rezonabili.

Lista Agenților acreditați o puteți vizualiza aici: http://cbi.gov.md/agents.php.

5.3.1.
Taxele de due diligence

Dumneavoastră trebuie să achitați taxele de due diligence, după cum urmează:

 • solicitantul principal: 6.000 euro;
 • soț/soție: 5.000 euro;
 • copil aflat la întreținere (în vârstă de 16 ani sau mai mare): 5.000 euro;
 • părinte aflat la întreținere (în vârstă de 55 ani sau mai mare): 5.000 euro.

Comisia poate percepe costuri suplimentare suportate în legătură cu efectuarea de către companiile de due diligence a procedurii de evaluare a solicitanților.

Taxa se achită către Agenția de Servicii Publice în calitate de unitate de implementare a Programului la momentul depunerii cererii.

5.4.
Dobândirea cetățeniei

în cazul în care după finalizarea tuturor procedurilor, pe dosar a fost luată o decizie pozitivă – solicitantul a obținut cetățenia Republicii Moldova – urmează o serie de procese tipice acordării cetățeniei.

Pentru a vedea toate detaliile tehnice aferente acestui proces, vă recomandăm să verificați compartimentul 6 din Instrucțiunile Programului de dobândire a cetățeniei prin investiție, accesând acest link: http://cbi.gov.md/img/dl/mcbi-instructiuni-de-aplicare-181121.pdf.