Catalogul Serviciilor Publice

Alte

Alte servicii

Finanțarea altor genuri de activitate conexe domeniului cinematografiei
Contracte privind RGRM(acces activ/pasiv), RDST
Eliberare informație/extras din Registrul dosarelor succesorale și testament (RDST)
Acord de desființare a obiectivelor amplasate în zona drumului public și/sau zonele de protecție ale...
Desființarea obiectivelor amplasate în zona drumului public și/sau în zonele de protecție ale acestuia se efectuează în baza autorizației de desființa...
Acordarea alocațiilor bugetare pentru atragerea investițiilor străine în domeniul producției de film...
Acordarea Autorizației de Agent Economic Autorizat
Orice agent economic care este rezident în sensul art.5 pct.5) din Codul fiscal şi întruneşte condiţiile prevăzute la art.1953 alin.(1) din Codul Vama...
Act de constatare a gradului de pregătire tehnică pentru funcționare sezonieră/permanentă a sistemul...
La inițierea activității de punere în funcţiune a instalaţiilor tehnice și/sau sistemelor tehnologice cu program sezonier, inclusiv a cazanelor de înc...
Actul perimetrului geologic pentru explorarea subsolului
Eliberarea actului perimetrului geologic pentru explorarea subsolului
Aplicarea apostilei pe actele oficiale eliberate pe numele şi în interesul persoanelor fizice şi jur...
Aplicarea apostilei pe actele oficiale eliberate pe numele şi în interesul persoanelor fizice şi jur...
Aplicarea apostilei, în regim de urgenţă, pe actele oficiale eliberate pe numele şi în interesul persoanelor fizice şi juridice
Asigurarea compatibilităţii electromagnetice a staţiilor de radiocomunicaţii
Asigurarea compatibilităţii electromagnetice a staţiilor de radiocomunicaţii, în conformitate cu actele normative naţionale şi internaţionale în vigoa...
Atestat de mediator
Obținerea atestatului de mediator
Autentificarea contractului, cu excepția contractului de înstrăinare a bunurilor imobile și a contra...
Autentificarea contractului, cu excepția contractului de înstrăinare a bunurilor imobile și a contractului de gaj, se realizează de funcționarul consu...
Autentificarea procurii
Procura este actul notarial prin care o persoană (mandantul) împuternicește o altă persoană (mandatarul) să îndeplinească în numele său anumite formal...
Autentificarea testamentului
Testamentul este actul unilateral, personal și revocabil prin care o persoană, numită testator, dispune, în una dintre formele cerute de lege, pentru ...
Autorizare generală de furnizare a serviciilor poștale
Autorizarea generală de furnizare a serviciilor poștale reprezintă regimul juridic care conferă persoanelor fizice și juridice, înregistrate în calita...
Autorizația de emisie a poluanților în atmosferă de la surse fixe
Act permisiv eliberat de Agenția de Mediu persoanelor fizice și juridice, care direct sau indirect, prin activitatea lor afectează calitatea aerului a...
Autorizație de amplasare a obiectivelor în zonele drumului public și/sau în zonele de protecție ale ...
Eliberarea autorizației de amplasare a obiectivului în zona drumului public național și/sau zonele de protecție ale acestuia - document care se obține...
Aviz al organului supravegherii de stat a măsurilor contra incendiilor la certificatul de urbanism p...
La eliberarea certificatului de urbanism pentru proiectare, emitentul va anexa avizul acordat de către organul supravegherii de stat a măsurilor contr...
Aviz al organului supravegherii de stat a măsurilor contra incendiilor la schema de amplasare a imob...
La eliberarea certificatului de urbanism pentru proiectare, emitentul va anexa avizul acordat de către organul supravegherii de stat a măsurilor contr...
Aviz privind existența sau lipsa substanțelor minerale utile pe teritoriul preconizat pentru constru...
Obținerea avizului privind existența sau lipsa substanțelor minerale utile pe teritoriul preconizat pentru construcții
Aviz privind importul ajutoarelor umanitare
Avizarea construcţiilor, a instalaţiilor şi a echipamentelor pentru amplasarea în zonele supuse serv...
Prin analiza şi emiterea avizelor la documentaţiile tehnice aferente obiectivelor care pot constitui obstacole pentru navigaţia aeriană sau care pot a...
Avizarea documentațiilor de proiect privind edificarea, intervenția sau restaurarea monumentelor de ...
Avizarea documentațiilor de proiect privind intervențiile la imobilele cu statut de monument proteja...
Avizarea documentațiilor de proiect privind intervențiile la imobilele cu statut de monument proteja...
Avizarea loturilor de carte intrate în țară cu titlul de donație
Serviciul este prestat de către Ministerul Culturii în baza Legii nr.1491/2002 în temeiul art.22.1 alin (2). Ministerului Culturii autorizează introdu...
Buletin de verificare metrologică
Document care certifică, că mijlocul de măsurare respectiv a trecut controlul metrologic legal, executat prin procedura de evaluare a conformității (a...
Certificarea unor fapte
Certificarea unor fapte reprezintă un act procedural prin care se certifică unele fapte sau împrejurări pe care le constată personal notarul: faptul c...
Certificat de arhivă/extras din documentele Fondului Arhivistic al Republicii Moldova
Certificatul de arhivă constituie un document cu putere juridică, ce conţine informaţie despre existența în documentele arhivei, a unor date referitoa...
Certificat de atestare tehnico-profesională a specialiștilor cu activități în construcții
Atestarea tehnico-profesională a specialiștilor cu activități în construcții
Certificat de export al bunurilor culturale mobile
Certificat de export al instrumentelor muzicale
Certificat de omologare (înregistrare) a produsului de uz fitosanitar sau a fertilizantului (cu exce...
Obținerea certificatului de omologare (înregistrare) a produsului de uz fitosanitar sau a fertilizantului (cu excepţia celor marcaţi cu menţiunea 'Îng...
Certificat social-juridic tematic
Obținerea certificatului social-juridic tematic
Certificatul de acreditare al prestatorului de servicii sociale
Obținerea certificatului de acreditare al prestatorului de servicii sociale
Confirmarea veridicităţii şi autentificarea textului, inclusiv modificat, al actului juridic extras ...
Confirmarea veridicităţii şi autentificarea textului, inclusiv modificat, al actului juridic Obținerea extrasului din Registrul de stat al actelor jur...
Coordonarea condițiilor de folosință specială a apei
Coordonarea condițiilor de folosință specială a apei
Coordonarea documentației tehnice privind forarea sondelor arteziene
Coordonarea forării sondelor arteziene
Coordonarea normativelor pierderilor de substanţe minerale la extragere
Coordonarea normativelor pierderilor de substanţe minerale la extragere
Coordonarea proiectării sondelor arteziene
Coordonarea proiectării sondelor arteziene
Coordonarea, din punctul de vedere al securităţii industriale, a planurilor anuale de desfăşurare a ...
La inițierea activității și asigurarea îndeplinirii prevederilor Art.39 (lit. d) Cod nr.3 „Codul subsolului” din 02.02.2009, Art.10, Art.18 ...
Copie de pe actele care confirmă includerea fondurilor fixe în capitalul social al întreprinderilor ...
Obținerea copiei de pe actele care confirmă includerea fondurilor fixe în capitalul social al întreprinderilor create în procesul privatizării...
Declarație privind starea de apărare împotriva incendiilor
Declaraţia privind starea de apărare împotriva incendiilor       (1) Declaraţia privind starea de apărare împotriva ince...
Demers de executare a lucrărilor de dinamitare sau a lucrărilor cu materiale explosive
Efectuarea demersului de executare a lucrărilor de dinamitare sau a lucrărilor cu materiale explosive
Duplicat al actului notarial din fondul de arhivă notarială
Duplicat al actului notarial din fondul de arhivă notarială
Duplicat al actului notarial, întocmit de misiunea diplomatică sau de oficiul consular
Eliberarea duplicatului actului notarial care a fost întocmit de misiunea diplomatică sau de oficiul consular. Eliberarea duplicatului se realizează l...
Duplicatul licenței, atestatului, autorizației persoanei autorizate
Obținerea duplicatului licenței, atestatului, Obținerea autorizațieii persoanei autorizate
Efectuarea analizelor de arbitraj şi de control ale metalelor preţioase în orice formă şi în orice s...
Efectuarea analizelor de arbitraj şi de control ale metalelor preţioase în orice formă şi în orice stare şi ale articolelor din ele, precum şi ale res...
Efectuarea înscrisurilor pe acte
Efectuarea înscrisurilor pe acte
Eliberare informație/extras din Registrul garanțiilor reale mobiliare (RGRM)
Eliberarea informaţiei sau documentelor cerute de birourile notariale în favoarea clientului
Eliberarea informaţiei sau documentelor cerute de birourile notariale în favoarea clientului
Eliberarea informației/extraselor din Registrul garanțiilor reale mobiliare
Emiterea concluziei pentru procesele-verbale de recepție la terminarea lucrărilor și recepția finală...
Serviciul pentru procedura de recepție (certificarea faptului că executantul şi-a îndeplinit obligaţiile în conformitate cu prevederile contractului ş...
Expertiza de stat a informației geologice cu privire la subsol
Obținerea expertizei de stat a informației geologice cu privire la subsol
Expertiza tehnică a proiectelor staţiilor de radiocomunicaţii la compartimentul radiotehnic
Realizarea procedurilor tehnice, legate de managementul tehnic al spectrului de frecvenţe radio şi asigurarea compatibilităţii electromagnetice a staţ...
Expertizarea amprentelor semnului de marcare de pe articolele din metale preţioase şi pietre preţioa...
Expertizarea amprentelor semnului de marcare de pe articolele din metale preţioase şi pietre preţioase
Expertizarea metalelor preţioase şi diagnosticarea pietrelor preţioase, evaluarea lor
Expertizarea metalelor preţioase şi diagnosticarea pietrelor preţioase, evaluarea lor
Extras din registrele de stat ce conțin date despre profesiile juridice coordonate sau supravegheate...
Obținerea extrasului din registrele de stat ce conțin date despre profesiile juridice coordonate sau supravegheate de minister
Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice și al întreprinzătorilor individuali
Extras din Registrul de stat care conține date privind denumirea  persoanei juridice, numele și prenumele persoanei fizice întreprinzător in...
Extras din Registrul patrimoniului public
Obținerea extrasului din Registrul patrimoniului public
Extras și/sau fotocopii din registrul actelor notariale
Obținerea extrasului și/sau fotocopii din registrul actelor notariale
Fabricarea reactivelor de probare, la comanda agenţilor economici care utilizează în activitatea lor...
Fabricarea reactivelor de probare, la comanda agenţilor economici care utilizează în activitatea lor metale preţioase
Finanțarea producției de film
Finanțarea producției de film
Formularul privind legislaţia aplicabilă în baza prevederilor acordurilor internaţionale
Eliberarea formularului persoanelor privind legislaţia aplicabilă în baza prevederilor acordurilor internaţionale. Persoanele asigurate care sunt deta...
Formularul privind stagiul de cotizare realizat pe teritoriul Republicii Moldova
Eliberarea formularului persoanelor care au activat legal pe teritoriul unuia dintre statele contractante. Persoanele care au activat legal pe teritor...
Furnizarea materialelor topogeodezice şi cartografice din Fondul Naţional de Date Geospaţiale
Furnizarea materialelor topogeodezice şi cartografice din Fondul Naţional de Date Geospaţiale
Furnizarea mijloacelor de identificare al animalelor domestice
Procurarea mijloacelor de identificare al animalelor domestice Sistemul de Identificare și Trasabilitate a Animalelor reprezintă un sistem informațion...
Informaţia privind achitarea/neachitarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat
Obţinerea informaţiei de către persoanele juridice privind achitarea/neachitarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat. Persoanele juridice – in...
Informația privind starea contului personal de asigurări sociale
Obţinerea informaţiei privind datele din contul personal al persoanei asigurate prin următoarele modalități: 1.extrasul din contul personal de asigură...
Informaţie privind beneficierea/nebeneficierea de prestaţii sociale în sistemul public de asigurări ...
Obţinerea informaţiei de către persoanele fizice și juridice privind beneficierea/nebeneficierea de prestaţii sociale în sistemul public de asigurări ...
Informație/certificat privind salariul mediu pe economie, nivelul inflației, minimul de existență et...
Încercări de certificare a echipamentelor la compatibilitatea electromagnetică, la securitate și la ...
Evaluarea conformitatii produselor cu cerintele standardelor nationale. Efectuarea calitativă a încercărilor de laborator a echipamentelor în conformi...
Înregistrarea agenţilor economici, care practică activităţi cu metale preţioase şi pietre preţioase,...
Înregistrarea agenţilor economici, care practică activităţi cu metale preţioase şi pietre preţioase, precum şi a caselor de amanet
Înregistrarea documentaţiei de proiect pentru lucrările de construcţie-montare, extindere, reconstru...
Solicitarea menționată reprezintă o procedură prevăzută de prevederile Legii nr.116 din 18.05.2012 ,,privind securitatea industrială a obiectelor indu...
Înregistrarea faptului recunoașterii paternității
Dacă părinţii copilului nu sunt căsătoriţi, datele despre tată pot fi înscrise în baza declaraţiei comune a părinţilor privind stabilirea paternităţii...
Înregistrarea mișcării animalelor
Înregistrarea mișcării animalelor
Înregistrarea obiectelor industriale periculoase în Registrul de stat al obiectelor industriale peri...
În conformitate cu prevederile art.5 alin.(2) al Legii nr.116 din 18.05.2012 privind securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase, obi...
Înregistrarea persoanelor fizice şi juridice care desfăşoară activităţi în domeniul cinematografiei
Înregistrarea persoanelor fizice şi juridice care desfăşoară activităţi în domeniul cinematografiei
Înregistrarea procesului-verbal de cercetare tehnică a cauzelor avariei
Cercetarea tehnică a cauzelor avariei se efectuează de către o comisie specială, formată şi condusă prin ordin de reprezentantul organului de control ...
Înregistrarea semnelor nominale personale care se aplică pe articolele confecţionate din metale preţ...
Înregistrarea semnelor nominale personale care se aplică pe articolele confecţionate din metale preţioase şi pietre preţioase
Întocmirea și eliberarea unui alt document sau certificat, efectuarea unei alte acțiuni consulate de...
Înscris în limba oficială a statului de reședință eliberat de misiunea diplomatică sau oficiul consular, sub formă de atestat, adeverință sau certific...
Legalizarea autenticităţii semnăturii judecătorului şi a ştampilei instanţei judecătoreşti pe decizi...
Legalizarea autenticităţii semnăturii judecătorului şi a ştampilei instanţei judecătoreşti pe deciziile judiciare
Legalizarea autenticităţii semnăturii notarului şi a ştampilei acestuia pe actele persoanelor fizice...
Legalizarea autenticităţii semnăturii notarului şi a ştampilei acestuia pe actele persoanelor fizice şi juridice
Legitimație de expert judiciar, interpret şi/sau traducător
Obținerea legitimației de expert judiciar, interpret şi/sau traducător
Luarea si scoaterea din evidenta a străinilor care intră în Republica Moldova prin Transnistria
Luarea si scoaterea din evidenta a străinilor care intră în RM prin Transnistria
Măsurarea parametrilor tehnici de emisie ai staţiilor de radiocomunicaţi
Realizarea procedurilor tehnice, legate de managementul tehnic al spectrului de frecvenţe radio şi asigurarea compatibilităţii electromagnetice a staţ...
Notificare privind desfășurarea activităților agenților economici care acordă servicii din domeniul ...
Sistemul de apărare împotriva incendiilor reprezintă ansamblul de activităţi specifice juridice, organizatorice, economice, sociale, tehnico-ştiinţifi...
Notificare privind desfășurarea activităților de executare a lucrărilor de construcție, reconstrucți...
La inițierea activității de executare a lucrărilor de construcție, reconstrucție, consolidare, restaurare, reparație a construcțiilor, rețelelor tehni...
Notificare privind desfășurarea activităților de producere a materialelor și produselor pentru const...
La inițierea activității de producere a materialelor și produselor pentru construcții, agentul economic va notifica Agenția pentru Supraveghere Tehnic...
Notificare privind desfășurarea activităților de proiectare și/sau verificare a documentației de pro...
La inițierea activității de proiectare și/sau verificare a documentației de proiect a construcțiilor, a rețelelor tehnico-edilitare și a drumurilor, a...
Notificare privind punerea în funcțiune a spațiilor de producere, asamblare, depozitare și comercial...
Sistemul de apărare împotriva incendiilor reprezintă ansamblul de activităţi specifice juridice, organizatorice, economice, sociale, tehnico-ştiinţifi...
Notificarea introducerii în vedere omologării a mostrei de produs de uz fitosanitare sau feritilizan...
Notificarea introducerii în vedere omologării a mostrei de produs de uz fitosanitare sau feritilizant
Pașaport pentru animalul de companie
Obținerea pașaportului pentru animalul de companie
Prescripții tehnice pentru amplasarea obiectivelor în zona drumului public și/sau în zonele de prote...
Eliberarea prescripțiilor tehnice privind amplasarea obiectivului în zona drumului public național și/sau în zonele de protecție ale acestuia – docume...
Prezentarea informației din Registrul unic al organismelor de evaluare a conformității recunoscute
Prezentarea informației din Registrul unic al organismelor de evaluare a conformității recunoscute...
Prezentarea informațiilor individuale și generalizate din situațiile financiare
Prezentarea informațiilor individuale și generalizate din situațiile financiare
Prezentarea la solicitare a datelor generalizate
Prezentarea la solicitare a datelor generalizate
Primirea documentelor la păstrare
Persoana care desfășoară activitate notarială primește la păstrare documente, conform unui inventar întocmit în două exemplare, eliberând persoanei ca...
Probarea şi marcarea tuturor articolelor din metale preţioase fabricate pe teritoriul Republicii Mol...
Probarea şi marcarea tuturor articolelor din metale preţioase fabricate pe teritoriul Republicii Moldova şi/sau introduse în ţară pentru comercializar...
Proces-verbal de control în care se atestă lipsa sau existența abaterilor de la cerințele normelor ș...
Sistemul de apărare împotriva incendiilor reprezintă ansamblul de activităţi specifice juridice, organizatorice, economice, sociale, tehnico-ştiinţifi...
Protestul de mare
Întocmirea actului privind protestul de mare este un document scris prin care comandantul navei înștiințează funcționarul consular asupra evenimentelo...
Raportarea de către beneficiarul subsolului despre mişcarea rezervelor și folosirea subsolului în sc...
Raportarea de către beneficiarul subsolului despre mişcarea rezervelor și folosirea subsolului în scopuri nelegate de extragerea substanţelor minerale...
Raportarea informației geologice Fondului de stat de informaţii privind subsolul
Raportarea informației geologice Fondului de stat de informaţii privind subsolul
Recepționarea comunicatelor despre producerea accidentelor tehnice la obiectele aflate la etapa de c...
Serviciul de recepționare a comunicatelor despre producerea accidentelor tehnice la obiectele aflate la etapa de construcție sau în exploatare stabile...
Recunoașterea (extinderea recunoașterii) organismelor de evaluare a conformității
Recunoașterea în vederea notificării este procedura în urma căreia se atestă dreptul organismelor de evaluare a conformității de a efectua proceduri d...
Stabilirea admisibilității prestării serviciului de spectacol pirotehnic și focuri de artificii
La inițierea activității de prestare a serviciilor de spectacole pirotehnice, agentul economic va obține procesul verbal de control emis de către orga...
Supralegalizarea consulară a unui document eliberat de autoritățile Republicii Moldova și destinat u...
Supralegalizarea reprezintă procedura care se aplică actelor cu elemente de extraneitate, folosite în relații cu statele cu care Republica Moldova nu ...
Supralegalizarea consulară a unui document eliberat de autoritățile unui stat străin sau cu particip...
Supralegalizarea reprezintă procedura care se aplică actelor cu elemente de extraneitate, folosite în relații cu statele cu care Republica Moldova nu ...
Traducerea și legalizarea traducerii documentelor și a extraselor din ele
Transpunerea certificată a unui text scris dintr-o limbă în alta pe care o posedă notarul. Înscrisurile traduse de traducători autorizați, se legalize...