Catalogul Serviciilor Publice

Alte

Alte servicii

Acreditarea organismelor de evaluare a conformității
Acreditarea constituie un mijloc excelent de furnizare a încrederii, care permite autorităților, economiei țării și societății în gener...
Act de confirmare a perimetrului minier pentru extragerea substanțelor minerale utile, a apelor subt...
Obținerea actului de confirmare confirmare a perimetrului minier pentru extragerea substanțelor minerale utile, a apelor subterane sau pentru construc...
Act de constatare a gradului de pregătire tehnică pentru funcționare sezonieră/permanentă a sistemul...
La inițierea activității de punere în funcţiune a instalaţiilor tehnice și/sau sistemelor tehnologice cu program sezonier, inclusiv a cazanelor de înc...
Actul perimetrului geologic pentru explorarea subsolului
Eliberarea actului perimetrului geologic pentru explorarea subsolului
Adeverința ce conține date din Registrul de stat al populaţiei sau din fişierul manual de evidenţă ...
Adeverința ce conține date din Registrul de stat al populaţiei sau din fişierul manual de evidenţă a persoanelor se eliberează pe blanchetă tipiz...
Aplicarea apostilei pe actele oficiale eliberate pe numele şi în interesul persoanelor fizice şi jur...
Aplicarea apostilei, în regim de urgenţă, pe actele oficiale eliberate pe numele şi în interesul persoanelor fizice şi juridice
Asigurarea compatibilităţii electromagnetice a staţiilor de radiocomunicaţii
Asigurarea compatibilităţii electromagnetice a staţiilor de radiocomunicaţii, în conformitate cu actele normative naţionale şi internaţionale în vigoa...
Atestarea laboratoarelor de încercări
Atestarea este emiterea unei declaraţii, bazate pe o decizie luată în urma analizei rezultatelor evaluării Laboratorului de Încercări (LÎ), care stipu...
Atestat de colecționar
Obținerea atestatului de colecționar
Atestat de mediator
Obținerea atestatului de mediator
Autentificarea datelor din situațiile financiare
Autentificarea datelor din situațiile financiare
Autorizarea transportului bunurilor periculoase la bordul aeronavei
Autorizația de emisie a poluanților în atmosferă de la surse fixe
Act permisiv eliberat de Agenția de Mediu persoanelor fizice și juridice, care direct sau indirect, prin activitatea lor afectează calitatea aerului a...
Autorizație pentru vânătoare
Obținerea autorizației pentru vânătoare
Aviz al organului supravegherii de stat a măsurilor contra incendiilor la certificatul de urbanism p...
La eliberarea certificatului de urbanism pentru proiectare, emitentul va anexa avizul acordat de către organul supravegherii de stat a măsurilor contr...
Aviz al organului supravegherii de stat a măsurilor contra incendiilor la schema de amplasare a imob...
La eliberarea certificatului de urbanism pentru proiectare, emitentul va anexa avizul acordat de către organul supravegherii de stat a măsurilor contr...
Aviz privind existența sau lipsa substanțelor minerale utile pe teritoriul preconizat pentru constru...
Obținerea avizului privind existența sau lipsa substanțelor minerale utile pe teritoriul preconizat pentru construcții
Avizarea construcţiilor, a instalaţiilor şi a echipamentelor pentru amplasarea în zonele supuse serv...
Prin analiza şi emiterea avizelor la documentaţiile tehnice aferente obiectivelor care pot constitui obstacole pentru navigaţia aeriană sau care pot a...
Certificat de arhivă/extras din documentele Fondului Arhivistic al Republicii Moldova
Certificatul de arhivă constituie un document cu putere juridică, ce conţine informaţie despre existența în documentele arhivei, a unor date referitoa...
Confirmarea veridicităţii şi autentificarea textului, inclusiv modificat, al actului juridic extras ...
Confirmarea veridicităţii şi autentificarea textului, inclusiv modificat, al actului juridic Obținerea extrasului din Registrul de stat al actelor jur...
Controlul de stat al calității medicamentului
Controlul de stat al calităţii medicamentelor fabricate în Republica Moldova şi a medicamentelor de import este efectuat în cadrul Laboratorului pentr...
Coordonarea condițiilor de folosință specială a apei
Coordonarea condițiilor de folosință specială a apei
Coordonarea documentației tehnice privind forarea sondelor arteziene
Coordonarea forării sondelor arteziene
Coordonarea normativelor pierderilor de substanţe minerale la extragere
Coordonarea normativelor pierderilor de substanţe minerale la extragere
Coordonarea proiectării sondelor arteziene
Coordonarea proiectării sondelor arteziene
Coordonarea, din punctul de vedere al securităţii industriale, a planurilor anuale de desfăşurare a ...
La inițierea activității și asigurarea îndeplinirii prevederilor Art.39 (lit. d) Cod nr.3 „Codul subsolului” din 02.02.2009, Art.10, Art.18 ...
Copie de pe actele care confirmă includerea fondurilor fixe în capitalul social al întreprinderilor ...
Obținerea copiei de pe actele care confirmă includerea fondurilor fixe în capitalul social al întreprinderilor create în procesul privatizării...
Declarație privind starea de apărare împotriva incendiilor
Declaraţia privind starea de apărare împotriva incendiilor       (1) Declaraţia privind starea de apărare împotriva ince...
Demers de executare a lucrărilor de dinamitare sau a lucrărilor cu materiale explosive
Efectuarea demersului de executare a lucrărilor de dinamitare sau a lucrărilor cu materiale explosive
Desemnarea persoanelor juridice pentru efectuarea verificărilor metrologice ale mijloacelor de măsur...
Desemnarea persoanelor juridice pentru efectuarea verificărilor metrologice ale mijloacelor de măsurare utilizate în domeniile de interes public sau d...
Duplicat al actului notarial din fondul de arhivă notarială
Duplicat al actului notarial din fondul de arhivă notarială
Duplicatul licenței, atestatului, autorizației persoanei autorizate
Obținerea duplicatului licenței, atestatului, Obținerea autorizațieii persoanei autorizate
Efectuarea analizelor de arbitraj şi de control ale metalelor preţioase în orice formă şi în orice s...
Efectuarea analizelor de arbitraj şi de control ale metalelor preţioase în orice formă şi în orice stare şi ale articolelor din ele, precum şi ale res...
Efectuarea înscrisurilor pe acte
Efectuarea înscrisurilor pe acte
Eliberarea informaţiei sau documentelor cerute de birourile notariale în favoarea clientului
Eliberarea informaţiei sau documentelor cerute de birourile notariale în favoarea clientului
Emiterea concluziei pentru procesele-verbale de recepție la terminarea lucrărilor și recepția finală...
Serviciul pentru procedura de recepție (certificarea faptului că executantul şi-a îndeplinit obligaţiile în conformitate cu prevederile contractului ş...
Examinarea notificărilor și înregistrarea agenților economici care prestează activitate de reparare,...
Examinarea notificărilor și înregistrarea agenților economici care prestează activitate de reparare, montare, darea în folosință a mijloacelor de măsu...
Expertiza tehnică a proiectelor staţiilor de radiocomunicaţii la compartimentul radiotehnic
Realizarea procedurilor tehnice, legate de managementul tehnic al spectrului de frecvenţe radio şi asigurarea compatibilităţii electromagnetice a staţ...
Expertizarea amprentelor semnului de marcare de pe articolele din metale preţioase şi pietre preţioa...
Expertizarea amprentelor semnului de marcare de pe articolele din metale preţioase şi pietre preţioase
Expertizarea metalelor preţioase şi diagnosticarea pietrelor preţioase, evaluarea lor
Expertizarea metalelor preţioase şi diagnosticarea pietrelor preţioase, evaluarea lor
Extras din registrele de stat ce conțin date despre profesiile juridice coordonate sau supravegheate...
Obținerea extrasului din registrele de stat ce conțin date despre profesiile juridice coordonate sau supravegheate de minister
Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice și al întreprinzătorilor individuali
Extrasul din Registrul de stat conține date privind denumirea persoanei juridice, numele, prenumele persoanei fizice întreprinzător individual, forma ...
Extras din Registrul patrimoniului public
Obținerea extrasului din Registrul patrimoniului public
Extras privind înregistrarea de stat a actelor de stare civilă, eliberarea actelor de identitate și ...
Extras din registru – reprezintă reproducerea unei părți din resursele informaționale referitoare la cetățenia Republicii Moldova, eliberarea actelor ...
Extras și/sau fotocopii din registrul actelor notariale
Obținerea extrasului și/sau fotocopii din registrul actelor notariale
Formularul privind legislaţia aplicabilă în baza prevederilor acordurilor internaţionale
Eliberarea formularului persoanelor privind legislaţia aplicabilă în baza prevederilor acordurilor internaţionale. Persoanele asigurate care sunt deta...
Formularul privind stagiul de cotizare realizat pe teritoriul Republicii Moldova
Eliberarea formularului persoanelor care au activat legal pe teritoriul unuia dintre statele contractante. Persoanele care au activat legal pe teritor...
Furnizarea materialelor topogeodezice şi cartografice din Fondul Naţional de Date Geospaţiale
Furnizarea materialelor topogeodezice şi cartografice din Fondul Naţional de Date Geospaţiale
Informaţia privind achitarea/neachitarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat
Obţinerea informaţiei de către persoanele juridice privind achitarea/neachitarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat. Persoanele juridice – in...
Informația privind starea contului personal de asigurări sociale
Obţinerea informaţiei privind datele din contul personal al persoanei asigurate prin următoarele modalități: 1.extrasul din contul personal de asigură...
Informaţie privind beneficierea/nebeneficierea de prestaţii sociale în sistemul public de asigurări ...
Obţinerea informaţiei de către persoanele fizice și juridice privind beneficierea/nebeneficierea de prestaţii sociale în sistemul public de asigurări ...
Informație/certificat privind salariul mediu pe economie, nivelul inflației, minimul de existență et...
Încercări de certificare a echipamentelor la compatibilitatea electromagnetică, la securitate și la ...
Evaluarea conformitatii produselor cu cerintele standardelor nationale. Efectuarea calitativă a încercărilor de laborator a echipamentelor în conformi...
Înregistrarea documentaţiei de proiect pentru lucrările de construcţie-montare, extindere, reconstru...
Solicitarea menționată reprezintă o procedură prevăzută de prevederile Legii nr.116 din 18.05.2012 ,,privind securitatea industrială a obiectelor indu...
Înregistrarea în calitate de rezident al Portului Internațional Liber Giurgiulești
Înregistrarea în calitate de rezident al Portului Internațional Liber Giurgiulești
Înregistrarea mișcării animalelor
Înregistrarea mișcării animalelor
Înregistrarea obiectelor industriale periculoase în Registrul de stat al obiectelor industriale peri...
În conformitate cu prevederile art.5 alin.(2) al Legii nr.116 din 18.05.2012 privind securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase, obi...
Înregistrarea procesului-verbal de cercetare tehnică a cauzelor avariei
Cercetarea tehnică a cauzelor avariei se efectuează de către o comisie specială, formată şi condusă prin ordin de reprezentantul organului de control ...
Înregistrarea schimbării numelui și/sau a prenumelui
Numele de familie şi prenumele constituie atributele de baza prin care se identifică persoana concretă şi care se înscriu în mod obligatoriu în actele...
Înregistrarea semnelor nominale personale care se aplică pe articolele confecţionate din metale preţ...
Înregistrarea semnelor nominale personale care se aplică pe articolele confecţionate din metale preţioase şi pietre preţioase
Legalizarea autenticităţii semnăturii judecătorului şi a ştampilei instanţei judecătoreşti pe decizi...
Legalizarea autenticităţii semnăturii judecătorului şi a ştampilei instanţei judecătoreşti pe deciziile judiciare
Legalizarea autenticităţii semnăturii notarului şi a ştampilei acestuia pe actele persoanelor fizice...
Legalizarea autenticităţii semnăturii notarului şi a ştampilei acestuia pe actele persoanelor fizice şi juridice
Legitimație de expert judiciar, interpret şi/sau traducător
Obținerea legitimației de expert judiciar, interpret şi/sau traducător
Luarea si scoaterea din evidenta a străinilor care intră în Republica Moldova prin Transnistria
Luarea si scoaterea din evidenta a străinilor care intră în RM prin Transnistria
Măsurarea parametrilor tehnici de emisie ai staţiilor de radiocomunicaţi
Realizarea procedurilor tehnice, legate de managementul tehnic al spectrului de frecvenţe radio şi asigurarea compatibilităţii electromagnetice a staţ...
Notificare privind desfășurarea activităților agenților economici care acordă servicii din domeniul ...
Sistemul de apărare împotriva incendiilor reprezintă ansamblul de activităţi specifice juridice, organizatorice, economice, sociale, tehnico-ştiinţifi...
Notificare privind desfășurarea activităților de executare a lucrărilor de construcție, reconstrucți...
La inițierea activității de executare a lucrărilor de construcție, reconstrucție, consolidare, restaurare, reparație a construcțiilor, rețelelor tehni...
Notificare privind desfășurarea activităților de producere a materialelor și produselor pentru const...
La inițierea activității de producere a materialelor și produselor pentru construcții, agentul economic va notifica Agenția pentru Supraveghere Tehnic...
Notificare privind desfășurarea activităților de proiectare și/sau verificare a documentației de pro...
La inițierea activității de proiectare și/sau verificare a documentației de proiect a construcțiilor, a rețelelor tehnico-edilitare și a drumurilor, a...
Notificare privind punerea în funcțiune a spațiilor de producere, asamblare, depozitare și comercial...
Sistemul de apărare împotriva incendiilor reprezintă ansamblul de activităţi specifice juridice, organizatorice, economice, sociale, tehnico-ştiinţifi...
Notificarea introducerii în vedere omologării a mostrei de produs de uz fitosanitare sau feritilizan...
Notificarea introducerii în vedere omologării a mostrei de produs de uz fitosanitare sau feritilizant
Pașaport pentru animalul de companie
Obținerea pașaportului pentru animalul de companie
Probarea şi marcarea tuturor articolelor din metale preţioase fabricate pe teritoriul Republicii Mol...
Probarea şi marcarea tuturor articolelor din metale preţioase fabricate pe teritoriul Republicii Moldova şi/sau introduse în ţară pentru comercializar...
Proces-verbal de control în care se atestă lipsa sau existența abaterilor de la cerințele normelor ș...
Sistemul de apărare împotriva incendiilor reprezintă ansamblul de activităţi specifice juridice, organizatorice, economice, sociale, tehnico-ştiinţifi...
Raportarea de către beneficiarul subsolului despre mişcarea rezervelor și folosirea subsolului în sc...
Raportarea de către beneficiarul subsolului despre mişcarea rezervelor și folosirea subsolului în scopuri nelegate de extragerea substanţelor minerale...
Raportarea informației geologice Fondului de stat de informaţii privind subsolul
Raportarea informației geologice Fondului de stat de informaţii privind subsolul
Recepționarea comunicatelor despre producerea accidentelor tehnice la obiectele aflate la etapa de c...
Serviciul de recepționare a comunicatelor despre producerea accidentelor tehnice la obiectele aflate la etapa de construcție sau în exploatare stabile...
Stabilirea admisibilității prestării serviciului de spectacol pirotehnic și focuri de artificii
La inițierea activității de prestare a serviciilor de spectacole pirotehnice, agentul economic va obține procesul verbal de control emis de către orga...