Procurarea/închirierea unei locuințe

1.

Dobândirea unei locuințe prin cumpărare

În cazul în care ați decis să procurați o locuință personală, trebuie să urmați următorii pași obligatorii:
1.1.
Încheierea unui contract de vânzare-cumpărare în formă autentică
1.2.
Înregistrarea dreptului de proprietate. Înregistrarea curentă a dreptului de proprietate (cu excepția moștenirii și a dreptului UAT și a statului)

Veți dobândi dreptul de proprietate asupra imobilului doar după înregistrarea acestuia în Registrul bunurilor imobile.

în scopul înregistrării dreptului de proprietate asupra locuinței achiziționate, trebuie să vă adresați la serviciile cadastrale în cadrul ASP și să depuneți următoarele documente:

 • documentul ce confirmă transmiterea dreptului de proprietate;
 • bonul ce confirmă achitarea serviciilor;
 • actul de identitate al solicitantului;
 • actul de identitate al soțului/soției (după caz);
 • certificatul de înregistrare a căsătoriei (după caz);
 • actul de identitate al reprezentantului și actul ce confirmă împuternicirile reprezentantului (dacă cererea o depune altcineva decât persoana care solicită înscrierea dreptului său de proprietate);
 • planul geometric al bunului imobil (dacă acesta lipsește la OCT);
 • certificatul de înregistrare a actelor stare civilă privind schimbarea numelui/ prenumelui/ patronimicului (după caz);
 • contract matrimonial (după caz).

Taxa de stat pentru înregistrarea dreptului de proprietate care se calculează în funcție de prețul bunului supus înregistrării (ca multiplu de 0,06% din prețul bunului) și variază în funcție de numărul de zile în care este necesară înregistrarea.

După înscrierea dreptului de proprietate pe numele dumneavoastră, puteți să vă schimbați domiciliul/ reședința pe adresa locuinței noi.

1.3.
Contractul de investiții

Contractul de investiții este, de regulă, propus spre încheiere de către companiile de construcții în privința apartamentului care încă nu au fost finalizate.

Acesta NU reprezintă un contract de vânzare-cumpărare a acestui apartament, și nu deveniți proprietar al acestui apartament decât după darea în exploatare a imobilului respectiv.

Conform noilor prevederi ale Codului Civil din Republica Moldova (prevederi care au intrat în vigoare la 1.03.2019), trebuie să luați în considerare următoarele aspecte:

Contractul de vânzare-cumpărare a bunului imobil în construcție trebuie să prevadă:

 • numărul cadastral al bunului imobil în construcție;
 • numărul şi data eliberării şi expirării autorizației de construire în al cărei temei vânzătorul construiește sau asigură construirea obiectului contractului;
 • datele de identificare a proiectului de construcție;
 • natura dreptului pe care vânzătorul îl deține asupra terenului pe care se construiește (drept de proprietate sau de superficie), precum şi temeiul de dobândire a acestui drept. în cazul superficiei, se va prevedea termenul superficiei şi efectele stingerii dreptului de superficie prevăzute de lege şi, după caz, de actul de constituire a superficiei;
 • cota-parte din dreptul asupra terenului, construcției şi altor părți comune care se transmite cumpărătorului;
 • dacă există, descrierea drepturilor de folosință exclusivă acordate cumpărătorului asupra anumitor părți comune ale condominiului, conform actului de constituire a condominiului;
 • data asumată de dare în exploatare, determinată prin indicarea unei date calendaristice concrete;
 • prețul total şi, după caz, graficul de plată a ratelor;
 • dacă s-a convenit, faptul că cumpărătorul dobândește dreptul de proprietate doar după achitarea a 95% din preț (rezerva proprietății).

La contract se adaugă următoarele anexe:

 • copia de pe autorizația de construire;
 • copia de pe planul obiectului contractului, aprobat în modul stabilit.

înainte de încheierea contractului şi, la cererea cumpărătorului, oricând pe durata executării acestuia, vânzătorul este obligat să aducă la cunoștința cumpărătorului:

 • proiectul de construcție şi, la cererea cumpărătorului, să-i furnizeze, sub semnătura pe proprie răspundere a vânzătorului, copii ale proiectului de construcție sau anumite file solicitate de cumpărător;
 • actul de constituire a condominiului şi, dacă există, statutul asociației de proprietari în condominiu, precum şi regulamentul condominiului;
 • identitatea antreprenorului şi a altor furnizori;

etapa actuală de executare a construcției.

1.4.
Modalități de finanțare
2.

Dobândirea unei locuințe prin închiriere

Dacă ați optat pentru închirierea unei locuințe, contractul de închiriere se încheie în formă scrisă simplă (nu necesită autentificare de către un notar licențiat) și nu este supus înregistrării în Registrul bunurilor imobile de către persoana fizică care închiriază bunul imobil. Proprietarul imobilului are obligația de a înregistra contractul de închiriere la autoritățile fiscale pentru scopul îndeplinirii de către acesta a obligațiilor fiscale.

în cazul în care intenționați să încheiați contractul de închiriere pe o perioadă mai mare de 3 ani (36 luni), acesta trebuie să fie inclus în Registrul bunurilor imobile pentru a deveni opozabil față de terți.

3.

Dobândirea unei locuințe prin moștenire (succesiune)

Succesiunea constituie una din modalitățile de dobândire a dreptului de proprietate asupra patrimoniului unei persoane fizice decedate, de către una sau mai multe persoane fizice, juridice sau stat.

Pentru a dobândi dreptul de proprietate în calitate de moștenitor trebuie să acceptați succesiunea. Acceptarea succesiunii este un act juridic unilateral prin care moștenitorul își exprimă propria sa voință de a primi succesiunea, și respectiv de a deveni în viitor proprietarul bunului moștenit.

Succesiunea se consideră acceptată când moștenitorul depune la notarul de la locul deschiderii succesiunii o declarație de acceptare a succesiunii sau intră în posesiunea patrimoniului succesoral.

Locul deschiderii succesiunii, raza teritorială în care trebuie să vă adresați unui notar, de regulă, este ultimul domiciliu al celui care lasă succesiunea.

Termenul de acceptare a succesiunii este de șase luni de la data deschiderii ei.