Catalogul Serviciilor Publice

Locuință și servicii locale

Un set de servicii sau evenimente de viață legate de înregistrarea proprietății, închirierea și/sau darea în arendă a unei proprietăți, eliberarea permiselor pentru construcții, renovare și reconstrucție

Acord de desființare a obiectivelor amplasate în zona drumului public și/sau zonele de protecție ale...
Desființarea obiectivelor amplasate în zona drumului public și/sau în zonele de protecție ale acestuia se efectuează în baza autorizației de desființa...
Autorizarea instrumentelor muzicale la Introducerea şi scoaterea valorilor culturale
Eliberarea certificatului de autorizare a instrumentului muzical se face în baza cererii clientului, în cazul cînd instrumentul urmează a fi scos din ...
Autorizație de amplasare a obiectivelor amplasate în zona drumului public și/sau zonele de protecție...
Amplasarea obiectivelor care nu periclitează siguranţa circulaţiei în zona drumului public şi/sau în zonele de protecţie ale acestuia se efectuează cu...
Aviz pentru participare la licitațiile publice în domeniul executării lucrărilor de construcții
Obținerea avizului pentru participare la licitațiile publice în domeniul executării lucrărilor de construcții
Avizarea documentațiilor de proiect privind edificarea, intervenția sau restaurarea monumentelor de ...
Serviciul este prestat de către Ministerul Culturii, în baza deciziei Consiliului naţional pentru monumentele de for public (CNMFP).    Serv...
Avizarea documentațiilor de proiect privind intervențiile la imobilele cu statut de monument proteja...
Serviciul este prestat de Ministerul Culturii, în baza deciziei Consilului Național al Monumentelor Istorice (CNMI).  Serviciul respectiv co...
Certificat de atestare tehnico-profesională a specialiștilor cu activități în construcții
Atestarea tehnico-profesională a specialiştilor cu activităţi în construcţii constituie o componentă a sistemului calităţii în construcţii şi se efect...
Certificat privind înscrierile în Registrul bunurilor imobile
Certificatul despre înscrierile în Registrul bunurilor imobile este o informație privind înscrierile la zi ce se conțin în Registrul bunurilor imobile...
Certificat privind valoarea bunului imobil
Certificatul privind valoarea bunului imobil este o informaţie privind valoarea estimată a unui bun imobil (teren, clădire sau altă construcţie supusă...
Conferirea/modificarea adresei obiectelor adresabile
Conferirea/ modificarea adresei pentru o clădire sau încăpere izolată nou construite sau nou-formate în procedura formării bunurilor imobile. Adr...
Declarația din partea solicitantului privind demararea lucrărilor autorizate de construcție/desființ...
La demararea lucrărilor autorizate de construcție/desființare a obiectului, beneficiarul va depune o declarație (conform anexa nr.1) la Agenția pentru...
Efectuarea notărilor în Registrul bunurilor imobile
Notarea în Registrul bunurilor imobile a drepturilor de creanţă, faptelor juridice şi raporturilor juridice ce au legătură cu bunul imobil înregistrat...
Emiterea concluziei pentru procesele-verbale de recepție la terminarea lucrărilor și recepția finală...
Serviciul pentru procedura de recepție (certificarea faptului că executantul şi-a îndeplinit obligaţiile în conformitate cu prevederile contractului ş...
Extras din capitolul supliment al Registrului bunurilor imobile
Extrasul din capitolul supliment al Registrului bunurilor imobile este eliberat în scopul informării asupra cuantumului valorii estimate în scopul imp...
Extras din Registrul bunurilor imobile
Extrasul din Registrul bunurilor imobile este informaţia oficială care confirmă înscrisurile referitoare la bunul imobil, drepturile şi restricţiile î...
Informație despre bunurile ce aparțin unei persoane fizice/juridice din banca centrală de date, drep...
Cerinţe faţă de solicitanţi: Titularul dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile sau reprezentantul împuternicit al acestuia....
Informație despre bunurile ce aparțin unei persoane fizice/juridice din banca centrală de date, pent...
Cerinţe faţă de solicitanţi:Titularul dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile sau reprezentantul împuternicit al acestuia....
Informație despre bunurile ce aparțin unei persoane fizice/juridice din banca centrală de date, toat...
Cerinţe faţă de solicitanţi: Titularul dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile sau reprezentantul împuternicit al acestuia....
Informație din Planul național de adrese
Informaţia din Planul naţional de adrese conţine datele referitor la adresa conferită obiectelor informaţionale înregistrate în Registrul de stat al u...
Înregistrarea altor drepturi reale precum ipoteca, superficia, uzufructul, uzul, abitaţia, servitute...
Înregistrarea drepturilor reale limitate și altor drepturi supuse înregistrării (precum ipoteca, superficia, uzufructul, uzul, abitaţia, servitutea, d...
Înregistrarea curentă a dreptului de proprietate
Înregistrarea dreptului de proprietate asupra unui bun imobil înregistrat în Registrul bunurilor imobile, dobândit în rezultatul unei tranzacţii sau p...
Înregistrarea documentaţiei de proiect pentru lucrările de construcţie-montare, extindere, reconstru...
Solicitarea menționată reprezintă o procedură prevăzută de prevederile Legii nr.116 din 18.05.2012 ,,privind securitatea industrială a obiectelor indu...
Înregistrarea dreptului de proprietate asupra bunului imobil nou format
Înregistrarea dreptului de proprietate asupra unui bun imobil care a apărut în rezultatul desfăşurării procedurii de formare prin metoda comasării mai...
Înregistrarea primară selectivă a dreptului de proprietate
Prima înscriere efectuată în Registrul bunurilor imobile referitor la un bun imobil şi dreptul de proprietate asupra lui. Serviciul este solicitat de ...
Notificare privind desfășurarea activităților de executare a lucrărilor de construcție, reconstrucți...
La inițierea activității de executare a lucrărilor de construcție, reconstrucție, consolidare, restaurare, reparație a construcțiilor, rețelelor tehni...
Notificare privind desfășurarea activităților de proiectare și/sau verificare a documentației de pro...
La inițierea activității de proiectare și/sau verificare a documentației de proiect a construcțiilor, a rețelelor tehnico-edilitare și a drumurilor, a...
Plan cadastral al încăperii izolate
Plan cadastral încăperii izolate se furnizează pe suport de hârtie şi/sau în format electronic. Cerinţe faţă de solicitanţi: Planul cadastral al teren...
Plan cadastral al locului de parcare
Plan cadastral locului de parcare se furnizează pe suport de hârtie şi/sau în format electronic. Cerinţe faţă de solicitanţi: Planul cadastral al...
Plan cadastral al terenului cu/fără construcție
Plan cadastral al terenului cu/fără construcție se furnizează pe suport de hârtie şi/sau în format electronic. Cerinţe faţă de solicitanţi: Planul cad...
Plan cadastral pentru fiecare sector ulterior
Serviciul este acordat exclusiv, în cazul, dacă se solicită cu serviciul de eliberare a Planului cadastral pentru primul sector cadastral. Planul cada...
Plan cadastral pentru primul sector cadastral
Planul cadastral la nivel de sector cadastral este reprezentare grafică a teritoriului, care conţine date despre amplasament, număr cadastral, şi...
Prescripții tehnice pentru amplasarea obiectivelor în zona drumului public și/sau în zonele de prote...
Eliberarea prescripțiilor tehnice privind amplasarea obiectivului în zona drumului public național și/sau în zonele de protecție ale acestuia – docume...
Recepția lucrărilor cadastrale
Recepţiei sunt supuse toate lucrările cadastrale executate de întreprinderi de stat şi cele private. Recepţia lucrărilor cadastrale se efectuează de o...
Solicitare de participare în calitate de membru al comisiei de recepție a blocurilor locative ce dep...
Serviciul pentru procedura de recepție (certificarea faptului că executantul şi-a îndeplinit obligaţiile în conformitate cu prevederile contractului ş...
Titlul de autentificare a dreptului deţinătorului de teren
Titlul de autentificare a dreptului deţinătorului de teren, este documentul ce confirmă drepturile deţinătorilor de teren eliberat de autorităţile adm...