Catalogul Serviciilor Publice

Proprietate intelectuală

Un set de servicii sau evenimente de viață legate de proprietatea intelectuală (persoane fizice și juridice)

Atestarea mandatarilor autorizaţi sau evaluatorilor în domeniul proprietăţii intelectuale
Atestarea solicitanţilor de a obţine certificate de mandatar autorizat se efectuează de către Comisia de atestare şi disciplină a mandatarilor autoriz...
Cercetarea documentară pentru o cerere de brevet cu întocmirea și publicarea raportului de documenta...
Solicitantul poate cere, cu condiţia plăţii taxei stabilite, efectuarea unei cercetări documentare a stadiului tehnicii, ale cărei rezultate vor face ...
Cercetarea documentară pentru o cerere de brevet cu raport de documentare întocmit de o autoritate i...
Pentru determinarea stadiului tehnicii, AGEPI efectuează documentarea privind cererea de brevet pe baza revendicărilor, descrierii şi desenelor şi sta...
Depunerea cererii de brevet de invenție de scurtă durată/deschiderea fazei naționale a cererii inter...
Se recepționează cererea în 3 exemplare, se verifică dacă toate rubricile sunt completate corect, În cadrul examinării formale a cererii se verifică r...
Depunerea cererii de brevet de invenție/deschiderea fazei naționale a cererii internaționale, inclus...
Se recepționează cererea în 3 exemplare, se verifică dacă toate rubricile sunt completate corect. În cadrul examinării formale a cererii se verifică r...
Depunerea cererii divizionare, inclusiv examinarea formală și publicarea cererii
Divizarea poate fi solicitată la orice etapă a cererii şi se referă la repartizarea între cererile divizionare a produselor şi/sau serviciilor enumera...
Depunerea si examinarea cererii de limitare a brevetului
Cererea de limitare a brevetului se perfectează pe un formular-tip aprobat de AGEPI.
Depunerea și examinarea cererii de acordare a certificatului complementar de protecție
Cererea de acordare a certificatului complementar de protecţie se depune la AGEPI, pe un formular-tip aprobat de AGEPI, în termen de 6 luni de la data...
Depunerea și examinarea cererii de înregistrare a topografiei circuitului integrat
Se depune cererea, redactată pe un formular tip aprobat de AGEPI, prin care se solicită înregistrarea topografiei. Se examinează documentele enumerate...
Depunerea și examinarea cererii de prelungire a termenului de valabilitate a brevetului de invenție ...
Titularul de brevet poate prezenta la AGEPI o cerere de prelungire a termenului de valabilitate a brevetului de scurtă durată pentru o perioadă de cel...
Depunerea și examinarea contestației la avizul provizoriu de respingere a cererii de înregistrare a ...
Cererea de examinarea a contestației la avizul provizoriu se completează și se depune la AGEPI de către solicitant sau de reprezentantul acestuia...
Depunerea și examinarea contestației la avizul provizoriu de respingere a cererii de înregistrare a ...
Cererea de examinarea a contestației la avizul provizoriu se completează și se depune la AGEPI de către solicitant sau de reprezentantul acestuia...
Depunerea și examinarea formală a unei cereri de transformare a cererii de brevet european în proced...
O cerere de brevet european pentru care a fost achitată taxa de validare și care a fost respinsă, retrasă sau considerată retrasă, poate fi transforma...
Depunerea și examinarea respectării condițiilor de depunere a cererii de înregistrare a desenului/mo...
Cererea de înregistrare a desenului/modelului industrial se completează și se depune la AGEPI în 2 exemplare de către solicitant sau de reprezent...
Depunerea și examinarea unei cereri privind transformarea cererii
Transformarea cererii de brevet în cerere de brevet de scurtă durată sau vice versa se efectuează prin depunerea de către solicitant a cererii respect...
Depunerea și examinarea unei cereri privind transformarea înregistrării înternaționale în cerere naț...
Titularul unei înregistrări internaţionale, în care este desemnată Republica Moldova conform Protocolului referitor la Aranjament, poate solicita, con...
Depunerea unei opoziții
În termen de 3 luni de la data publicării cererii, orice persoană care are un interes legitim este în drept să formuleze o opoziţie la înregistrare. C...
Depunerea, examinarea respectării condiţiilor de depunere şi publicarea cererii de înregistrare a mă...
Cererea de înregistrare a unei mărci se completează și se depune la AGEPI în 2 exemplare de către solicitant sau de reprezentantul acestuia. În c...
Depunerea, examinarea respectării condițiilor de depunere și publicarea cererii de înregistrare a un...
Cererea de înregistrare a unei indicații geografice, a unei denumiri de origine sau a unei specialități tradiționale garantate se completează și se de...
Depunerea, examinarea și publicarea cererii de brevet pentru soi de plantă
Cererea, conform alin.(1) lit.a) art. 33 din Legea nr. 39/2008, se depune în 4 exemplare pe un formular-tip aprobat de AGEPI, care trebuie să fie comp...
Depunerea, examinarea și publicarea propunerii privind denumirea soiului de plantă
Divizarea cererii sau a înregistrării desenului/modelului industrial
Divizarea poate fi solicitată la orice etapă a cererii şi se referă la repartizarea între cererile divizionare a desenelor/modelelor industriale. Cere...
Divizarea cererii sau a înregistrării mărcii
Divizarea poate fi solicitată la orice etapă a cererii şi se referă la repartizarea între cererile divizionare a produselor şi/sau serviciilor enumera...
Eliberarea brevetului pentru un soi de plantă, inclusiv tipărirea fasciculului de brevet
În cazul în care nu au fost depuse contestaţii împotriva acordării brevetului sau contestaţiile depuse au fost respinse, AGEPI pregăteşte documentul d...
Eliberarea brevetului, inclusiv tipărirea fasciculului de brevet
Brevetul este eliberat de către AGEPI în temeiul hotărârii de acordare a brevetului, în termen de 1 lună după expirarea termenului de 6 luni de la dat...
Eliberarea certificatului complementar de protecţie
Certificatul complementar de protecţie se eliberează titularului în termen de 2 luni de la data expedierii hotărîrii de acordare a certificatului. În ...
Eliberarea certificatului privind validarea brevetului european
În conformitate cu art. 442 alin.(9) din Legea nr. 50/2008, AGEPI eliberează titularului, la solicitare şi cu condiţia achitării taxei stabilite, un c...
Eliberarea copiei echivalente a titlului de protecție, a copiei certificate de pe un document din do...
În cazul în care sînt mai mulţi titulari, brevetul se eliberează titularului desemnat în acordul încheiat între solicitanţi sau, în cazul în care nu a...
Eliberarea duplicatului adeverinței de înscriere/adeverinţei de modificare a titularului de drepturi...
Titularul unui obiect înregistrat în Registrul de Stat al obiectelor protejate de dreptul de autor şi drepturile conexe, care a pierdut sau deteriorat...
Eliberarea marcajelor de control pentru exemplare de opere și fonograme
Persoana înregistrată în Registrul de stat al titularilor marcajelor de control sau reprezentantul acesteia depune cererea de eliberare a marcajelor d...
Eliberarea titlului de protecție în cazul transmiterii drepturilor
La solicitare, cererea de brevet şi brevetul pot fi transmise sau pot constitui obiectul unor drepturi reale, conform art. 26 din Legea nr. 50/2008. T...
Eliberarea unui document oficial cu privire la obiectele de proprietate industrială, de tipul: dupli...
Titularului i se poate elibera, la cerere şi cu plata taxei stabilite conform Hotărârii Guvernului nr.774 din 13 august 1997 un duplicat al brevetului...
Eliberarea unui nou fascicul de brevet pentru soi de plantă
În cazul transmiterii de drepturi, spre exemplu, AGEPI eliberează un nou fascicul de brevet pentru soi de plantă persoanei îndreptăţite, cu condiţia p...
Examinarea cererii de brevet de invenție de scurtă durată
Examinarea condițiilor de acordare a brevetului de invenție de scurtă durată se efectuează în termen de 6 luni, după finisarea examinării preliminare ...
Examinarea cererii de introducere a unei modificări
Solicitarea introducerii modificărilor se efectuează prin depunerea unei cereri de introducere a modificărilor, pe un formular-tip, aprobat de AGEPI....
Examinarea cererii de înscriere a unui obiect al dreptului de autor sau al drepturilor conexe
În urma examinării cererii şi documentelor anexate la cerere, obiectul se înscrie în Registrul de Stat al obiectelor protejate de dreptul de autor şi ...
Examinarea cererii și înscrierea modificării în contractul înregistrat pentru un obiect al proprietă...
La solicitarea părţilor contractante, AGEPI înregistrează modificările rezultate din revizuirea clauzelor contractului de licenţă, gaj sau franchising...
Examinarea de fond a cererii de brevet de invenție, inclusiv cercetarea documentară
Examinarea de fond a cererii se efectuează în termen de 18 luni de la depunerea cererii de examinare de fond și achitarea taxei de examinare, cu exclu...
Examinarea de fond a cererii de înregistrare a desenului/modelului industrial
Examinarea de fond a cererii se efectuează în vederea respectării condiţiilor de protecţie a desenului modelului/industrial (și anume existența motive...
Examinarea de fond a cererii de înregistrare a indicației geografice, a denumirii de origine sau a s...
În cadrul examinării de fond a cererii, se examinează dacă nu sânt motive de refuz specificate la art.7 din Legea nr.66-XVI și examinarea opoziți...
Examinarea de fond a cererii de înregistrare a mărcii
Examinarea de fond a cererii se efectuează în vederea respectării condiţiilor de protecţie a mărcii (și anume existența motivelor absolute de refuz (p...
Examinarea și înregistrarea contractului de cesiune, gaj, licență sau franciză pentru un obiect al p...
Solicitarea înregistrării unui contract se efectuează prin depunerea unei cereri, care se completează, prin dactilografiere sau imprimare, pe un formu...
Examinarea și înregistrarea Regulamentului de utilizare a mărcii colective/de certificare și publica...
Regulamentul de utilizare a mărcii colective, în conformitate cu articolul 52 din Legea nr.38/2008 privind protecţia mărcilor, se prezintă la AGEPI od...
Imprimarea şi eliberarea textului actului juridic din Registrul de stat al actelor juridice al Repub...
Imprimarea şi eliberarea textului actului juridic din Registrul de stat al actelor juridice al Republicii Moldova
Înregistrarea indicației geografice, denumirii de origine sau specialității tradiționale garantate
În cazul în care, în urma examinării cererii se constată că sunt îndeplinite condiţiile pentru înregistrarea denumirii de origine, indicaţiei geografi...
Înregistrarea și eliberarea certificatului de înregistrare a desenului/modelului industrial
În cazul în care, în urma examinării cererii se constată că sunt îndeplinite condiţiile pentru înregistrarea desenului sau modelului industrial, precu...
Înregistrarea și eliberarea certificatului de înregistrare a mărcii
În cazul în care, în urma examinării cererii se constată că sunt îndeplinite condiţiile pentru înregistrarea mărcii, precum şi în cazul în care nu a f...
Înregistrarea și eliberarea certificatului de înregistrare a titularului marcajelor de control
În cadrul acestui serviciu se verifică respectarea condiţiilor pentru înregistrarea solicitantului în Registrul de Stat al titularilor marcajelor de c...
Înregistrarea unei topografii de circuit integrat
Hotărârea de înregistrare a unei topografii se înscrie în Registrul Naţional al Topografiilor Circuitelor Integrate. Data oficială a înregistrării top...
Înscrierea modificării titularului drepturilor patrimoniale (inclusiv înscrierea modificărilor în re...
Solicitantul sau reprezentantul acestuia depune o cerere de modificare a titularului drepturilor patrimoniale şi setul de documente care atestă transm...
Înscrierea și eliberarea adeverinței de înscriere privind un obiect al dreptului de autor sau al dre...
Solicitantul sau reprezentantul acestuia depune cererea de înscriere a unui obiect al dreptului de autor sau al drepturilor conexe şi actele necesare ...
Legalizarea autenticităţii semnăturii judecătorului şi a ştampilei instanţei judecătoreşti pe decizi...
Legalizarea consulara se aplica actelor care urmeaza sa fie prezentate pe teritoriul unui stat care nu este parte la Conventia de la Haga din 1961 si ...
Menţinerea în vigoare a brevetului de invenţie
În BD „Invenții” se verifică expirarea valabilității brevetelor la începutul fiecărei luni și brevetele la care se apropie data expirării valabilități...
Menţinerea în vigoare a brevetului de invenţie de scurtă durată
În BD „Invenții” se verifică expirarea valabilității brevetelor la începutul fiecărei luni și brevetele la care se apropie data expirării valabilități...
Menţinerea în vigoare a brevetului de invenţie de scurtă durată după prelungire
În BD „Invenții” se verifică expirarea valabilității brevetelor de invenție de scurtă durată la începutul fiecărei luni și brevetele la care se apropi...
Menținerea în vigoare a brevetului pentru soi de plantă
În cazul în care nu au fost depuse contestaţii împotriva acordării brevetului sau contestaţiile depuse au fost respinse, AGEPI pregăteşte documentul d...
Menţinerea în vigoare a Certificatului complementar de protecție
În BD „Invenții” se verifică expirarea valabilității certificatelor la începutul fiecărei luni și certificatele la care se apropie data expirării vala...
Modificarea datelor înscrise în Registrul național al mandatarilor autorizați în proprietatea intele...
Mandatarul autorizat este obligat să anunţe AGEPI orice modificare a datelor sale personale înscrise în Registrul naţional al mandatarilor autorizaţi ...
Organizarea medierii/arbitrajului
Cererea de mediere/arbitraj se completează şi se depune la AGEPI în scris de către solicitant/reclamant sau reprezentantul acestuia însoțite de actele...
Prelungirea termenului de procedură (pentru o acțiune într-o procedură în fața Agenției de Stat pent...
Termenele prescrise de Legea nr. 50/2008 sau de Regulamentul nr. 528, precum și Leagea nr. 39/2008 sau de Regulamentul nr. 295 pentru o acţiune într-o...
Publicarea desenului/modelului industrial
Cererea de înregistrare inclusă în Registrul cererilor de înregistrare a desenelor şi a modelelor industriale se publică în BOPI în cel mult 3 luni de...
Publicarea și eliberarea brevetului de invenție de scurtă durată prelungit
Hotărârea de prelungire a termenului de valabilitate a brevetului de invenţie de scurtă durată în formă iniţială sau modificată cu textul revendicăril...
Publicarea traducerii corectate a fasciculului de brevet european validat
Publicarea traducerii corectate a fascicolului de brevet european validat conform art. 443 alin.(3) din Legea nr. 50/2008 se efectuează în termen de 3...
Publicarea traducerii fasciculului de brevet european validat
Solicitarea de validare în Republica Moldova a cererii de brevet european şi a brevetului european eliberat pe baza unei astfel de cereri se publică d...
Publicarea traducerii fasciculului de brevet european validat, modificat în urma procedurii de opozi...
AGEPI publică traducerea în limba de stat a fasciculului de brevet european validat, modificat în urma procedurii de opoziţie sau limitare la OEB, dep...
Publicarea traducerii revendicărilor din cererea de brevet european în procedura de validare
În conformitate cu prevederile art. 441 alin.(3) din Legea nr. 50/2008, în scopul conferirii protecţiei provizorii unei cereri de brevet european publ...
Publicarea versiunii corectate a traducerii revendicărilor din cererea de brevet european în procedu...
Publicarea traducerii corectate a revendicărilor unei cereri de brevet european publicate sau a fasciculului de brevet european validat conform art. 4...
Radierea informației privind înregistrarea contractului
Radierea informaţiei privind înregistrarea contractului de licenţă, gaj şi franchising (în cazul contractelor al căror termen de valabilitate nu a exp...
Reatestarea evaluatorilor în domeniul proprietății intelectuale
Reatestarea evaluatorilor obiectelor de proprietate intelectuală se efectuează la expirarea certificatului de calificare a solicitantului, de către Co...
Recepționarea, verificarea, examinarea și transmiterea cererii conform procedurilor de înregistrare ...
Cererea de înregistrare internaţională se depune la AGEPI de solicitant sau de reprezentantul acestuia. În cadrul acestui serviciu se examinează, veri...
Recepționarea, verificarea, examinarea și transmiterea unei cereri internaționale conform prevederil...
Pentru înregistrarea cererilor internaţionale în vederea brevetării invenţiilor în alte state, în conformitate cu prevederile PCT, AGEPI acţionează în...
Rectificarea unei erori
Cererea de rectificare a unor erori se prezintă pe un formular-tip, aprobat de AGEPI....
Reînnoirea valabilității certificatului de înregistrare a desenului/modelului industrial
Cererea de reînnoire a înregistrării desenului/modelului industrial (în continuare – cerere) se completează și se depune la AGEPI într-un exemplar&nbs...
Reînnoirea valabilității certificatului de înregistrare a mărcii
Cererea de reînnoire a înregistrării mărcii (în continuare – cerere) se completează și se depune la AGEPI într-un exemplar de către titular ...
Repunerea în termenul omis
În cazul în care solicitantul nu a respectat un termen prescris pentru o procedură în faţa AGEPI în conformitate cu Legea nr. 50/2008 sau Regulamentul...
Restabilirea/repunerea în drepturi
Cererea de restabilire/repunere în drepturi se depune pe un formular-tip, întocmit şi aprobat de AGEPI, de către solicitant, titular sau orice altă pa...
Retragerea cererii de înregistrare/brevetare a obiectului de proprietate intelectuală, retragerea op...
Solicitantul are dreptul să retragă cererea de brevet oricând până la data adoptării unei hotărâri referitor la această cerere. În cazul în care exist...
Revendicarea priorității convenționale sau de expoziție într-o cerere de înregistrare/brevetare a ob...
În conformitate cu art. 39 şi 40 din Legea nr. 50/2008,o persoană care a depus, conform prevederilor legale, o cerere de brevet de invenţie, de model ...
Revendicarea priorității unei cereri depuse la Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, cor...
În conformitate cu art. 39 şi 40 din Legea nr. 50/2008, o persoană care a depus, conform prevederilor legale, o cerere de brevet de invenţie, de model...
Substituirea mărcii naționale cu o înregistrare internațională
Cererea de substituire a unei înregistrări naționale cu o înregistrare internațională se completează și se depune la AGEPI. După recepţionarea cererii...
Tipărirea și eliberarea unui nou fascicul al titlului de protecție
În cazul în care titularul renunţă la brevet, inventatorul/amelioratorul are dreptul preferenţial de a depune o cerere pentru obţinerea acestui brevet...