Catalogul Serviciilor Publice

Proprietate intelectuală

Un set de servicii sau evenimente de viață legate de proprietatea intelectuală (persoane fizice și juridice)

Atestarea mandatarilor autorizați în domeniul Proprietăţii Intelectuale
Atestarea solicitanţilor de a obţine certificate de mandatar autorizat se efectuează de către Comisia de atestare şi disciplină a mandatarilor autoriz...
Cercetarea documentară pentru o cerere de brevet cu întocmirea și publicarea raportului de documenta...
Solicitantul poate cere, cu condiţia plăţii taxei stabilite, efectuarea unei cercetări documentare a stadiului tehnicii, ale cărei rezultate vor face ...
Cercetarea documentară pentru o cerere de brevet cu raport de documentare întocmit de o autoritate i...
Pentru determinarea stadiului tehnicii, AGEPI efectuează documentarea privind cererea de brevet pe baza revendicărilor, descrierii şi desenelor şi sta...
Certificat de atestare tehnico-profesională a specialiștilor cu activități în construcții
Atestarea tehnico-profesională a specialiștilor cu activități în construcții
Depunerea cererii de brevet de invenție de scurtă durată/deschiderea fazei naționale a cererii inter...
Se recepționează cererea în 3 exemplare, se verifică dacă toate rubricile sunt completate corect, În cadrul examinării formale a cererii se verifică r...
Depunerea cererii de brevet de invenție/deschiderea fazei naționale a cererii internaționale, inclus...
Se recepționează cererea în 3 exemplare, se verifică dacă toate rubricile sunt completate corect, În cadrul examinării formale a cererii se verifică r...
Depunerea cererii divizionare, inclusiv examinarea formală și publicarea cererii (invenții)
Solicitantul poate depune o cerere divizionară prin divizarea oricărei cereri de brevet anterioare, aflate în procedura de examinare la AGEPI până la ...
Depunerea si examinarea cererii de limitare a brevetului
Cererea de limitare a brevetului se perfectează pe un formular-tip aprobat de AGEPI. În cazul în care în cererea de limitare lipsesc unele date p...
Depunerea și examinarea cererii de acordare a certificatului complementar de protecție
Cererea de acordare a certificatului complementar de protecţie se depune la AGEPI, pe un formular-tip aprobat de AGEPI, în termen de 6 luni de la data...
Depunerea și examinarea cererii de înregistrare a topografiei circuitului integrat
Se depune cererea, redactată pe un formular tip aprobat de AGEPI, prin care se solicită înregistrarea topografiei. Se examinează documentele enumerate...
Depunerea și examinarea cererii de prelungire a termenului de valabilitate a brevetului de invenție ...
Titularul de brevet poate prezenta la AGEPI o cerere de prelungire a termenului de valabilitate a brevetului de scurtă durată pentru o perioadă de cel...
Depunerea și examinarea contestației la avizul provizoriu de respingere a cererii de înregistrare a ...
Depunerea și examinarea contestației la avizul provizoriu de respingere a cererii de înregistrare a ...
Cererea de examinarea a contestației la avizul provizoriu se completează și se depune la AGEPI de către solicitant sau de reprezentantul acestuia...
Depunerea și examinarea formală a unei cereri de transformare a cererii de brevet european în proced...
O cerere de brevet european pentru care a fost achitată taxa de validare și care a fost respinsă, retrasă sau considerată retrasă, poate fi transforma...
Depunerea și examinarea respectării condițiilor de depunere a cererii de înregistrare a desenului/mo...
Cererea de înregistrare a desenului/modelului industrial se completează și se depune la AGEPI în 2 exemplare de către solicitant sau de reprezent...
Depunerea și examinarea unei cereri privind transformarea cererii
Transformarea cererii de brevet în cerere de brevet de scurtă durată sau vice versa se efectuează prin depunerea de către solicitant a cererii respect...
Depunerea unei contestații împotriva deciziei adoptate în cadrul examinării
Cererea de examinare a contestației se depune pe un formular-tip, întocmit şi aprobat de AGEPI, de către solicitant sau orice persoană interesată. În ...
Depunerea unei opoziții
Depunerea, examinarea respectării condiţiilor de depunere şi publicarea cererii de înregistrare a mă...
Cererea de înregistrare a unei mărci se completează și se depune la AGEPI în 2 exemplare de către solicitant sau de reprezentantul acestuia. În c...
Depunerea, examinarea respectării condițiilor de depunere și publicarea cererii de înregistrare a un...
Depunerea, examinarea și publicarea cererii de brevet pentru soi de plantă
Cererea, conform alin.(1) lit.a) art. 33 din Lege, se depune în 4 exemplare pe un formular-tip aprobat de AGEPI, care trebuie să fie completat clar şi...
Depunerea, examinarea și publicarea propunerii privind denumirea soiului de plantă
Dacă cererea îndeplineşte condiţiile prevăzute la alin.(1) art.43 din Legea nr. 39/2008, AGEPI efectuează examinarea de fond în termen de 6 luni de la...
Divizarea cererii sau a înregistrării desenului/modelului industrial
Divizarea poate fi solicitată la orice etapă a cererii şi se referă la repartizarea între cererile divizionare a desenelor/modelelor industriale. Cere...
Divizarea cererii sau a înregistrării mărcii
Divizarea poate fi solicitată la orice etapă a cererii şi se referă la repartizarea între cererile divizionare a produselor şi/sau serviciilor enumera...
Eliberarea brevetului pentru un soi de plantă, inclusiv tipărirea fasciculului de brevet
În cazul în care nu au fost depuse contestaţii împotriva acordării brevetului sau contestaţiile depuse au fost respinse, AGEPI pregăteşte documentul d...
Eliberarea brevetului, inclusiv tipărirea fasciculului de brevet
Brevetul este eliberat de către AGEPI în temeiul hotărîrii de acordare a brevetului, în termen de 1 lună după expirarea termenului de 6 luni de la dat...
Eliberarea certificatului complementar de protecţie
Certificatul complementar de protecţie se eliberează titularului în termen de 2 luni de la data expedierii hotărîrii de acordare a certificatului. În ...
Eliberarea certificatului privind validarea brevetului european
În conformitate cu art.442 alin.(9) din Lege, AGEPI eliberează titularului, la solicitare şi cu condiţia achitării taxei stabilite, un certificat priv...
Eliberarea copiei echivalente a titlului de protecție, a copiei certificate de pe un document din do...
În cazul în care sînt mai mulţi titulari, brevetul se eliberează titularului desemnat în acordul încheiat între solicitanţi sau, în cazul în care nu a...
Eliberarea duplicatului certificatului de înregistrare/adeverinței de modificare a titularului de dr...
Titularul unui obiect înregistrat în Registrul de Stat al obiectelor protejate de dreptul de autor şi drepturile conexe, care a pierdut sau deteriorat...
Eliberarea marcajelor de control pentru exemplare de opere sau fonograme
Persoana înregistrată în Registrul de stat al titularilor marcajelor de control sau reprezentantul acesteia, după obţinerea certificatului de înregist...
Eliberarea titlului de protecție în cazul transmiterii drepturilor
Eliberarea unui document oficial cu privire la obiectele de proprietate industrială, de tipul: dupli...
Titularului i se poate elibera, la cerere şi cu plata taxei stabilite conform Hotărîrii Guvernului nr.774 din 13 august 1997 un duplicat al brevetului...
Eliberarea unui nou fascicul de brevet pentru soi de plantă
În cazul transmiterii de drepturi, spre exemplu, AGEPI eliberează un nou fascicul de brevet pentru soi de plante persoanei îndreptăţite, cu condiţia p...
Examinarea cererii de brevet de invenție de scurtă durată
Examinarea condițiilor de acordare a brevetului de invenție de scurtă durată se efectuează în termen de 6 luni, după finisarea examinării preliminare ...
Examinarea cererii de introducere a unei modificări
Solicitarea introducerii modificărilor se efectuează prin depunerea unei cereri de introducere a modificărilor, pe un formular-tip, aprobat de AGEPI....
Examinarea cererii de înregistrare a unui obiect al dreptului de autor sau al drepturilor conexe.
Solicitantul sau reprezentantul acestuia depune la AGEPI cererea de înregistrare a unui obiect al dreptului de autor sau al drepturilor conexe şi docu...
Examinarea cererii și înscrierea modificării în contractul înregistrat pentru un obiect al proprietă...
La solicitarea părţilor contractante, AGEPI înregistrează modificările rezultate din revizuirea clauzelor contractului de licenţă, gaj sau franchising...
Examinarea de fond a cererii de brevet de invenție, inclusiv cercetarea documentară
Examinarea de fond a cererii se efectuează în termen de 18 luni de la depunerea cererii de examinare de fond și achitarea taxei de examinare, cu exclu...
Examinarea de fond a cererii de înregistrare a desenului/modelului industrial
Examinarea de fond a cererii se efectuează în vederea respectării condiţiilor de protecţie a desenului modelului/industrial și anume existența motivel...
Examinarea de fond a cererii de înregistrare a indicației geografice, a denumirii de origine sau a s...
Examinarea de fond a cererii de înregistrare a mărcii
Examinarea de fond a cererii se efectuează în vederea respectării condiţiilor de protecţie a mărcii (și anume existența motivelor absolute de refuz (p...
Examinarea și înregistrarea contractului de cesiune, gaj, licență sau franciză pentru un obiect al p...
Solicitarea înregistrării unui contract se efectuează prin depunerea unei cereri, care se completează, prin dactilografiere sau imprimare, pe un formu...
Examinarea și înregistrarea Regulamentului de utilizare a mărcii colective/de certificare și publica...
Regulamentul de utilizare a mărcii colective, în conformitate cu articolul 52 din Legea nr.38/2008 privind protecţia mărcilor, se prezintă la AGEPI od...
Înregistrarea indicației geografice, denumirii de origine sau specialității tradiționale garantate
Înregistrarea modificării titularului drepturilor patrimoniale (inclusiv înscrierea modificărilor în...
Solicitantul sau reprezentantul acestuia depune o cerere de modificare a titularului drepturilor patrimoniale şi setul de documente care atestă transm...
Înregistrarea și eliberarea certificatului de înregistrare a desenului/modelului industrial
După adoptarea hotărârii de înregistrare a desenului sau modelului industrial, în cazul în care nu a fost depusă nici o contestaţie împotriva înregist...
Înregistrarea și eliberarea certificatului de înregistrare a mărcii
În cazul în care, în urma examinării cererii se constată că sunt îndeplinite condiţiile pentru înregistrarea mărcii, precum şi în cazul în care nu a f...
Înregistrarea și eliberarea certificatului de înregistrare a titularului marcajelor de control
Cererea de înregistrare a titularului marcajelor de control se completează şi se depune la AGEPI de către solicitant sau reprezentantul acestuia. În c...
Înregistrarea și eliberarea certificatului de înregistrare privind un obiect al dreptului de autor s...
Solicitantul sau reprezentantul acestuia depune cererea de înregistrare a unui obiect al dreptului de autor sau al drepturilor conexe şi actele necesa...
Înregistrarea unei topografii de circuit integrat
Hotărârea de înregistrare a unei topografii se înscrie în Registrul Naţional al Topografiilor Circuitelor Integrate. Data oficială a înregistrării top...
Menţinerea în vigoare a brevetului de invenţie
În BD „Invenții” se verifică expirarea valabilității brevetelor la începutul fiecărei luni și brevetele la care se apropie data expirării valabilități...
Menţinerea în vigoare a brevetului de invenţie de scurtă durată
În BD „Invenții” se verifică expirarea valabilității brevetelor la începutul fiecărei luni și brevetele la care se apropie data expirării valabilități...
Menţinerea în vigoare a brevetului de invenţie de scurtă durată după prelungire
În BD „Invenții” se verifică expirarea valabilității brevetelor de invenție de scurtă durată la începutul fiecărei luni și brevetele la care se apropi...
Menținerea în vigoare a brevetului pentru soi de plantă
În cazul în care nu au fost depuse contestaţii împotriva acordării brevetului sau contestaţiile depuse au fost respinse, AGEPI pregăteşte documentul d...
Menţinerea în vigoare a Certificatului complementar de protecție
În BD „Invenții” se verifică expirarea valabilității brevetelor la începutul fiecărei luni și brevetele la care se apropie data expirării valabilități...
Modificarea datelor înscrise în Registrul național al mandatarilor autorizați în proprietatea intele...
Mandatarul autorizat este obligat să anunţe AGEPI orice modificare a datelor sale personale înscrise în Registrul naţional al mandatarilor autorizaţi ...
Organizarea medierii/arbitrajului
Prelungirea termenului de procedură (pentru o acțiune într-o procedură în fața Agenției de Stat pent...
Termenele prescrise de prezenta lege sau de Regulament pentru o acţiune într-o procedură în faţa AGEPI referitor la o cerere de brevet sau la un breve...
Publicarea desenului/modelului industrial
Cererea de înregistrare inclusă în Registrul cererilor de înregistrare a desenelor şi a modelelor industriale se publică în BOPI în cel mult 3 luni de...
Publicarea și eliberarea brevetului de invenție de scurtă durată prelungit
Hotărîrea de prelungire a termenului de valabilitate a brevetului de invenţie de scurtă durată în formă iniţială sau modificată cu textul revendicăril...
Publicarea traducerii corectate a fasciculului de brevet european validat
Publicarea traducerii corectate a fascicolului de brevet european validat conform art.443 alin.(3) din Lege se efectuează în termen de 3 luni de la de...
Publicarea traducerii fasciculului de brevet european validat
Solicitarea de validare în Republica Moldova a cererii de brevet european şi a brevetului european eliberat pe baza unei astfel de cereri se publică d...
Publicarea traducerii fasciculului de brevet european validat, modificat în urma procedurii de opozi...
AGEPI publică traducerea în limba de stat a fascicolului de brevet european validat, modificat în urma procedurii de opoziţie sau limitare la OEB, dep...
Publicarea traducerii revendicărilor din cererea de brevet european în procedura de validare
În conformitate cu prevederile art.441 alin.(3) din Lege, în scopul conferirii protecţiei provizorii unei cereri de brevet european publicate, AGEPI f...
Publicarea versiunii corectate a traducerii revendicărilor din cererea de brevet european în procedu...
Publicarea traducerii corectate a revendicărilor unei cereri de brevet european publicate sau a fascicolului de brevet european validat conform art.44...
Radierea informației privind înregistrarea contractului
Radierea informaţiei privind înregistrarea contractului de licenţă, gaj şi franchising (în cazul contractelor al căror termen de valabilitate nu a exp...
Reatestarea evaluatorilor în domeniul proprietății intelectuale
Recepționarea, verificarea, examinarea și transmiterea cererii conform procedurilor de înregistrare ...
Cererea de înregistrare internaţională se depune la AGEPI de solicitant sau de reprezentantul acestuia. În cadrul acestui serviciu se examinează, veri...
Recepționarea, verificarea, examinarea și transmiterea unei cereri internaționale conform prevederil...
Pentru înregistrarea cererilor internaţionale în vederea brevetării invenţiilor în alte state, în conformitate cu prevederile PCT, AGEPI acţionează în...
Rectificarea unei erori
Cererea de rectificare a unor erori se prezintă pe un formular-tip, aprobat de AGEPI....
Reînnoirea valabilității certificatului de înregistrare a desenului/modelului industrial
În cazul în care cererea îndeplineşte condiţiile legale, AGEPI adoptă decizia de reînnoire a înregistrării desenului/modelului industrial şi elibereaz...
Reînnoirea valabilității certificatului de înregistrare a mărcii
Cererea de reînnoire a înregistrării mărcii (în continuare – cerere) se completează și se depune la AGEPI într-un exemplar de către titular ...
Repunerea în termenul omis
În cazul în care solicitantul nu a respectat un termen prescris pentru o procedură în faţa AGEPI, el poate solicita repunerea în termenul omis şi cont...
Restabilirea/repunerea în drepturi
Cererea de restabilire/repunere în drepturi se depune pe un formular-tip, întocmit şi aprobat de AGEPI, de către solicitant, titular sau orice altă pa...
Retragerea cererii de înregistrare/brevetare a obiectului de proprietate intelectuală, retragerea op...
Solicitantul are dreptul să retragă cererea de brevet oricînd pînă la data adoptării unei hotărîri referitor la această cerere. În cazul în care exist...
Revendicarea priorității convenționale sau de expoziție într-o cerere de înregistrare/brevetare a ob...
O persoană care a depus, conform prevederilor legale, o cerere de brevet de invenţie, de model de utilitate, de certificat de utilitate sau de certifi...
Revendicarea priorității unei cereri depuse la Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, cor...
O persoană care a depus, conform prevederilor legale, o cerere de brevet de invenţie, de model de utilitate, de certificat de utilitate sau de certifi...
Substituirea mărcii naționale cu o înregistrare internațională
Cererea de substituire a unei înregistrări naționale cu o înregistrare internațională se completează și se depune la AGEPI. După recepţionarea cererii...
Tipărirea și eliberarea unui nou fascicul al titlului de protecție
În cazul în care titularul renunţă la brevet, inventatorul are dreptul preferenţial de a depune o cerere pentru obţinerea acestui brevet pe numele său...