Catalogul Serviciilor Publice

Autorizații/Certificate/Alte notificări

Autorizație de mediu privind gestionarea deșeurilor
Autorizația de mediu pentru gestionarea deșeurilor este un act permisiv emis de Agenția de Mediu, prin care se permite desfăşurarea activităţilor de g...
Aviz de mediu pentru coordonarea schemei de amplasare a imobilului, terenului și a rețelelor edilita...
 Aviz de mediu pentru coordonarea schemei de amplasare a imobilului, terenului și a rețelelor edilitare la elaborarea certificatului de urbanism ...
Acord de desființare a obiectivelor amplasate în zona drumului public și/sau zonele de protecție ale...
Desființarea obiectivelor amplasate în zona drumului public și/sau în zonele de protecție ale acestuia se efectuează în baza autorizației de desființa...
Acord de mediu (în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului)
Act permisiv eliberat în rezultatul examinării Documentației privind evaluarea impactului asupra mediului al activităților planificate, care stabileșt...
Acord pentru exportul de plante
Act ce acordă deținătorului permisiunea pentru a exporta obiecte ale regnului vegetal, părților și produselor acestora colectate din flora sălbatică, ...
Acord pentru folosința obiectelor regnului vegetal în scopuri culturale, educaționale, turistice, de...
Acord pentru folosința obiectelor regnului vegetal în scopuri culturale, educaționale, turistice, de ameliorare a sănătății, recreative, estetice și s...
Acord pentru folosința obiectelor regnului vegetal proprietate publică în scopuri științifice, cu sa...
Acord pentru folosința obiectelor regnului vegetal proprietate publică în scopuri științifice, cu sau fără extragerea obiectelor regnului vegetal și a...
Acord pentru importul animalelor și/sau plantelor sălbatice
Act ce acordă deținătorului permisiunea pentru a efectua activități de import cu specii de plante și animale sălbatice în stare vie....
Acordarea Autorizației de Agent Economic Autorizat
Statutul de AEO se acordă de către Serviciul Vamal prin eliberarea unei autorizaţii, după o consultare cu alte autorităţi competente, dacă este cazul,...
Acordarea autorizației de utilizare a procedurii simplificate de vămuire
Declararea mărfurilor în vederea plasării sub un regim vamal, se poate face prin derogare de la depunerea unei declarații vamale standard, pe baza une...
Acordarea statutului de exportator aprobat
Statutul de exportator aprobat se aplică în comerțul preferențial cu țările Uniunii Europene, țările CEFTA, Republica Turcia și Ucraina conform Conven...
Act permisiv care oferă posibilitatea persoanelor fizice și juridice să colecteze obiecte ale regnul...
Act permisiv care oferă posibilitatea persoanelor fizice și juridice să colecteze obiecte ale regnului vegetal (plantele spontane, inclusiv medicinale...
Actul de confirmare a perimetrului geologic pentru explorarea subsolului
Act permisiv, care confirmă dreptul titularului de folosință asupra sectorului de subsol atribuit pentru cercetare geologică....
Agrearea vehiculelor rutiere pentru transportarea mărfurilor sub sigiliul vamal
Procedura de agreare a vehiculelor rutiere reprezintă totalitatea acţiunilor întreprinse de către autoritatea competentă în scopul asigurării corespun...
Aprobarea programelor de pregătire pentru organizații
Aprobarea programelor de pregătire pentru organizațiile de pregătire aprobate (ATO - Organizație de pregătire aprobată, DTO - Organizație de pregătire...
Aprobarea programelor/procedurilor de securitate aeronautică
Serviciul presupune : examinarea și aprobarea de către AAC a programelor de securitate ale operatorilor aeroportuari, ale transportatorilor aerieni na...
Atestat de colecționar
Document, emis în condițiile legii de autoritatea competentă, prin care o persoană a dobîndit, în condiţiile legii, un atestat de colecţionar, elibera...
Atestat de mediator
Obținerea atestatului de mediator
Atribuirea statutului de instituție-gazdă a activității de voluntariat persoanelor juridice de drept...
Persoanele juridice înregistrate în Republica Moldova care desfășoară activități de voluntariat și doresc să asigure voluntarilor beneficiile garantat...
Autorizare generală de furnizare a serviciilor poștale
Autorizarea generală de furnizare a serviciilor poștale reprezintă regimul juridic care conferă persoanelor fizice și juridice, înregistrate în calita...
Autorizare sanitar-veterinară de funcţionare
Autorizaţie sanitară veterinară – este document oficial, emis de autoritatea sanitară veterinară competentă, care atestă respectarea cerinţelor sanita...
Autorizare sanitar-veterinară pentru mijloacele de transport
Autorizarea sanitar veterinară pentru mijloacele de transport este eliberată agenților economici care sunt înregistrați cu activității de întrepr...
Autorizarea accesului la transportarea internațională a mărfurilor sub acoperirea carnetelor T.I.R.
Autorizarea accesului la transportarea internaţională a mărfurilor sub acoperirea carnetelor T.I.R. reprezintă totalitatea acţiunilor întreprinse...
Autorizarea de funcționare a tirului de trageri
Autorizarea de funcționare a tirului de trageri - document, emis în condițiile legii de autoritatea competentă, prin care se atestă dreptul funcționăr...
Autorizarea generală de furnizare a rețelelor și/sau serviciilor de comunicaţii electronice
Autorizarea generală reprezintă regimul juridic care conferă persoanelor fizice și juridice înregistrate în Republica Moldova, în baza notificărilor d...
Autorizarea radiologică
Actul permisiv prin care persoanele juridice și fizice sunt autorizate să desfășoare activități nucleare și radiologice cu surse de radiație ionizantă...
Autorizarea transportului bunurilor periculoase
Bunuri periculoase (dangerous goods – DG) : articole sau substanţe care pot reprezenta un risc pentru sănătate, siguranţă, bunurile materiale sau medi...
Autorizarea: - instituțiilor medico-sanitare pentru desfășurarea activităților de prelevare și trans...
Serviciul dat poate fi solicitat de: Instituțiile medico-sanitare publice, ce doresc să desfășoare activități de prelevare, conservare și transplant d...
Autorizația pentru activitatea de administrator autorizat
Obținerea autorizației pentru activitatea de administrator autorizat
Autorizația pentru importul, exportul sau reexportul substanțelor care distrug stratul de ozon, al p...
Autorizația pentru importul, exportul sau reexportul substanțelor care distrug stratul de ozon, al produselor și al echipamentului care conțin asemene...
Autorizație de amplasare a obiectivelor amplasate în zona drumului public și/sau zonele de protecție...
Amplasarea obiectivelor care nu periclitează siguranţa circulaţiei în zona drumului public şi/sau în zonele de protecţie ale acestuia se efectuează cu...
Autorizație de desfășurare a activităților de instalare, operare, gestionare, mentenanță și/sau lich...
Procedura de autorizare precum și condițiile de desfăşurare a activităţilor de instalare, operare, gestionare, mentenanţă şi/sau lichidare a reţelelor...
Autorizație de exploatare a emițătoarelor radio
Autorizaţia de exploatare a emiţătoarelor radio este un document emis de către Autoritatea Aeronautică Civilă, care confirmă dreptul pentru exploatare...
Autorizaţie de import în regim preferenţial al unor tipuri de zahăr
Permisiunea de a desfăşura activităţi de import al zahărului şi produselor zaharoase originare din ţările care nu sunt membre ale Organizației Mondial...
Autorizație de utilizator final
Beneficiere de scutirea de accize a distilatelor obținute pe bază de vin
Autorizație individuală de export al mărfurilor strategice (cu dublă destinație)
Permisiune unică de transfer al mărfurilor strategice supuse controlului, care se află pe teritoriul vamal al Republicii Moldova, spre a fi amplasate ...
Autorizație individuală de import al mărfurilor strategice (cu dublă destinație)
Permisiune unică de a importa mărfuri strategice pe teritoriul vamal al Republicii Moldova. Solicitantul (sau reprezentantul său legal) depune o cerer...
Autorizație individuală de reexport al mărfurilor strategice (cu dublă destinație)
Permisiune unică de transfer al mărfurilor strategice, provenite din alte ţări, de pe teritoriul vamal al Republicii Moldova sau de export de pe terit...
Autorizație individuală de tranzit al mărfurilor strategice (cu dublă destinație)
Permisiune unică de transportare a mărfurilor strategice prin teritoriul Republicii Moldova Cerințe față de solicitantsă supravegheze ca mărfurile str...
Autorizație pentru activitatea particulară de pază.
Document emis în condițiile legii de autoritatea competentă, prin care atestă dreptul funcționării persoanelor juridice în domeniu de prestare servici...
Autorizaţie pentru executarea zborurilor internaționale aferente operațiunilor de transport aerian c...
Autorizația respectivă reprezintă un act permisiv, emis în condițiile legii de Autoritatea Aeronautică Civilă, prin care se atestă dreptul operatorulu...
Autorizaţie pentru executarea zborurilor internaţionale aferente operaţiunilor de transport aerian c...
Autorizația respectivă reprezintă un act permisiv, emis în condițiile legii de Autoritatea Aeronautică Civilă, prin care se atestă dreptul operatorulu...
Autorizaţie pentru exercitarea activității de interpret şi/sau traducător
Obținerea autorizației pentru exercitarea activității de interpret şi/sau traducător
Autorizație pentru exploatarea spațiilor de depozitare pentru antrepozitarea vamală
Act permisiv ce confirmă dreptul titularului de a întreprinde activități de administrare și gestionare a antrepozitului vamal și operațiuni cu mărfuri...
Autorizaţie pentru operaţiuni comerciale specializate
Document, emis în condițiile legii de Autoritatea Aeronautică Civilă, care atestă capacitatea și dreptul de a efectua operațiuni comerciale specializa...
Autorizație pentru pescuitul reproducătorilor
Autorizație pentru pescuitul reproducătorilor
Autorizație sanitară de funcționare a obiectivelor
Autorizarea sanitară de funcționare a obiectivelor este procedura prin care ANSP confirmă prin act permisiv corespunderea uneia sau mai multor activit...
Aviz de conformitate a proiectelor de lucru cu reglementările tehnice şi actele normative în vigoare...
Obținerea avizului de conformitate a proiectelor de lucru cu reglementările tehnice şi actele normative în vigoare
Aviz sanitar la proiect
Act prin care se confirmă corespunderea sau necorespunderea proiectului de construcţie/reconstrucţie legislației sanitare....
Aviz sanitar pentru echipamente, instalații și utilaj
Act prin care se confirmă că producerea, importul și desfacerea echipamentelor sunt conforme legislației sanitare....
Aviz sanitar pentru produse cu impact asupra sănătății
Act prin care se confirmă corespunderea sau necorespunderea serviciilor sau produselor conform legislației sanitare....
Avizarea construcţiilor, instalaţiilor şi echipamentelor în zonele supuse servituţii aeronautice
Servitute aeronautică – condiţii, restricţii naţionale şi/sau internaţionale în interesul siguranţei zborului. În zonele supuse servituţii aeronautic...
Avizarea proiectelor sistemelor de alarmare
Avizarea proiectelor sistemelor de alarmare Deținătorul autorizației pentru activitatea particulară de pază poate acorda serviciile de proiectare, ins...
Buletin de verificare metrologică
Verificare metrologică – modalitate de control metrologic legal, executat prin procedura de evaluare a conformității (alta decât examinarea de tip), c...
Calificarea auditorilor energetici
Calificarea și înregistrarea în Registrul electronic al auditorilor energetici. Persoanele fizice pot obține autorizația de auditor energetic pentru c...
Calificarea instalatorilor de cazane, furnale sau sobe pe bază de biomasă, de sisteme fotovoltaice ș...
Calificarea și înregistrarea instalatorilor de cazane, furnale sau sobe pe bază de biomasă, de sisteme fotovoltaice și termice solare, de sisteme geot...
Certificare sanitar-veterinara
Certificarea sanitar veterinară presupune efectuarea controlului veterinar, a investigațiilor de laborator şi a altor măsuri sanitare veterinare ...
Certificarea evaluatorilor bunurilor imobile
Certificarea evaluatorilor bunurilor imobile
Certificarea fitosanitara pentru export sau reexport
Obținerea certificatului fitosanitar pentru export sau reexport
Certificarea inginerilor cadastrali
Confirmă că deținătorul certificatului posedă cunoștințele și abilitățile necesare pentru desfășurarea activității în domeniul lucrărilor cadastrale d...
Certificarea specialiștilor în domeniul geodeziei, cartografiei, prospecțiunilor topografice și geoi...
Certificat eliberat de către Comisia de certificare a specialiștilor în domeniul geodeziei, cartografiei, prospecțiunilor topografice și geoinformatic...
Certificat al echipajului minim pentru siguranța navei
Documentul eliberat pentru fiecare navă în parte, prin care se stabilește numărul și funcțiile echipajului minim de siguranță a navei.  ...
Certificat al întreprinderii de deservire la sol
Act permisiv, emis în condițiile legii de autoritatea competentă, care atestă dreptul și capacitatea întreprinderii de deservire la sol pentru desfășu...
Certificat al întreprinderii de întreţinere tehnică
Act permisiv, emis în condițiile legii de autoritatea competentă, care atestă dreptul și capacitatea întreprinderii de întreținere de a întreprinde un...
Certificat al personalului aeronautic
Certificat al personalului aeronautic, este documentul oficial individual cu termen de valabilitate, emis de către Autoritatea Aeronautică Civilă prin...
Certificat al utilizatorului final
Document care garantează că mărfurile strategice exportate, reexportate sau importate vor fi utilizate conform destinaţiei stipulate în autorizaţia de...
Certificat de aprobare de model pentru mijloacele de măsurare (inclusiv pentru loturi mici și exempl...
Aprobarea de model a mijloacelor de măsurare utilizate în domeniile de interes public este una din modalitățile de exercitare a controlului metrologic...
Certificat de atestare tehnico-profesională a specialiştilor din construcţii
Atestarea tehnico-profesională a specialiştilor cu activităţi în construcţii constituie o componentă a sistemului calităţii în construcţii şi se efect...
Certificat de bună practică de fabricație a medicamentelor de uz veterinar
Certificat de bună practică de fabricație (GMP) – certificat care confirmă corespunderea producătorului Regulilor de bună practică de fabricație, elib...
Certificat de calificare a echipamentelor de pregătire sintetică pentru zbor (FSTD)
Echipament de pregătire sintetică pentru zbor (Flight Simulation Training Device – FSTD) – echipament de pregătire a piloţilor, care este: 1.în cazul...
Certificat de calitate a semințelor / buletinul de analiză a semințelor
Certificat de calitate a semințelor – se eliberează pentru comercializarea pe teritoriul republicii a semințelor de culturi agricole și presupune dete...
Certificat de calitate la exportul materialului de înmulțire și a celui săditor
Certificat de calitate la exportul materialului de înmulțire și al celui săditor – document tipizat ce confirmă autenticitatea și corespunderea materi...
Certificat de competență profesională în domeniul transporturilor rutiere și cel conex transporturil...
Certificatul de competenţă profesională se eliberează de către Agenţie în urma frecventării unor cursuri de calificare iniţială, în cadrul centrelor d...
Certificat de confirmare a statutului întreprinderilor mici și mijlocii
Certificat de confirmare a statutului întreprinderilor mici și mijlocii
Certificat de conformitate a calității fructelor și legumelor proaspete
În cadrul cerințelor de calitate și comercializare a fructelor și legumelor proaspete conceptul de calitate este determinat de aspectul comercial al p...
Certificat de desemnare a persoanelor juridice pentru efectuarea verificărilor metrologice ale mijlo...
Persoanele juridice care efectuează verificări metrologice ale mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal prin verificare metrologică...
Certificat de deținător de armă care face obiectul declarării pentru persoana juridică
Obținerea certificatului de deținător de armă care face obiectul declarării pentru persoana juridică
Certificat de furnizor de servicii de navigaţie aeriană
Certificatul de furnizor de servicii de navigaţie aeriană constituie un act permisiv, emis în condițiile legii de Autoritatea Aeronautică Civilă, care...
Certificat de înmatriculare a aeronavei
Certificatul de înmatriculare este documentul care se emite pentru fiecare aeronavă civilă în parte, prin care se certifică înscrierea acesteia în Reg...
Certificat de înregistrare a medicamentului de uz veterinar
Certificat de înregistrare a medicamentului de uz veterinar – document oficial, emis de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, în baza căruia...
Certificat de înregistrare a utilajului tehnologic în Registrul de Stat al utilajului tehnologic pri...
Se supun înregistrării oficiale utilajul tehnologic principal utilizat la practicarea următoarele genuri de activitate: a)    Fabr...
Certificat de înregistrare oficială în domeniul siguranței alimentelor
Obținerea certificatului de înregistrare oficială în domeniul siguranței alimentelor se efectuează la solicitarea operatorului din domeniul alimentar....
Certificat de naţionalitate a navei
Obținerea certificatului de naţionalitate a navei
Certificat de navigabilitate pentru aeronavă
Certificat de navigabilitate - act permisiv, emis în condițiile legii de autoritatea competentă, care confirmă în urma unei inspecții, revizii, repara...
Certificat de operator aerian
Certificatul de operator aerian este un act permisiv care atestă certificarea unui operator aerian în scopul de a efectua activităţi de transport aeri...
Certificat de operator de aerodrom/heliport
Act permisiv, emis în condițiile legii de autoritatea competentă, care atestă dreptul și capacitatea operatorului de aerodrom să desfășoare toate lucr...
Certificat de operator de aerodrom/heliport (eliberat conform Regulamentului privind cerinţele admin...
Act permisiv, emis de AAC în condițiile legii, care atestă dreptul unei persoane juridice de a opera un aerodrom deschis pentru uz public, inclusiv ec...
Certificat de rasă al mătcii de albine
Obținerea certificatului de rasă al mătcii de albine. Certificarea materialului genitor apicol (-certificate de rasă al mătcii de albine) destina...
Certificat de valoare biologică a materialului săditor
Certificat de valoare biologică – act care confirmă că, cel puțin pe segmentul verificat de către inspectori, originea soiului este cunoscută și că id...
Certificat de verificare a livrării
Document care certifică faptul că mărfurile strategice controlate, specificate în autorizație, au fost legal importate pe teritoriul vamal al țării im...
Certificat de zgomot
Certificatul de zgomot este un document emis de Autoritatea Aeronautică Civilă urmare a finalizării procesului certificării de zgomot a aeronavelor no...
Certificat internațional de import
Document care certifică faptul că importatorul dispune de autorizație de import al mărfurilor strategice și care urmează a fi prezentat instituțiilor ...
Certificat pentru centrele de medicină aeronautică
Autorizaţia instituţiei medicale este documentul care oferă instituţia medicale dreptul la examinarea şi evaluarea medicală a personalului aeronautic ...
Certificat pentru centrele de pregătire a personalului aeronautic
Organizaţia de pregătire aprobată (Approved training organization) - organizaţia aprobată de către un stat contractant conform cerinţelor p. 1.2.8.2 ş...
Certificat pentru materialul de înmulțire și cel săditor importat
Obținerea certificatului pentru materialul de înmulțire și cel săditor importat
Certificatul de acreditare al prestatorului de servicii sociale
Obținerea certificatului de acreditare al prestatorului de servicii sociale
Certificatul de înregistrare a agenților economici pentru producerea și/sau prelucrarea și/sau comer...
Se supun înregistrării pentru producerea și/sau prelucrarea și/sau comercializarea semințelor la practicarea următoarele genuri de activitate: a) Prod...
Clasificarea structurilor de primire turistică cu funcțiuni de cazare și de servire a mesei
Document emis în baza clasificării, care conține serie, număr, categorie de clasificare (pe stele), data eliberării, denumirea și adresa structurii cl...
Decizia privind emiterea informației tarifare obligatorii
Decizia privind emiterea informației tarifare obligatorii (în continuare ITO) reprezintă decizia emisă de Serviciul Vamal prealabil vămuirii mărfurilo...
Decizie pentru introducerea de specii alohtone, intervențiile asupra speciilor invazive, precum și r...
Decizie pentru introducerea de specii alohtone, intervențiile asupra speciilor invazive, precum și reintroducerea speciilor indigene
Duplicatul licenței, atestatului, autorizației persoanei autorizate
Obținerea duplicatului licenței, atestatului, autorizației persoanei autorizate
Elaborarea, verificarea, redactarea și aprobarea denumirilor persoanelor juridice
Serviciul este prestat persoanelor juridice care intenționează să înregistreze oficial o întreprindere, instituție, organizație  pentru a as...
Eliberarea autorizațiilor pentru desfășurarea activității în Portul Internațional Liber "Giurgiuleșt...
Rezidentul Portului Internațional, activează pe teritoriul Portului în temeiul autorizației corespunzătoare pentru desfășurarea activității în Portul ...
Eliberarea certificatelor de origine preferențială
Originea mărfurilor se confirmă prin dovada originii sub formă de: certificat de origine eliberat de autoritatea competentă a țării de export, sau dec...
Evaluarea corespunderii cerințelor în domeniul apărării împotriva incendiilor – pentru obținerea lic...
Se supune licențierii următorul gen de activitate: producerea, asamblarea, importul, exportul, reexportul, depozitarea, comercializarea articolelor pi...
Evaluarea și acreditarea instituțiilor medico-sanitare și farmaceutice
Evaluarea și acreditarea instituțiilor medico-sanitare și farmaceutice. Certificatul de acreditare permite solicitantului să practice activitatea de î...
Examinarea notificărilor și înregistrarea agenților economici care prestează activitate de reparare,...
Persoanele juridice care repară, montează şi pun în funcțiune mijloacele de măsurare supuse controlului metrologic legal, precum şi cele care efectuea...
Expertiza stării fitosanitare a loturilor de producere
Cercetarea sistematică a suprafețelor agricole prin observarea permanentă asupra dezvoltării organismelor dăunătoare....
Extras din registrele de stat ce conțin date despre profesiile juridice coordonate sau supravegheate...
Obținerea extrasului din registrele de stat ce conțin date despre profesiile juridice coordonate sau supravegheate de minister
Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice și al întreprinzătorilor individuali
Extras din Registrul de stat conține date privind denumirea  persoanei juridice, numele și prenumele persoanei fizice întreprinzător individ...
Înregistrarea activității de prelucrare și/sau fabricare a mărfurilor supuse accizelor
Înregistrarea/anularea statutului de plătitor de acciză;
Înregistrarea depozitului pentru păstrarea produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor
Pentru înregistrarea oficială a depozitului specializat se depune, prin SIAGEAP sau la sediul subdiviziunii teritoriale, o notificare conform, cu cel ...
Înregistrarea în calitate de rezident al Portului Internaţional Liber Giurgiuleşti
Rezident al Portului Internațional, poate fi orice persoană fizică sau juridică din Republica Moldova sau dintr-un alt stat, înregistrată în Republica...
Înregistrarea mișcării animalelor
Document oficial, eliberat de autoritatea competentă, care permite mișcarea și însoțește toate animalele în timpul mișcării acestora pe teritoriul Rep...
Înregistrarea operatorului din domeniul fitosanitar
În temeiul art. 4 și art. 24 ale Legii nr. 228/2010 cu privire la protecția plantelor și la carantina fitosanitară operatorii din domeniul fitosa...
Înregistrarea produselor biocide
Act administrativ prin care produsul biocid este înregistrat pentru plasare pe piaţă pe teritoriul Republicii Moldova de către Ministerul Sănătăţii, î...
Licenţă pentru desfășurarea activității de notar
Obținerea licenței pentru desfășurarea activității de notar
Notificare pentru activitatea de detectiv particular
Activitate particulară de detectiv este un gen de activitate care constă în acordarea serviciilor de investigare, desfăşurat de către persoane special...
Notificare pentru transportarea transfrontalieră a deșeurilor
Notificare pentru transportarea transfrontalieră a deșeurilor
Obținerea certificatului de calificare al auditorului
Obținerea certificatului de calificare al auditorului.
Perfecționarea profesională a unui utilizator profesionist de produse de uz fitosanitar din categori...
În contextul realizării obiectivului major de a promova Bunele Practici Agricole și Utilizărea Durabilă a Pesticidelor, Agenției Naționale pentru...
Permis de armă, valabil numai în exercițiul atribuțiilor de serviciu
Document, emis în condițiile legii de autoritatea competentă, prin care o persoană fizică dovedește dreptul de a purta și folosi arme letale sau arme ...
Permis de dezactivare a armei
Obținerea permisului de dezactivare a armei
Permis de exercitare pentru personalul care activează în domeniul nuclear și radiologic
Permis de exercitare pentru personalul care activează în domeniul nuclear și radiologic. Document eliberat în baza unei examinări şi evaluări a cunoşt...
Permis de procurare a armei de către persoane fizice
Document, emis în condițiile legii de autoritatea competentă, prin care se atestă dreptul titularului de a cumpăra armă cu destinație civilă....
Permis de procurare a armei de către persoane juridice
Document, emis în condițiile legii de autoritatea competentă, prin care se atestă dreptul titularului de a cumpăra și deține armă....
Permis de transport al armelor și munițiilor pentru persoană juridică
Document, emis în condițiile legii de autoritatea competentă, prin care se atestă dreptul titularului de a transporta arme și muniții dintr-un loc de ...
Permis de zbor
Permisul de zbor se emite pentru aeronave care nu îndeplinesc sau pentru care nu s-a demonstrat că îndeplinesc cerinţele de navigabilitate aplicabile,...
Permis tehnic pentru utilizarea staţiilor de radiocomunicaţii
Permisul tehnic reprezintă actul ce atestă dreptul de utilizare, cu respectarea anumitor parametri tehnici, a uneia sau mai multor staţii de radiocomu...
Permisiune pentru obţinerea şi depozitarea materialelor explozive
Obținerea permisiunei pentru obţinerea şi depozitarea materialelor explozive
Prescripții tehnice pentru amplasarea obiectivelor în zona drumului public și/sau în zonele de prote...
Eliberarea prescripțiilor tehnice privind amplasarea obiectivului în zona drumului public național și/sau în zonele de protecție ale acestuia – docume...
Vizarea/prelungirea, o dată la 3 ani, a permisului de armă, valabil numai în exercițiul atribuțiilor...
Vizarea/prelungirea, o dată la 3 ani, a permisului de armă, valabil numai în exercițiul atribuțiilor de serviciu...