Catalogul Serviciilor Publice

Autorizații/Certificate/Alte notificări

Acord de mediu (în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului)
Act permisiv eliberat în rezultatul examinării Documentației privind evaluarea impactului asupra mediului al activităților planificate, care stabileșt...
Acord pentru exportul de animale sălbatice
Act ce acordă deținătorului permisiunea pentru a exporta obiecte ale regnului animal, părților și produselor acestora colectate din fauna sălbatică, î...
Acord pentru exportul plantelor sălbatice
Obținerea acordului pentru exportul plantelor sălbatice
Acord pentru importul animalelor și/sau plantelor sălbatice
Obținerea acordului pentru importul de animale sălbatice şi/sau de plante
Acordarea Autorizației de Agent Economic Autorizat
Orice agent economic care este rezident în sensul art.5 pct.5) din Codul fiscal şi întruneşte condiţiile prevăzute la art.1953 alin.(1) din Codul Vama...
Acordarea Autorizației pentru utilizarea procedurii simplificate
Autorizaţia pentru utilizarea procedurii simplificate se eliberează la solicitarea agentului economic , prin depunerea unei cereri la ghişeul unic. Ce...
Acordarea statutului de titular al procedurii simplificate de vămuire
Acordarea statutului de titular al procedurilor simplificate are ca scop facilitarea traficului internaţional de mărfuri conform principiului selectiv...
Acreditarea organismelor de evaluare a conformității
Acreditarea constituie un mijloc excelent de furnizare a încrederii, care permite autorităților, economiei țării și societății în gener...
Atestarea laboratoarelor de încercări
Atestarea este emiterea unei declaraţii, bazate pe o decizie luată în urma analizei rezultatelor evaluării Laboratorului de Încercări (LÎ), care stipu...
Autorizare de desfăşurare a activităţilor de instalare, operare, gestionare, mentenanţă şi/sau lichi...
Autorizare de desfăşurare a activităţilor de instalare, operare, gestionare, mentenanţă şi/sau lichidare a reţelelor de comunicaţii electronice la fro...
Autorizare generală de furnizare a serviciilor poștale
Autorizarea generală de furnizare a serviciilor poștale reprezintă regimul juridic care conferă persoanelor fizice și juridice, înregistrate în calita...
Autorizare sanitar-veterinară de funcţionare
Autorizația sanitar-veterinară de funcționare permite solicitantului să opereze exploataţiile de animale, fermele de carantină, cele cu animale de vîn...
Autorizare sanitar-veterinară pentru mijloacele de transport
Document oficial, emis de autoritatea sanitar-veterinară competentă (ANSA), care atestă respectarea cerințelor sanitar-veterinare în mijloacele de tra...
Autorizarea amplasării obiectivelor în zonele drumului public și/sau în zonele de protecție ale aces...
Autorizarea amplasării obiectivelor în zonele drumului public și/sau în zonele de protecție ale acestuia
Autorizarea generală de furnizare a rețelelor și/sau serviciilor de comunicaţii electronice
Autorizarea generală reprezintă regimul juridic care conferă persoanelor fizice și juridice înregistrate în Republica Moldova, în baza notificărilor d...
Autorizarea operatorilor aerieni
Autorizarea operatorilor aeriani este procedura care atestă autorizarea unui operator aerian de a efectua activităţi de operațiuni comerciale speciali...
Autorizarea radiologică
Actul permisiv prin care persoanele juridice și fizice sunt autorizate să desfășoare activități nucleare și radiologice cu surse de radiație ionizantă...
Autorizarea radiologică parțială
Document ce permite desfășurarea activităților nucleare și radiologice numai pentru fazele pentru care a fost eliberată, cu respectarea limitelor și a...
Autorizaţia pentru prestarea serviciilor de difuzare a producţiei editoriale, a casetelor video şi a...
Obținerea autorizaţiei pentru prestarea serviciilor de difuzare a producţiei editoriale, a casetelor video şi audio cu caracter erotic, cât şi pentru ...
Autorizaţie a staţiilor de radiocomunicaţii ale navelor maritime şi fluviale
Serviciul respectiv include realizarea procedurilor tehnice, legate de managementul tehnic al spectrului de frecvenţe radio şi asigurarea compatibilit...
Autorizație de activitate pentru utilizarea obiectivelor și încăperilor destinate activităților lega...
Obținerea autorizației de activitate pentru utilizarea obiectivelor și încăperilor destinate activităților legate de circulația substanțelor stupefian...
Autorizaţie de emisie a poluanţilor în atmosferă de la surse fixe
Obținerea autorizaţiei de emisie a poluanţilor în atmosferă de la surse fixe
Autorizaţie de import/export al substanţelor stupefiante, psihotrope şi al precursorilor
Obținerea autorizaţiei de import/export al substanţelor stupefiante, psihotrope şi al precursorilor
Autorizaţie de instalare şi de exploatare a emiţătoarelor radio
Autorizaţia de instalare şi de exploatare a emiţătoarelor radio este documentul ce confirmă dreptul de instalare şi exploatare a emiţătoarelor radio p...
Autorizaţie de mediu pentru folosinţa specială a apei
Obținerea autorizaţiei de mediu pentru folosinţa specială a apei
Autorizaţie de mediu privind gestionarea deşeurilor
Obținerea autorizaţiei de mediu privind gestionarea deşeurilor
Autorizație de transport rutier de mărfuri în trafic internațional
Obținerea autorizaţiei de transport rutier de mărfuri în trafic internațional
Autorizație multilaterală CEMT cu carnet de drum (anuală sau pe termen scurt)
Obținerea autorizațiilor multilaterale CEMT cu carnet de drum (anuală sau pe termen scurt)
Autorizație pentru activitatea de cântărire a vehiculelor rutiere, în vederea eliberării certificatu...
Obținerea autorizației pentru activitatea de cântărire a vehiculelor rutiere, în vederea eliberării certificatului internațional de cântărire a vehicu...
Autorizaţie pentru activitatea de inspecţie tehnică periodică a vehiculelor rutiere
Obținerea autorizației pentru activitatea de inspecţie tehnică periodică a vehiculelor rutiere
Autorizație pentru activitatea particulară de pază
Obținerea autorizației pentru activitatea particulară de pază
Autorizaţie pentru colectarea obiectelor regnului vegetal (plantelor spontane, inclusiv medicinale n...
Obținerea autorizației pentru colectarea obiectelor regnului vegetal (plantelor spontane, inclusiv medicinale naturale)
Autorizaţie pentru dobîndirea animalelor care nu constituie obiecte ale vînatului şi pescuitului (me...
Obținerea autorizației pentru dobândirea animalelor care nu constituie obiecte ale vînatului şi pescuitului (melci, broaşte, şopîrle, şerpi)
Autorizație pentru efectuarea testărilor clinice pentru medicamente
Obținerea autorizației pentru efectuarea testărilor clinice pentru medicamente
Autorizaţie pentru exercitarea activității de interpret şi/sau traducător
Obținerea autorizației pentru exercitarea activității de interpret şi/sau traducător
Autorizaţie pentru fabricare a medicamentelor
Obținerea autorizaţiei de fabricare a medicamentelor
Autorizație pentru importul medicamentelor înregistrate și/sau neînregistrate, cu scopul înregistrăr...
Obținerea autorizaţiei pentru importul medicamentelor înregistrate și/sau neînregistrate, cu scopul înregistrării
Autorizaţie pentru importul, exportul sau reexportul substanţelor care distrug stratul de ozon, al p...
Obținerea autorizației pentru importul, exportul sau reexportul substanţelor care distrug stratul de ozon, al produselor şi al echipamentului care con...
Autorizaţie pentru pescuitul în scopuri ştiinţifice
Obținerea autorizației pentru pescuitul în scopuri ştiinţifice
Autorizație pentru servicii ocazionale neliberalizate de transport pasageri
Obținerea autorizației pentru servicii ocazionale neliberalizate de transport pasageri
Autorizaţie pentru tăieri în fondul forestier şi în vegetaţia forestieră din afara fondului forestie...
Obținerea autorizației pentru tăieri în fondul forestier şi în vegetaţia forestieră din afara fondului forestier
Autorizaţie pentru zboruri neregulate
Autorizaţia zborurilor neregulate efectuate de către operatorii aeriene naţionali este documentul care atestă dreptul deţinătorului de a efectua un an...
Autorizaţie pentru zboruri regulate (pentru operatori aerieni naţionali şi din străinătate)
Autorizaţiei de exploatare a rutelor aeriene pentru operatorii aerieni naţionali este documentul care atestă dreptul deţinătorului de a efectua servic...
Autorizație sanitară de funcționare a obiectivelor
Autorizarea sanitară de funcționare a obiectivelor este procedura prin care ANSP confirmă prin act permisiv corespunderea uneia sau mai multor activit...
Autorizație specială de transport cu autovehicule a căror masă totală, sarcină masică pe osie sau al...
Obținerea autorizaţiei speciale de transport cu autovehicule a căror masă totală, sarcină masică pe osie sau ale căror dimensiuni depășesc limitele ad...
Autorizații de transport rutier de persoane prin servicii regulate
Obținerea autorizației de transport rutier de persoane prin servicii regulate
Aviz al expertizei ecologice de stat
Obținerea avizului expertizei ecologice de stat
Aviz de atestare a impedimentului justificator de neexecutare a obligației contractuale
Obținerea Avizului de atestare a impedimentului justificator de neexecutare a obligației contractuale 
Aviz de conformitate a proiectelor de lucru cu reglementările tehnice şi actele normative în vigoare...
Obținerea avizului de conformitate a proiectelor de lucru cu reglementările tehnice şi actele normative în vigoare
Aviz pentru participare la licitațiile publice în domeniul executării lucrărilor de construcții
Obținerea avizului pentru participare la licitațiile publice în domeniul executării lucrărilor de construcții
Aviz sanitar pentru activităţi, proiecte de documente, produse, servicii, construcţii, instalaţii, e...
Obținerea avizului sanitar pentru activităţi, proiecte de documente, produse, servicii, construcţii, instalaţii, echipamente şi tehnologii cu impact a...
Avizarea asignării frecvenţei radio, servicii de selectare, de calcul al compatibilității electromag...
1. Recepționarea și procesarea cererii 2. Examinarea echipamentului și efectuarea expertizei 3. Acordarea avizului care include rezultatul selectări...
Avizarea sanitară asupra menţiunilor de sănătate
Examinarea și avizarea sanitară asupra menţiunilor de sănătate înscrise pe produsele alimentare care identifică importanţa acestuia pentru un mod de v...
Avizarea şi înregistrarea preţurilor de producător la medicamente
Avizarea şi înregistrarea preţurilor de producător la medicamente
Calificarea auditorilor energetici
Calificarea auditorilor energetici
Carnet ATA pentru admitere temporara a marfurilor
Obținerea carnetului ATA pentru admitere temporara a marfurilor
Certificare sanitar-veterinara
Obținerea certificatului sanitar-veterinara
Certificarea evaluatorilor bunurilor imobile
Certificarea evaluatorilor bunurilor imobile
Certificarea fitosanitara pentru export sau reexport
Obținerea certificatului fitosanitar pentru export sau reexport
Certificarea inginerilor cadastrali
Certificarea inginerilor cadastrali
Certificarea inginerilor în domeniul geodeziei, cartografiei, prospecțiunilor topografice și geoinfo...
Certificarea inginerilor în domeniul geodeziei, cartografiei, prospecțiunilor topografice și geoinformaticii
Certificarea produselor de comunicații electronice
Stabilirea conformităţii produselor cu cerinţele esenţiale ale reglementărilor tehnice aplicabile şi/sau cu cerinţele standardelor naţionale; asigurar...
Certificat acustic (de zgomot)
Obținerea certificatului acustic (de zgomot)
Certificat al întreprinderii de deservire la sol
Certificatul întreprinderii de deservire la sol este documentul eliberat de către AAC, care confirmă corespunderea deţinătorului normelor stabilite pe...
Certificat al întreprinderii de întreţinere tehnică
Act permisiv, emis în condițiile legii de autoritatea competentă, care atestă dreptul și capacitatea întreprinderii de întreținere de a întreprinde un...
Certificat al personalului aeronautic
Certificat al personalului aeronautic, este documentul oficial individual cu termen de valabilitate, emis de către Autoritatea Aeronautică Civilă prin...
Certificat CEMT pentru condițiile controlului tehnic al autovehiculelor și remorcilor
Obținerea certificatului CEMT pentru condițiile controlului tehnic al autovehiculelor și remorcilor
Certificat CEMT pentru condițiile controlului tehnic al autovehiculelor şi remorcilor sau de corespu...
Obținerea certificatului CEMT pentru condițiile controlului tehnic al autovehiculelor şi remorcilor sau de corespundere a remorcii/semiremorcii cu cer...
Certificat de agreare pentru vehiculele care transportă substanţe periculoase
Obținerea certificatului de agreare pentru vehiculele care transportă substanţe periculoase
Certificat de aprobare de model a mijloacelor de măsurare (inclusiv pentru loturi mici și exemplare ...
Document care certifică, că aprobarea de model a fost acordată.
Certificat de atribuire a cotei de pescuit comercial
Obținerea certificatului de atribuire a cotei de pescuit comercial
Certificat de bună practică de fabricație (GMP) a medicamentelor de uz veterinar
Obținerea certificatului de bună practică de fabricaţie pentru fabricarea produselor farmaceutice de uz veterinar
Certificat de calificare a mijloacelor sintetice de antrenament
Certificat de calitate a semințelor/buletinul de analiză a semințelor pentru uz intern
Obținerea certificatului de calitate a semințelor/buletinul de analiză a semințelor pentru uz intern
Certificat de furnizor de servicii de navigaţie aeriană
Certificatul de furnizor de servicii de navigaţie aeriană constituie un instrument al controlului de stat în partea ce ţine de siguranţa zborurilor. Î...
Certificat de inofensivitate pentru produsele alimentare, inclusiv cele ambalate
Obținerea certificatului de inofensivitate pentru produsele alimentare, inclusiv cele ambalate
Certificat de inspecție a calității cerealelor
Obținerea certificatului de inspecție a calității cerealelor
Certificat de înmatriculare a aeronavei
Certificatul de înmatriculare este documentul care se emite pentru fiecare aeronavă civilă în parte, prin care se certifică înscrierea acesteia în Reg...
Certificat de înregistrare a colecțiilor de plante și animale din flora și fauna sălbatică
Obținerea certificatului de înregistrare a colecțiilor de plante și animale din flora și fauna sălbatică...
Certificat de înregistrare al produsului farmaceutic de uz veterinar
Obținerea certificatului de înregistrare al produsului farmaceutic de uz veterinar
Certificat de navigabilitate pentru aeronavă
Certificat de navigabilitate - document care confirmă că, în urma unei inspecţii, revizii, reparaţii, modificări sau instalări, aeronava sau părţile e...
Certificat de operator aerian
Certificatul de operator aerian este un document care atestă certificarea unui operator aerian de a efectua activităţi de transport aerian comercial....
Certificat de operator de aerodrom/heliport (eliberat conform Regulamentului privind procedurile adm...
Act permisiv, emis în condițiile legii de autoritatea competentă, care atestă dreptul și capacitatea operatorului de aerodrom să desfășoare toate lucr...
Certificat de origine nepreferențiala a marfurilor
Obținerea certificatului de origine nepreferențiala a marfurilor
Certificat de securitate în domeniul nuclear și radiologic
Permisiunea care atestă corespunderea instalației (utilajului) ce are surse de radiații ionizante, a mijlocului de transport al surselor radioactive, ...
Certificat de valoare biologica
Obținerea certificatului de valoare biologica
Certificat pentru centrele de medicină aeronautică
Autorizaţia instituţiei medicale este documentul care oferă instituţia medicale dreptul la examinarea şi evaluarea medicală a personalului aeronautic ...
Certificat pentru centrele de pregătire a personalului aeronautic
Organizaţia de pregătire aprobată (Approved training organization) - organizaţia aprobată de către un stat contractant conform cerinţelor p. 1.2.8.2 ş...
Certificat privind înregistrarea în calitate de plătitor la bugetul asigurărilor sociale de stat pen...
Eliberarea certificatului privind înregistrarea în calitate de plătitor la bugetul asigurărilor sociale de stat unităţilor, care nu cad sub incidenţa ...
Certificat social-juridic tematic
Obținerea certificatului social-juridic tematic
Certificatul de acreditare al prestatorului de servicii sociale
Obținerea certificatului de acreditare al prestatorului de servicii sociale
Controlul de stat al calității medicamentului
Controlul de stat al calităţii medicamentelor fabricate în Republica Moldova şi a medicamentelor de import este efectuat în cadrul Laboratorului pentr...
Coordonarea schemelor de amplasare afişajului electoral pe mijloacele de transport
Inspectoratul Național de Securitate Publică în temeiul Legii nr.1227/1997, cu privire la publicitate, Hotărîrii Comisiei Electoral Centrale nr.3328 d...
Eliberarea certificatelor de origine
Originea mărfurilor se confirmă prin dovada originii sub formă de: certificat de origine eliberat de autoritatea competentă a țării de export, sau dec...
Eliberarea certificatului privind lipsa sau existența datoriilor la bugetul de stat, compartimentul ...
Oferirea informţiilor privind lipsa sau existenţa datoriilor la bugetul de stat a plătitorilor vamali....
Evaluarea și acreditarea instituțiilor medico-sanitare și farmaceutice
Evaluarea și acreditarea instituțiilor medico-sanitare și farmaceutice
Înregistrarea agenţilor economici, care practică activităţi cu metale preţioase şi pietre preţioase,...
Înregistrarea agenţilor economici, care practică activităţi cu metale preţioase şi pietre preţioase, precum şi a caselor de amanet
Înregistrarea de stat a lucrărilor de cercetare geologică a subsolului
Înregistrarea de stat a lucrărilor de cercetare geologică a subsolului
Înregistrarea depozitului pentru păstrarea produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor
Înregistrarea depozitului pentru păstrarea produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor
Înregistrarea dispozitivelor medicale în Registrul oficial
Înregistrarea dispozitivelor medicale în Registrul oficial
Înregistrarea produselor alimentare noi
Efectuarea expertizei de evaluare a corespunderii produsului alimentar nou prevederilor din Regulamentul sanitar privind produsele alimentare noi, apr...
Înregistrarea produselor biodistructive
Înregistrarea produselor biodistructive
Înregistrarea suplimentelor alimentare
Înregistrarea suplimentelor alimentare
Licenţă pentru activitatea cu metale preţioase şi pietre preţioase; funcţionarea caselor de amanet
Obținerea licenței pentru activitatea cu metale preţioase şi pietre preţioase; funcţionarea caselor de amanet
Licenţă pentru exercitarea activității de executor judecătoresc
Obținerea licenței pentru exercitarea activității de executor judecătoresc
Notificare pentru activitatea de detectiv particular
Confirmarea faptului privind întrunirea condiţiilor legale pentru desfășuararea activității de detectiv particular...
Notificare privind comercializarea alcoolului etilic
Notificare privind comercializarea alcoolului etilic
Notificare privind desfășurarea activităților de expertiză în domeniul securității industriale
Notificare privind desfășurarea activităților de întreprinzător în domeniul securității industriale ...
Notificarea este prevăzută de Legea nr.116 din 18.05.2012 ,,privind securitatea industrială a obiectelor industrial periculoase*” (Legea nr.116/2012) ...
Notificare privind importul semințelor neînregistrate în Catalogul soiurilor de plante
Notificarea importulului semințelor neînregistrate în Catalogul soiurilor de plante
Notificare privind importul, exportul sau tranzitul produselor supuse supravegherii și controlului s...
Notificare privind importul, exportul sau tranzitul produselor supuse supravegherii și controlului sanitar-veterinar, fitosanitar și de siguranță a al...
Notificare privind importul/producerea produselor de uz fitosanitar și fertilizanților
Notificare privind importul/producerea produselor de uz fitosanitar și fertilizanților
Notificarea privind activitatea de autogară
Notificarea privind activitatea de autogară
Notificarea privind activitatea de autoservice
Notificarea privind activitatea de autoservice
Notificarea privind introducerea pe piață a dispozitivelor medicale
Notificarea privind introducerea pe piață a dispozitivelor medicale
Permis de exercitare pentru personalul care activează în domeniul nuclear și radiologic
Obținerea permisului de exercitare pentru personalul care activează în domeniul nuclear și radiologic
Permis de zbor
Permis de Zbor – document emis pentru o aeronavă care nu este eligibilă de a obţine un Certificat de Navigabilitate, dar capabilă să zboare în siguran...
Permis tehnic pentru utilizarea staţiilor de radiocomunicaţii
Eliberarea permisului tehnic pentru utilizarea staţiilor de radiocomunicaţii
Permis/certificat CITES (Convenția privind comerțul internațional cu specii de faună și floră sălbat...
Obținerea permisului/certificatului CITES
Permisiune pentru obţinerea şi depozitarea materialelor explosive
Obținerea permisiunei pentru obţinerea şi depozitarea materialelor explosive
Prezentarea informațiilor individuale și generalizate din situațiile financiare
Prezentarea informațiilor individuale și generalizate din situațiile financiare