Catalogul Serviciilor Publice

Autorizații/Certificate/Alte notificări

Aviz de mediu la eliberarea autorizației de schimbare a destinației construcțiilor și amenajărilor
 Aviz de mediu la eliberarea autorizației de schimbare a destinației construcțiilor și amenajărilor
Aviz de mediu pentru coordonarea schemei de amplasare a imobilului, terenului și a rețelelor edilita...
 Aviz de mediu pentru coordonarea schemei de amplasare a imobilului, terenului și a rețelelor edilitare la elaborarea certificatului de urbanism ...
Acord de mediu (în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului)
Act permisiv eliberat în rezultatul examinării Documentației privind evaluarea impactului asupra mediului al activităților planificate, care stabileșt...
Acord pentru exportul animalelor sălbatice
Act ce acordă deținătorului permisiunea pentru a exporta obiecte ale regnului animal, părților și produselor acestora colectate din fauna sălbatică, î...
Acord pentru folosința obiectelor regnului vegetal în scopuri culturale, educaționale, turistice, de...
Acord pentru folosința obiectelor regnului vegetal în scopuri culturale, educaționale, turistice, de ameliorare a sănătății, recreative, estetice și s...
Acordarea Autorizației pentru utilizarea procedurii simplificate
Autorizaţia pentru utilizarea procedurii simplificate se eliberează la solicitarea agentului economic , prin depunerea unei cereri la ghişeul unic. Ce...
Acordarea statutului de titular al procedurii simplificate de vămuire
Acordarea statutului de titular al procedurilor simplificate are ca scop facilitarea traficului internaţional de mărfuri conform principiului selectiv...
Acreditarea organismelor de evaluare a conformității
Acreditarea constituie un mijloc excelent de furnizare a încrederii, care permite autorităților, economiei țării și societății în gener...
Act ce acordă deținătorului permisiunea pentru a exporta obiecte ale regnului vegetal, părților și p...
Act ce acordă deținătorului permisiunea pentru a exporta obiecte ale regnului vegetal, părților și produselor acestora colectate din flora sălbatică, ...
Act de confirmare a perimetrului minier pentru extragerea substanțelor minerale utile, a apelor subt...
Obținerea actului de confirmare confirmare a perimetrului minier pentru extragerea substanțelor minerale utile, a apelor subterane sau pentru construc...
Act permisiv care oferă posibilitatea persoanelor fizice și juridice să colecteze obiecte ale regnul...
Act permisiv care oferă posibilitatea persoanelor fizice și juridice să colecteze obiecte ale regnului vegetal (plantele spontane, inclusiv medicinale...
Agrearea vehiculelor rutiere pentru transportarea mărfurilor sub sigiliul vamal
Orice agent economic care este rezident în sensul art.5 pct.5) din Codul fiscal, practică activitatea de transport internațional de mărfuri, în confor...
Aprobarea proiectelor sistemelor de alarmare
Aprobarea proiectelor sistemelor de alarmare
Atestarea laboratoarelor de încercări
Atestarea - confirmarea competenței Laboratorului de încercări de prima parte, la cerințele stabilite la nivel național, conform documentelor. Atest...
Atestat de colecționar
Obținerea atestatului de colecționar
Atribuirea statutului de instituție-gazdă a activității de voluntariat persoanelor juridice de drept...
Persoanele juridice înregistrate în Republica Moldova care desfășoară activități de voluntariat și doresc să asigure voluntarilor beneficiile garantat...
Autorizare generală de furnizare a serviciilor poștale
Autorizarea generală de furnizare a serviciilor poștale reprezintă regimul juridic care conferă persoanelor fizice și juridice, înregistrate în calita...
Autorizare sanitar-veterinară de funcţionare
Autorizația sanitar-veterinară de funcționare permite solicitantului să opereze exploataţiile de animale, fermele de carantină, cele cu animale de vîn...
Autorizare sanitar-veterinară pentru mijloacele de transport
Document oficial, emis de autoritatea sanitar-veterinară competentă (ANSA), care atestă respectarea cerințelor sanitar-veterinare în mijloacele de tra...
Autorizarea accesului la sistemul TIR
Orice agent economic care este rezident în sensul art.5 pct.5) din Codul fiscal, practică activitatea de transport internațional de mărfuri și întrune...
Autorizarea evaluatorilor energetici
Autorizarea evaluatorilor energetici
Autorizarea generală de furnizare a rețelelor și/sau serviciilor de comunicaţii electronice
Autorizarea generală reprezintă regimul juridic care conferă persoanelor fizice și juridice înregistrate în Republica Moldova, în baza notificărilor d...
Autorizarea operatorilor aerieni
Autorizarea operatorilor aeriani este procedura care atestă autorizarea unui operator aerian de a efectua activităţi de operațiuni comerciale speciali...
Autorizarea radiologică
Actul permisiv prin care persoanele juridice și fizice sunt autorizate să desfășoare activități nucleare și radiologice cu surse de radiație ionizantă...
Autorizarea transportului bunurilor periculoase la bordul aeronavei
Autorizația individuală de import al mărfurilor strategice (cu dublă destinație)
Permisiune unică de a importa mărfuri strategice pe teritoriul vamal al Republicii Moldova. Solicitantul (sau reprezentantul său legal) depune o cerer...
Autorizația individuală de reexport al mărfurilor strategice (cu dublă destinație)
Permisiune unică de transfer al mărfurilor strategice, provenite din alte ţări, de pe teritoriul vamal al Republicii Moldova sau de export de pe terit...
Autorizaţie a staţiilor de radiocomunicaţii ale navelor maritime şi fluviale
Serviciul respectiv include realizarea procedurilor tehnice, legate de managementul tehnic al spectrului de frecvenţe radio şi asigurarea compatibilit...
Autorizație de desfășurare a activităților de instalare, operare, gestionare, mentenanță și/sau lich...
Procedura de autorizare precum și condițiile de desfăşurare a activităţilor de instalare, operare, gestionare, mentenanţă şi/sau lichidare a reţelelor...
Autorizaţie de import în regim preferenţial al unor tipuri de zahăr
Permisiunea de a desfăşura activităţi de import al zahărului şi produselor zaharoase originare din ţările care nu sunt membre ale Organizației Mondial...
Autorizaţie de instalare şi de exploatare a emiţătoarelor radio
Autorizaţia de instalare şi de exploatare a emiţătoarelor radio este documentul ce confirmă dreptul de instalare şi exploatare a emiţătoarelor radio p...
Autorizație individuală de export al mărfurilor strategice (cu dublă destinație)
Permisiune unică de transfer al mărfurilor strategice supuse controlului, care se află pe teritoriul vamal al Republicii Moldova, spre a fi amplasate ...
Autorizație individuală de tranzit al mărfurilor strategice (cu dublă destinație)
Permisiune unică de transportare a mărfurilor strategice prin teritoriul Republicii Moldova Cerințe față de solicitantsă supravegheze ca mărfurile s...
Autorizație pentru activitatea particulară de pază.
Obținerea autorizației pentru activitatea particulară de pază, pote fi solicitată atât la ghișeul instituției cât și online....
Autorizaţie pentru exercitarea activității de interpret şi/sau traducător
Obținerea autorizației pentru exercitarea activității de interpret şi/sau traducător
Autorizație pentru folosința specială a animalelor sau a plantelor incluse în Cartea Roșie a Republi...
Autorizație pentru folosința specială a animalelor sau a plantelor incluse în Cartea Roșie a Republicii Moldova în scopuri științifice, de selecție, i...
Autorizație pentru pescuitul în scopuri științifice
Autorizație pentru pescuitul în scopuri științifice 
Autorizație pentru pescuitul reproducătorilor
Autorizație pentru pescuitul reproducătorilor
Autorizaţie pentru zboruri neregulate
Autorizaţia zborurilor neregulate efectuate de către operatorii aeriene naţionali este documentul care atestă dreptul deţinătorului de a efectua un an...
Autorizaţie pentru zboruri regulate (pentru operatori aerieni naţionali şi din străinătate)
Autorizaţiei de exploatare a rutelor aeriene pentru operatorii aerieni naţionali este documentul care atestă dreptul deţinătorului de a efectua servic...
Autorizație sanitară de funcționare a obiectivelor
Autorizarea sanitară de funcționare a obiectivelor este procedura prin care ANSP confirmă prin act permisiv corespunderea uneia sau mai multor activit...
Aviz de conformitate a proiectelor de lucru cu reglementările tehnice şi actele normative în vigoare...
Obținerea avizului de conformitate a proiectelor de lucru cu reglementările tehnice şi actele normative în vigoare
Aviz de coordonare a Programului de realizare a evaluării impactului asupra mediului al activității ...
Aviz de coordonare a Programului de realizare a evaluării impactului asupra mediului al activității planificate...
Aviz de mediu la coordonarea actului de selectare a terenului la schimbarea destinației terenului
Aviz de mediu la coordonarea actului de selectare a terenului la schimbarea destinației terenului
Aviz pentru crearea și exploatarea dispeceratului de pază centralizat
Aviz pentru crearea și exploatarea dispeceratului de pază centralizat.
Aviz pentru participare la licitațiile publice în domeniul executării lucrărilor de construcții
Obținerea avizului pentru participare la licitațiile publice în domeniul executării lucrărilor de construcții
Aviz sanitar pentru activităţi, proiecte de documente, produse, servicii, construcţii, instalaţii, e...
Obținerea avizului sanitar pentru activităţi, proiecte de documente, produse, servicii, construcţii, instalaţii, echipamente şi tehnologii cu impact a...
Avizarea asignării frecvenţei radio, servicii de selectare, de calcul al compatibilității electromag...
1. Recepționarea și procesarea cererii 2. Examinarea echipamentului și efectuarea expertizei 3. Acordarea avizului care include rezultatul selectări...
Avizarea pentru prestarea servciilor de proiectare, montare și deservire tehnică a sistmelor de alar...
Avizarea pentru prestarea servciilor de proiectare, montare și deservire tehnică a sistmelor de alarmare
Avizarea sanitară asupra menţiunilor de sănătate
Examinarea și avizarea sanitară asupra menţiunilor de sănătate înscrise pe produsele alimentare care identifică importanţa acestuia pentru un mod de v...
Bon de expertiză sanitar-veterinară
Obținerea bonului de expertiză sanitar-veterinară
Calificarea auditorilor energetici
Calificarea și înregistrarea în Registrul electronic al auditorilor energetici. Persoanele fizice pot obține autorizația de auditor energetic pentru c...
Calificarea instalatorilor de cazane, furnale sau sobe pe bază de biomasă, de sisteme fotovoltaice ș...
Calificarea instalatorilor de cazane, furnale sau sobe pe bază de biomasă, de sisteme fotovoltaice și termice solare, de sisteme geotermale de mică ad...
Certificare sanitar-veterinara
Obținerea certificatului sanitar-veterinar
Certificarea evaluatorilor bunurilor imobile
Certificarea evaluatorilor bunurilor imobile
Certificarea fitosanitara pentru export sau reexport
Obținerea certificatului fitosanitar pentru export sau reexport
Certificarea inginerilor cadastrali
Confirmă că deținătorul certificatului posedă cunoștințele și abilitățile necesare pentru desfășurarea activității în domeniul lucrărilor cadastrale d...
Certificarea produselor de comunicații electronice
Stabilirea conformităţii produselor cu cerinţele esenţiale ale reglementărilor tehnice aplicabile şi/sau cu cerinţele standardelor naţionale; asigurar...
Certificarea specialiștilor în domeniul geodeziei, cartografiei, prospecțiunilor topografice și geoi...
Certificat eliberat de către Comisia de certificare a specialiștilor în domeniul geodeziei, cartografiei, prospecțiunilor topografice și geoinformatic...
Certificat acustic (de zgomot)
Obținerea certificatului acustic (de zgomot)
Certificat al întreprinderii de deservire la sol
Certificatul întreprinderii de deservire la sol este documentul eliberat de către AAC, care confirmă corespunderea deţinătorului normelor stabilite pe...
Certificat al întreprinderii de întreţinere tehnică
Act permisiv, emis în condițiile legii de autoritatea competentă, care atestă dreptul și capacitatea întreprinderii de întreținere de a întreprinde un...
Certificat al utilizatorului final
Document care garantează că mărfurile strategice exportate, reexportate sau importate vor fi utilizate conform destinaţiei stipulate în autorizaţia de...
Certificat CEMT pentru condițiile controlului tehnic al autovehiculelor și remorcilor
Obținerea certificatului CEMT pentru condițiile controlului tehnic al autovehiculelor și remorcilor
Certificat CEMT pentru condițiile controlului tehnic al autovehiculelor şi remorcilor sau de corespu...
Obținerea certificatului CEMT pentru condițiile controlului tehnic al autovehiculelor şi remorcilor sau de corespundere a remorcii/semiremorcii cu cer...
Certificat de agreare pentru vehiculele care transportă substanţe periculoase
Obținerea certificatului de agreare pentru vehiculele care transportă substanţe periculoase
Certificat de bună practică de fabricație (GMP) a medicamentelor de uz veterinar
Obținerea certificatului de bună practică de fabricaţie pentru fabricarea produselor farmaceutice de uz veterinar
Certificat de calificare a mijloacelor sintetice de antrenament
Certificat de calitate a semințelor/buletinul de analiză a semințelor pentru uz intern
Obținerea certificatului de calitate a semințelor/buletinul de analiză a semințelor pentru uz intern
Certificat de confirmare a statutului întreprinderilor mici și mijlocii
Certificat de confirmare a statutului întreprinderilor mici și mijlocii
Certificat de conformitate a calității fructelor și legumelor proaspete
ln cadrut cerin[elor de calitate gi comercializare a fructelor gi legumetor proaspete conceptul de calitate este determinat de aspecful comercial al p...
Certificat de furnizor de servicii de navigaţie aeriană
Certificatul de furnizor de servicii de navigaţie aeriană constituie un instrument al controlului de stat în partea ce ţine de siguranţa zborurilor. Î...
Certificat de inofensivitate pentru produsele alimentare, inclusiv cele ambalate
Obținerea certificatului de inofensivitate pentru produsele alimentare, inclusiv cele ambalate
Certificat de inspecție a calității cerealelor și a derivatelor cerealelor
Obținerea certificatului de inspecție a calității cerealelor.
Certificat de înmatriculare a aeronavei
Certificatul de înmatriculare este documentul care se emite pentru fiecare aeronavă civilă în parte, prin care se certifică înscrierea acesteia în Reg...
Certificat de înregistrare al produsului farmaceutic de uz veterinar
Obținerea certificatului de înregistrare al produsului farmaceutic de uz veterinar
Certificat de înregistrare oficială în domeniul siguranței alimentelor
Obținerea certificatului de înregistrare oficială în domeniul siguranței alimentelor se efectuează la solicitarea operatorului din domeniul alimentar....
Certificat de navigabilitate pentru aeronavă
Certificat de navigabilitate - document care confirmă că, în urma unei inspecţii, revizii, reparaţii, modificări sau instalări, aeronava sau părţile e...
Certificat de operator aerian
Certificatul de operator aerian este un document care atestă certificarea unui operator aerian de a efectua activităţi de transport aerian comercial....
Certificat de operator de aerodrom/aeroport (eliberat conform Regulamentului privind procedurile adm...
Act permisiv, emis în condițiile legii de autoritatea competentă, care atestă dreptul și capacitatea operatorului de aerodrom să desfășoare toate lucr...
Certificat de operator de aerodrom/heliport (eliberat conform Regulamentului privind cerințele admin...
Act permisiv, emis în condițiile legii de autoritatea competentă, care atestă dreptul și capacitatea operatorului de aerodrom să desfășoare toate lucr...
Certificat de rasă al mătcii de albine
Obținerea certificatului de rasă al mătcii de albine. Certificarea materialului genitor apicol (-certificate de rasă al mătcii de albine) destina...
Certificat de valoare biologica
Obținerea certificatului de valoare biologica
Certificat de verificare a livrării
Document care certifică faptul că mărfurile strategice controlate, specificate în autorizație, au fost legal importate pe teritoriul vamal al țării im...
Certificat internațional de import
Document care certifică faptul că importatorul dispune de autorizație de import al mărfurilor strategice și care urmează a fi prezentat instituțiilor ...
Certificat pentru centrele de medicină aeronautică
Autorizaţia instituţiei medicale este documentul care oferă instituţia medicale dreptul la examinarea şi evaluarea medicală a personalului aeronautic ...
Certificat pentru centrele de pregătire a personalului aeronautic
Organizaţia de pregătire aprobată (Approved training organization) - organizaţia aprobată de către un stat contractant conform cerinţelor p. 1.2.8.2 ş...
Clasificarea structurilor de primire turistică cu funcțiuni de cazare și de servire a mesei
Document emis în baza clasificării, care conține serie, număr, categorie de clasificare (pe stele), data eliberării, denumirea și adresa structurii cl...
Elaborarea, verificarea, redactarea și aprobarea denumirilor persoanelor juridice
Serviciul este prestat persoanelor juridice care intenționează să înregistreze oficial o întreprindere, instituție, organizație  pentru a as...
Eliberarea certificatelor de origine
Originea mărfurilor se confirmă prin dovada originii sub formă de: certificat de origine eliberat de autoritatea competentă a țării de export, sau dec...
Eliberarea certificatului privind lipsa sau existența datoriilor la bugetul de stat, compartimentul ...
Oferirea informţiilor privind lipsa sau existenţa datoriilor la bugetul de stat a plătitorilor vamali....
Evaluarea și acreditarea instituțiilor medico-sanitare și farmaceutice
Evaluarea și acreditarea instituțiilor medico-sanitare și farmaceutice
Examinarea notificărilor și înregistrarea agenților economici care prestează activitate de reparare,...
Examinarea notificărilor și înregistrarea agenților economici care prestează activitate de reparare, montare, darea în folosință a mijloacelor de măsu...
Înregistrarea de stat a lucrărilor de cercetare geologică a subsolului
Înregistrarea de stat a lucrărilor de cercetare geologică a subsolului
Înregistrarea depozitului pentru păstrarea produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor
Înregistrarea depozitului pentru păstrarea produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor
Înregistrarea în calitate de rezident al Portului Internaţional Liber Giurgiuleşti
Persoana fizică sau juridică a Republicii Moldova sau dintr-un alt stat, înregistrată în Republica Moldova în calitate de subiect al activității de an...
Înregistrarea produselor alimentare noi
Efectuarea expertizei de evaluare a corespunderii produsului alimentar nou prevederilor din Regulamentul sanitar privind produsele alimentare noi, apr...
Înregistrarea produselor biodistructive
Înregistrarea produselor biodistructive
Înregistrarea suplimentelor alimentare
Înregistrarea suplimentelor alimentare
Licenţă pentru exercitarea activității de executor judecătoresc
Obținerea licenței pentru exercitarea activității de executor judecătoresc
Notificare pentru activitatea de detectiv particular.
Notificare pentru transportarea transfrontalieră a deșeurilor
Notificare pentru transportarea transfrontalieră a deșeurilor
Notificare privind comercializarea alcoolului etilic
Notificare privind comercializarea alcoolului etilic
Notificare privind desfășurarea activităților de expertiză în domeniul securității industriale
Notificare privind desfășurarea activităților de întreprinzător în domeniul securității industriale ...
Notificarea este prevăzută de Legea nr.116 din 18.05.2012 ,,privind securitatea industrială a obiectelor industrial periculoase*” (Legea nr.116/2012) ...
Notificare privind importul semințelor neînregistrate în Catalogul soiurilor de plante
Notificarea importulului semințelor neînregistrate în Catalogul soiurilor de plante
Notificare privind importul, exportul sau tranzitul produselor supuse supravegherii și controlului s...
Notificare privind importul, exportul sau tranzitul produselor supuse supravegherii și controlului sanitar-veterinar, fitosanitar și de siguranță a al...
Notificare privind importul/producerea produselor de uz fitosanitar și fertilizanților
Notificare privind importul/producerea produselor de uz fitosanitar și fertilizanților
Notificarea privind activitatea de autogară
Notificarea privind activitatea de autogară
Notificarea privind activitatea de autoservice
Notificarea privind activitatea de autoservice
Obținerea certificatului de calificare al auditorului
Obținerea certificatului de calificare al auditorului.
Pașaportul stupinei (prisăcii)
Obținerea pașaportului stupinei (prisăcii). Paşaport al stupinei este un act (formular nr. 2-Ap), eliberat de Agenția Națională pentru Siguranța Alime...
Permis de exercitare pentru personalul care activează în domeniul nuclear și radiologic
Obținerea permisului de exercitare pentru personalul care activează în domeniul nuclear și radiologic
Permis de pescuit sportiv, amator și de agrement
Permis de pescuit sportiv, amator și de agrement
Permis de zbor
Permis de Zbor – document emis pentru o aeronavă care nu este eligibilă de a obţine un Certificat de Navigabilitate, dar capabilă să zboare în siguran...
Permis tehnic pentru utilizarea staţiilor de radiocomunicaţii
Permisul tehnic reprezintă actul ce atestă dreptul de utilizare, cu respectarea anumitor parametri tehnici, a uneia sau mai multor staţii de radiocomu...
Permisiune pentru obţinerea şi depozitarea materialelor explosive
Obținerea permisiunei pentru obţinerea şi depozitarea materialelor explosive